Christian Engström, Pirat

3 oktober 2019

Arbetsförmedlingen 2018: 30 miljarder till de arbetslösa, 40 miljarder till företagsstöd och omkostnader

Filed under: basinkomst — Christian Engström @ 9:53

Cirkeldiagram med Arbetsförmedlingens kostnader enligt texten

Arbetsförmedlingen förmedlar inte arbeten. Den förmedlar bidrag. Men tittar vi på hur mycket som går till de arbetslösa och hur mycket som går till annat, ser vi att Arbetsförmedlingen är ett väldigt dyrt och ineffektivt sätt att försörja de människor som går utan arbete.

År 2018 kostade Arbetsförmedlingen 70 miljarder kronor. Vi kan dela upp de utgifterna i tre huvudgrupper:

 • 30,3 miljarder – Bidrag till arbetslösa
 • 23,2 miljarder – Lönebidrag till företag
 • 16,5 miljarder – Omkostnader

30 miljarder i bidrag till de arbetslösa och 40 miljarder till företagsstöd och omkostnader, alltså. Låt oss titta de olika delposterna i lite mer detalj.

Bidrag till arbetslösa 30,3 miljarder

I Arbetsförmedlingens årsredovisning på sid 130 är bidragen till de arbetslösa uppdelade i fyra olika poster:

A-kassa 12,8 miljarder
Det här är det statliga bidraget till fackföreningarnas olika a-kassor. Det betalas ut till människor som är arbetslösa och går hemma, och förväntas ägna sig på heltid åt att söka jobb.

Aktivitetsstöd 10,7 miljarder
Ersättning till arbetslösa som deltar i någon aktivitet eller utbildning som Arbetsförmedlingen anordnar.

Etableringsersättning 4,9 miljarder
Etableringsersättning betalas av staten till nyanlända under de första två åren efter att de har fått uppehållstillstånd i Sverige. Påminner mycket som försörjningsstöd (socialbidrag), förutom att det är ungefär 1000 kronor högre per månad och inte förknippat med lika mycket krav och kontroll som försörjningsstödet. Istället för försörjningsstödets krav på att man ska söka jobb och vara helt utblottad, är kravet för att få etableringsersättning normalt bara att man följer undervisningen i svenska för invandrare. Etableringsersättningen är inte beskattad.

Statliga ålderspensionsavgifter 1,9 miljarder
A-kassan och aktivitetsstödet är beskattade och pensionsgrundande. De här 1,9 miljarderna är avsättningar för de framtida pensionerna för de människor som fick a-kassa eller aktivitetsstöd. Man hade lika gärna kunnat räkna in de här pengarna i posterna för a-kassa respektive aktivitetsstöd, men Arbetsförmedlingen väljer att särredovisa den här posten.

Antal arbetslösa som får de olika bidragen, och snittbelopp per månad
På sid 84 i årsredovisningen finns en tabell över hur många arbetslösa som ”kan” få de olika formerna av bidrag. Tydligen saknar Arbetsförmedlingen statistik över hur många det var som faktiskt fick det, om man ska tro texten i årsredovisningen. (Mycket märkligt.) Men siffrorna för hur många som ”kan” få bidragen är:

 • Arbetslöshetsersättning 126.000 personer
 • Aktivitetsstöd 122.000 personer
 • Etableringsersättning 62.000 personer

Om vi dividerar kostnaden för vart och ett av bidragen med antalet personer som ”kan” få dem, får vi följande belopp per person och månad:

 • Arbetslöshetsersättning: 12,8 mdr till 126.000 personer = 102.000/år = 8.500/mån
 • Aktivitetsstöd: 10,7 mdr till 122.000 personer = 88.000/år = 7.300/mån
 • Etableringsersättning: 4,9 mdr till 62.000 personer = 79.000/år = 6.600/mån

Det är dock osäkert hur korrekt den här beräkningen är, eftersom det är okänt hur många av dem som ”kan” få de olika ersättningarna som också faktiskt får dem.

Lönebidrag till företag 23,2 miljarder

De här pengarna går till företag som anställer människor enligt olika regelverk för statligt subventionerade anställningar. På sid 69 i Arbetsförmedlingens årsredovisning listas de olika stödformerna som ingår under den här rubriken. De är:

 • Extratjänster 4,2 miljarder
 • Moderna beredskapsjobb 0,5 miljarder
 • Introduktionsjobb 0,4 miljarder
 • Förstärkt särskilt anställningsstöd 0,3 miljarder
 • Instegsjobb 0,4 miljarder
 • Särskilt anställningsstöd 0,7 miljarder
 • Traineejobb 0,03 miljarder
 • Lönebidrag för anställning 3,8 miljarder
 • Lönebidrag för trygghet i anställning 5,4 miljarder
 • Lönebidrag för utveckling i anställning 2,0 miljarder
 • Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare 0,4 miljarder
 • Nystartsjobb 5,0 miljarder
 • Yrkesintroduktionsanställning 0,06 miljarder

Att sätta sig in i alla de olika formerna av lönebidrag är en vetenskap i sig. Men alla lönebidragen har det gemensamt att de går till företag som anställer någon, och inte till den arbetslösa personen direkt.

Antal personer med subventionerad anställning
I en tabell på sid 68 i årsredovisningen anges antalet ”inskrivna med subventionerad anställning” till 200.000. Det är lite oklart vad den siffran betyder. I texten nära tabellen pratas det om ”unika individer”, vilket talar för att det är antalet personer som haft subventionerad anställning någon gång under året, snarare än helårsekvivalenter. Helårsekvivalenter vore det korrekta måttet om man vill beräkna genomsnittskostnaden per subventionerad helårsanställning, men det är alltså mycket tveksamt om siffran 200.000 personer hänför sig till helårsekvivalenter. Om man trots det gör uträkningen blir den:

 • Subventionerade anställningar: 23,2 miljarder till 200.000 personer = 116.000/år = 9.700/mån

Om siffran 200.000 i verkligheten avser alla som någon gång haft subventionerad anställning snarare än helårsekvivalenter blir kostnaden per helårsekvivalent högre, men det är okänt hur mycket högre.

Omkostnader 16,5 miljarder

De pengar som varken delas ut som bidrag till de arbetslösa eller bidrag till företag är kostnaden för Arbetsförmedlingens verksamhet. Den består av två delar:

Externa anordnare och övrigt 8,3 miljarder
De här pengarna går till företag som anordnar kurser och andra aktiviteter på Arbetsförmedlingens uppdrag. Det kan vara allt från handfasta svetsningskurser och andra yrkesutbildningar till mer flummiga aktiviteter som jobbcoacher och liknande.

Förvaltning: Arbetsförmedlingens löner, lokaler mm 8,2 miljarder
Det här är de pengar som går till Arbetsförmedlingens egen verksamhet, såsom löner och lokaler. Arbetsförmedlingen har knappt 13.000 årsanställda (sid 105 i årsredovisningen), och deras löner ingår i den här posten.

……

Referenser:

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2018
https://arbetsformedlingen.se/download/18.4fb667a1169bfd2c0a64f86/1554795243908/arbetsformedlingens-arsredovisning-2018.pdf

Bloggpost: Detta gör Arbetsförmedlingen med våra 70 miljarder (2016 och 2018)
https://christianengstrom.wordpress.com/2019/09/07/detta-gor-arbetsformedlingen-med-vara-70-miljarder-2016-och-2018/

Bonusmaterial:

Statistik hos SCB rörande helårsekvivalenter
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HE__HE0000/HE0000T01N/

TrackBack URI

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: