Christian Engström, Pirat

29 mars 2012

Pristaken för dataroaming spikade

Filed under: informationspolitik,Roaming — Christian Engström @ 12:32
Tags: , ,

Pristaket för dataroaming inom EU blir 1800 kronor/GB från 2014

Igår kom EU-parlamentet och ministerrådet överens om den nya regleringen av priser för dataroaming i Europa. Det kommer att bli billigare att använda sin dator eller smartphone när man är utomlands inom EU, men inte så mycket billigare som jag har kämpat för.

Från den 1 juli 2014 får operatörerna högst ta ut 200 euro plus moms per gigabyte (cirka 1800 kronor plus moms). Det är visserligen fortfarande hutlöst jämfört med de nationella priserna (som ligger under 100 kronor per gigabyte), men det är i vart fall i rätt riktning. Idag kostar det ca 25.000 kronor per gigabyte (inklusive moms) för en svensk att använda dataroaming inom EU.

Regleringen omfattar både grossistpriserna som operatörerna får ta ut av varandra, och maximalt pris som de får ta ut av konsumenter. Det kommer bli en viss sänkning redan den 1 juli 2012, och sedan ytterligare sänkningar den 1 juli 2013 och 2014, respektive.

Så här ser tabellen med pristaken ut (exklusive moms):

Grossist Konsument
1 juli 2012 250 euro/GB 700 euro/GB
1 juli 2013 150 euro/GB 450 euro/GB
1 juli 2014 50 euro/GB 200 euro/GB

Hade jag (och den Gröna gruppen) fått bestämma helt på egen hand skulle taket för grossistpriset ha blivit 10 euro/GB och taket i konsumentledet kanske 20-30 euro/GB. Men så blev det alltså inte.

Nästa steg i processen är att den här överenskommelsen ska godkännas av EU-parlamentet, troligen i maj. I det här fallet är det att betrakta som en ren formalitet. Jag och den Gröna gruppen kommer att rösta ja.

Sammanfattningsvis kan man säga att EU-parlamentet och ministerrådet missade chansen att göra något som kunde varit riktigt, riktigt bra, men gör i alla fall någonting som går i rätt riktning. För att vara EU är väl det trots allt ett utfall som är över genomsnittet.

…………

Länkar:
Pressmeddelande från Ministerrådet:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/trans/129286.pdf

Pressmeddelande från EU-parlamentet:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20120326IPR41842/html/Mobile-roaming-MEPs-win-deal-with-Council-to-lower-price-caps

Pressmeddelande från Gröna gruppen:
http://www.greens-efa.eu/mobile-phone-roaming-5648.html

Annonser

25 mars 2012

Efter datalagringen, vad händer nu?

Filed under: ACTA,datalagringen,informationspolitik — Christian Engström @ 13:37
Tags: , ,

I veckan röstade Sveriges riksdag igenom datalagringsdirektivet DLD. Majoriteten bestod av de fyra Allianspartierna och Socialdemokraterna. Det här var en strid som vi förlorade, men kampen mot övervakningen på internet fortsätter.

Inom den närmaste framtiden är det flera saker på gång på EU-nivån.

Datalagringsdirektivet ska utvärderas av den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström. Problemet är att nästan inga av medlemsstaterna har skickat in någon information att basera den utvärderingen på, trots att de är tvungna att göra det enligt direktivet. Speciellt har det inte kommit några siffror från något medlemsland som tyder på att datalagringen är effektiv för att bekämpa brott. Det enda som finns är lite lösa anekdoter, som dessutom ofta visar sig inte alls vara en följd av datalagringsdirektivet vid närmare undersökning.

Det duger inte för att det ska vara lagligt enligt EU-fördragen att ha kvar ett så integritetskränkande direktiv. Vi får se hur turerna runt utvärderingen av datalagringen blir, och vad som går att göra vid olika tillfällen.

Samtidigt har Tysklands författningsdomstol sagt att datalagringen strider mot den tyska författningen, och det är en diskussion om det mellan Tyskland och EU-kommissionen. Här är det återigen EU-kommissionär Cecilia Malmström som har ansvaret, och som pressar på för att tvinga Tyskland att införa direktivet trots tyska författningsdomstolens invändningar. PC Advisor berättar mer om turerna mellan Tyskland och EU-kommissionen.

En fråga som man kan ställa är om det finns något sätt att få någon domstol (till exempel EU-domstolen ECJ) att pröva om den svenska datalagringslagen verkligen är förenlig med det som stadgas om rätten till privat korrespondens i Europakonventionen och EU-fördragen. Finns det någon möjlighet för endera en enskild medborgare eller någon annan att få till stånd en sådan prövning? Jag vet inte svaret, men kanske någon annan gör det.

ACTA-avtalet är den allra hetaste potatisen i EU-parlamentet just nu. För ögonblicket är allting väldigt oklart beträffande vad som ska hända och när. Imorgon måndag kommer det ansvariga utskottet INTA (handelsutskottet) i EU-parlamentet ha ett möte och diskutera ACTA. Mötet ska (såvitt jag vet) vara offentligt och strömmas på webben. Efter det mötet hoppas vi att det klarnar vad som blir nästa steg.

Ipred-direktivet är en fråga som kommer att bli aktuell under våren. Kommissionen ska komma med en utvärdering och ett förslag till revidering av Ipred. Här gäller det att vi ser upp, för som vanligt kan man utgå ifrån att kommissionen vill göra skärpningar av lagen på uppdrag av de stora rättighetshavarna.

E-handelsdirektivet pratas det också om att kommissionen vill öppna upp och ändra i. Kommissionen vill göra inskränkningar i budbärarimmuniteten som finns inskriven i e-handelsdirektivet idag. Det här måste vi motverka på alla sätt vi kan. Det bästa är att e-handelsdirektivet får vara kvar orört.

Förutom de här dossiererna som är eller kommer att bli aktuella, håller vi just nu på och färdigställer en bok med titeln The Case for Copyright Reform nere på kontoret i Bryssel. Boken är skriven av mig och Rick Falkvinge, och förklarar varför en reformerad upphovsrätt är nödvändig, hur vi vill att den ska se ut, och varför det bara är till fördel för artister som vill tjäna pengar på vad de gör.

Vi räknar med att boken ska finnas tillgänglig för nedladdning eller print-on-demand inom några veckor. Vi kommer också tryka upp och dela ut ett exemplar av boken till varje ledamot i EU-parlamentet, och till alla andra där som kan vara intresserade. Förhoppningsvis är det ett läge där många parlamentariker ställer sig frågan ”Om ACTA är dåligt, vad ska vi göra istället?”, och i så fall hoppas jag att den här boken kan ge ett konstruktivt svar på den frågan.

19 mars 2012

Mitt tal mot Datalagringsdirektivet DLD

Filed under: datalagringen,informationspolitik — Christian Engström @ 12:47
Tags: , ,

Se mitt tal mot datalagringen (5:30 min)

I lördags var det demonstrationer mot Datalagringsdirektivet på flera platser i landet.

Jag talade på Sergels Torg i Stockholm, och Mikael Persson filmade och har lagt ut talet under rubriken ”Cecilia Malmström, förut liberal, nu bara folpartist…” (5:30 min). Även Urban Sundström filmade och la upp samma tal på Youtube.

Mitt budskap var att även om vi kommer förlora omröstningen i riksdagen nu på onsdag den 21 mars, och Datalagringsdirektivet blir infört i svensk lag, så är kampen inte över för det.

Datalagringsdirektivet har blivit underkänt av författningsdomstolarna i Tyskland, Rumänien och Slovakien, och direktivet ska revideras av EU. Den som är ansvarig för att så sker är Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström, som tidigare var liberal, men numera bara är folkpartist.

Politik är alltid ett maratonlopp, och det kommer fler slag även om vi förlorar i riksdagen nu på onsdag. Att medborgare engagerar sig och visar att de bryr sig sänder en mycket starkare signal till politikerna inne i olika parlament än man kanske föreställer sig som vanlig medborgare. Det har jag kunnat se med egna ögon nu när jag har varit folkvald i drygt två och ett halvt år. Protesterna mot ACTA-avtalet är perfekt exempel.

Att protestera och uttrycka sin mening kan ibland vara hopplöst, för att man vet att man kommer förlora, men det är aldrig någonsin meningslöst. Därför kommer vi att fortsätta slåss mot både Datalagringsdirektivet och alla andra integritetskränkande bokstavskombinationer som kommer från EU.

…………

Läs mer hos Markus ”Lake” Berglund, som har en föredömlig samling med länkar om datalagringen och helgens demonstrationer.

18 mars 2012

Piratpartiet för ett mer demokratiskt EU

Filed under: demokrati i eu — Christian Engström @ 16:17
Tags: ,

EU behöver byggas om så det blir mer öppet och demokratiskt. Men hur?

Vi håller på och tar fram ett reviderat politiskt program i Piratpartiet. För ett par veckor sedan hade partiets styrelse möte, och beslöt och beslöt att lägga följande proposition till partiets vårmöte:

Proposition: Ett mer demokratiskt EU

Till Piratpartiets vårmöte 2012

Bakgrund
Politiken på EU-nivå spelar en viktig roll för många av Piratpartiets kärnfrågor. EU är den politiska nivå där Piratpartiet idag har ett direkt och betydelsefullt inflytande, och där vi kan visa för väljarna att en röst på Piratpartiet gör tydlig skillnad. Valet till EU-parlamentet kommer att vara det första av de många val som kommer att hållas ”supervalåret” 2014.

Det är därför både politiskt och kampanjstrategiskt viktigt för Piratpartiet att ha en väl genomtänkt och väl genomdiskuterad politik i EU-frågorna, som vi tidigt kan presentera för väljarna. Därför har styrelsen valt att kickstarta arbetet med sakpolitik genom att lägga fram förslag till ett antal sakpolitiska ställningstaganden kring EU-frågor, som skulle kunna ligga till grund för sakpolitiska program om EU-politik för partiet.

Höstmötet 2011 fastställde ju en ny process för partiets arbete med sakpolitik: Konkreta ställningstaganden, gärna bara någon mening långa, antas av medlemsmöte och förs in i en sökbar logg, så att vi lätt kan hitta alla ställningstaganden. När sedan tillräckligt mycket ställningstaganden finns i ett område för att det ska vara meningsfullt att skapa ett sakpolitiskt program i området redigerar styrelsen fram ett sådant utifrån de ställningstaganden medlemsmötena gjort, och utformar lämpliga förklarande och motiverande texter mellan eller ovanför de konkreta ställningstagandena.

Överväganden
Sveriges medlemskap i EU medför både möjligheter och utmaningar. Ett organiserat samarbete mellan demokratiska stater skulle kunna användas för att värna rättssäkerhet och integritet, hålla upphovsrättsindustri och idémonopolister stången och säkra alla EUs invånares tillgång till billig och väl fungerande digital infrastruktur.

Men det är inte vad EU gör. Istället driver unionen på övervakningshysterin, och går upphovsrättsindustrins och andra idémonopolisters ärenden. Mycket av detta beror på att beslutsfattandet i EU inte är tillräckligt öppet och demokratiskt. Komplicerade beslutsstrukturer ger stort inflytande åt tjänstemän och lobbyister. Indirekt utsedda makthavare har för många möjligheter att gömma sitt ansvar. De direktvalda politikerna har för lite inflytande.

Att Sverige är medlem av EU är ett historiskt faktum som det är näst intill omöjligt att ändra på, även för den som egentligen skulle vilja. Men när vi nu är med i EU, då har vi rätt att kräva att det ska vara demokratiskt, öppet och någorlunda vettigt.

Förslag
Därför föreslår styrelsen mötet att fastställa att PP tycker att:

  • Piratpartiet konstaterar att Sverige är med i EU och därför ska arbeta för att beslutsfattandet i unionen ska bli öppnare, mer demokratiskt och det ska bli lättare att ställa ansvariga beslutsfattare till ansvar.
  • EU måste leva efter sina egna principer om subsidaritet, och bara besluta om sådana frågor som inte bättre avgörs på nationell, regional eller lokal nivå.
  • Större transparens och öppenhet måste prägla EUs politik och förvaltning. Låt EU närma sig svensk offentlighetsprincip.
  • Mer makt över EU-politiken till folkvalda representanter. Mindre makt till indirekt utsedda organ som ministerråd och kommission. Stärk de valda politikernas makt, och minska inflytandet för anonyma tjänstemän.
  • Mer makt och insyn för nationella parlament över ministerrådets arbete. Det måste bli svårare för nationella ministrar att att slingra sig från ansvar genom att gömma sig bakom sina kollegor i rådet.
  • Redovisa öppet hur alla EU-parlamentsledamöter röstat i alla omröstningar.
  • Spara tid, pengar och miljö genom att sluta låta EU-parlamentet pendla fram och tillbaka mellan Bryssel och Strasbourg.
  • På sikt måste ett helt nytt EU-fördrag förhandlas fram, som gör EU demokratiskt och transparent, som sedan måste godkännas både i en folkomröstning över hela EU, och därefter av parlamentsbeslut eller folkomröstning i varje stat som ska vara med i unionen enligt det nya fördraget.
  • Sverige ska inte införa euro som valuta, eftersom en valutaunion kräver en samordnad ekonomisk politik och det inte idag finns några demokratiska, transparenta mekanismer för att skapa en sådan

Det här är alltså ett förslag från styrelsen till vårmötet, som beslutar om vårt politiska program.

Kommentarer? Finns det något mer som vi borde lägga till när det gäller kritik av EU och bristen på demokrati där?

…………

Foto Christian Engström, fritt att spridas CC0

15 mars 2012

Ingen tvingar Linander rösta för datalagringen

Filed under: datalagringen,informationspolitik — Christian Engström @ 23:13
Tags: ,

Johan Linander (C) säger att han är tvungen att rösta för datalagringen

Centerns folkvalde riksdagsman Johan Linander leker biskop Brask och säger att han ”är tvungen” att rösta för datalagringsdirektivet.

Det är han inte alls, kan jag berätta för honom som en folkvald parlamentariker till en annan. Tror han det har han inte förstått vilket ansvarsfyllt uppdrag han har.

Som folkvald är man inte ”tvungen” att göra någonting alls mot sin vilja.

Det finns ingen enväldig kung som kan halshugga en, det finns ingen polis som kan sätta en i fängelse för att man röstar fel, det finns inte ens någon chef som kan ge en sparken under mandatperioden för att han är missnöjd med en.

Som folkvald representant i ett parlament har man en enda skyldighet: att efter bästa förmåga göra det man sa före valet, och som ens väljare vill att man ska göra.

Ingen i hela världen kan tvinga en att göra någonting annat när man är förtroendevald politiker. Att försöka tvinga en parlamentariker att rösta på ett visst sätt är ett grovt brott. Det gäller såväl Sveriges riksdag som EU-parlamentet.

Om Johan Linander på riktigt verkligen känner sig ”tvingad” att rösta på ett visst sätt av någon viss person, utgår jag ifrån att han kommer lämna in en polisanmälan mot den personen omedelbart — och definitivt innan omröstningen om Datalagringsdirektivet nu på onsdag den 21 mars.

Om inte, hoppas jag han åtminstone läser piratpartisten Jan Lindgrens öppna brev till honom. Och skäms.

7 mars 2012

Så försöker Telia stoppa Skype

Filed under: informationspolitik,Net Neutrality — Christian Engström @ 16:36
Tags: ,

Läs debattartikeln i Expressen

Jag skriver om nätneutralitet i Expressen idag:

Telia har meddelat att de kommer att ta extra betalt av kunder som använder Skype i deras trådlösa nät. Man kan förstå att ekonomiavdelningen gnuggar händerna av förtjusning. Men vad det handlar om är att man parasiterar på andra.

Läs debattartikeln i Expressen

2 mars 2012

”Ett brott att skriva på Acta-avtalet”

Filed under: ACTA,informationspolitik — Christian Engström @ 11:05
Tags: , ,

Läs debattartikeln hos Göteborgsposten

Acta-avtalet strider på punkt efter punkt mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Det är bara en av flera allvarliga konsekvenser om upphovsrättsavtalet undertecknas av bland andra Sverige, skriver jag, Jacob Hallén (PP) och Grith Fjeldmose (V) i en debattartikel.

Läs mer hos Göteborgsposten

1 mars 2012

ACTA ingår i ett större mönster

Filed under: ACTA,informationspolitik — Christian Engström @ 11:48
Tags: , ,

Läs min replik om ACTA hos SvD

EU-kommissionär Karel De Gucht, som är den som driver på för att få igenom ACTA-avtalet, hade härom dagen en debattartikel hos SvD, där han skriver att ”ACTA kommer inte att censurera internet”.

Läs min replik hos SvD: ”ACTA ingår i ett större mönster

28 februari 2012

Dataroaming blir billigare, men fortfarande dyrt

Filed under: informationspolitik,Roaming — Christian Engström @ 19:35
Tags: ,

Industriutskottet i EU-parlamentet röstade om dataroaming idag

Pressmeddelande från Piratpartiet:

Idag på morgonen röstade EU-parlamentets utskott för industrifrågor (ITRE) om pristak på dataroaming i Europa.

Pristaket i konsumentledet blir cirka 5000 kronor per gigabyte från den 1 juli 2012, 3000 kronor/GB från den 1 juli 2013, och 2000 kronor/GB från den 1 juli 2014.

– Det här är ett steg i rätt riktning, men det går inte så lågt som jag hade tyckt var rimligt, säger Christian Engström, EU-parlamentariker för Piratpartiet. Ett pristak i konsumentledet på 200 till 300 kronor per gigabyte hade varit rimligare. Då hade priset för dataroaming hamnat i närheten av vad mobilt internet kostar inom landet.

I dag kostar det mellan 20000 och 40000 kronor per Gigabyte (GB) att använda internet med mobiluppkoppling när man är på resa i andra EU-länder. En vanlig smart telefon använder normalt 0,5 till 1 GB per månad. Mobil datoranvändning ligger på runt 5 GB per månad. Detta ger orimligt höga räkningar för både privatpersoner och småföretagare som är på resande fot.

Nästa steg efter dagens omröstningen i industriutskottet ITRE är att förslaget till prisreglering kommer att gå till förhandling mellan EU-parlamentet och ministerrådet. Därefter kommer EU-parlamentet rösta om förslaget i plenum. Det är alltså inte ett slutgiltigt beslut ännu.

– Det kan fortfarande finnas en liten chans att förbättra förslaget, och från Piratpartiets sida kommer vi kommer fortsätta göra vad vi kan för att sänka priserna ytterligare, säger Christian Engström.

– Vettiga priser på dataroaming är nödvändiga för att den inre marknaden ska fungera i EU. Jag hoppas att det fortfarande finns en möjlighet att få de andra partierna i EU-parlamentet att inse det, säger Christian Engström.

22 februari 2012

EU-kommissionen frågar EU-domstolen om ACTA

Filed under: ACTA,informationspolitik — Christian Engström @ 16:12
Tags: , ,

- ACTA har väckt många frågor hos medborgare, säger Amelia Andersdotter, EU-parlamentariker för Piratpartiet

Pressmeddelande från Piratpartiet:

EU-kommissionen beslutade idag att fråga EU-domstolen om ACTA-avtalets förenlighet med unionens regler om yttrandefrihet och dataskydd. Beslutet kommer efter omfattande protester i många medlemsstater mot ratifikationsprocessen.

– En rättslig prövning är naturligtvis på sin plats. Men dagens beslut är ändå märkligt, både vad gäller tidpunkt och form. Ett domstolsutlåtande är begränsat till att beakta unionens så kallade primära lagstiftning, grundlagarna. ACTA handlar om mycket mer än så, säger Piratpartiets ledamot i Europaparlamentet, Amelia Andersdotter.

– ACTA har väckt många frågor hos medborgare, hos industrin och hos de parlamentariker som precis var i färd med att sätta igång sitt granskningsarbete. De frågor som diskuteras gäller till exempel unionens framtida internationella handelsrelationer och vår industris möjligheter att utvecklas dynamiskt på internet. Dessa frågor kan bara besvaras av de politiska institutionerna. Att skjuta över avtalet till domstolen innebär att parlamentets granskningsarbete kommer att skjutas på framtiden, säger Andersdotter som är rapportör för Europaparlamentets industriutskotts utlåtande om ACTA.

– Opinionen mot avtalet, både innanför och utanför parlamentet, har varit väldigt stark och nu hoppas kommissionen förmodligen att motståndet ska lägga sig sig, medan avtalet puttrar i Luxembourg så att man sedan kan godkänna det i lugn och ro.

– Det viktigaste kommer nu att bli exakt vilka frågor kommissionen ställer till domstolen, säger Andersdotter. Kommer man att ställa relevanta frågor, om avtalets effekter på hur unionens nuvarande och framtida lagar skall tolkas med avtalet i beaktan, eller är det här bara ett sätt för kommissionen att slippa nederlag efter en politisk debatt om informationssamhällets framtid – som engagerat europeiska medborgare över alla gränser?

– ACTA-processen har präglats av hemlighetsmakeri och av en önskan av att hålla avtalet undan allmän debatt, säger Anna Troberg, partiledare för Piratpartiet. Nu när den allmänna debtten ändå hunnit ikapp makthavarna väljer man åter att lyfta bort processen ur allmänhetens ljus.

– Så väl kommissionen som Sveriges EU-Kommissionär Cecilia Malmström och den svenska regeringen måste nu ta ansvar för att rätt frågor, rätt ställda sänds till EU-domstolen. Detta får inte bli ännu ett i raden av makthavarnas svek mot den unga politiskt engagerade nätgenerationen.

Länkar:
Pressmeddelande från EU-kommissionär Viviane Reding:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/pdf/quote_statement_en.pdf

Pressmeddelande från EU-kommissionär Karel De Gucht:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=778

Andra om ämnet: DN, Hax,

« Föregående sidaNästa sida »

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: