Christian Engström, Pirat

9 augusti 2014

”Sverige ignorerar historiskt EU-förbud mot datalagring”

Filed under: datalagringen — Christian Engström @ 10:30

Trots att EU-domstolen kommit med en historisk och tydlig dom som stoppat datalagringsdirektivet fortsätter omfattande uppgifter att lagras i Sverige. Det är anmärkningsvärt. När nu domstolen ställt sig på mänskliga rättigheternas sida vore det tragiskt om det inte blev en vändpunkt, skriver jag tillsammans med tre andra EU-debattörer på DN Debatt idag.

Vi som undertecknat den gemensamma debattartikeln är:

 • Anders Erkéus, redaktör www.eusverige.se
 • Max Andersson, EU-parlamentariker (MP)
 • Fredrick Federley, EU-parlamentariker (C)
 • Christian Engström, fd EU-parlamentariker (PP)

Läs artikeln på DN Debatt

23 kommentarer

 1. En sak som väldigt ofta missas att ta upp i när det skrivs om just hur sverige ignorerar EU domen, är att det är inte första gången som Sverige fullkomligt ignorerar en domar… Vi ignorerar fortfarande t.ex. domen om förbud mot dubbel bestraffning också, och här kan inte ens försvararna av detta hävda att ”jo men EGENTLIGEN är det ju inte sveriges implementation som dömts ut”, eftersom det i fallet dubbel bestraffning ÄR just Sveriges implementation som är utdömd, och när Sverige ignorerar även detta, så visar det som ett exempel på hur Sverige som stat skiter fullkomligt i de mänskliga rättigheterna och några domar i EU…

  Kommentar av ether009 — 9 augusti 2014 @ 12:33

 2. Det var heller inte så länge sedan, 1922, som en en enig riksdag beslöt att grunda Statens institut för rasbiologi (Rasbiologiska institutet).
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Statens_institut_f%C3%B6r_rasbiologi

  Man oroade sig för att människor med ”sämre” egenskaper fick fler barn än människor med ”rätt” ekonomisk, social och kulturell bakgrund och att det svenska folket på sikt skulle få vad som ansågs vara sämre egenskaper.

  Verkar som det än idag gäller att vi människor med ”sämre” egenskaper inte är i stånd att förstå vad som är bra eller dåligt för oss. (obs ironi)

  Kommentar av Dennis Nilsson — 9 augusti 2014 @ 17:52

 3. @ether009
  Har du helt missat den stora mängd skattemål som Högsta domstolen öppnat igen på grund av förbudet mot dubbelbestraffning?
  I höst kommer Högsta förvaltningsdomstolen att pröva frågan om körkortsingripande i kombination med böter.

  Svenska domstolar blir allt bättre på att ta hänsyn till europeisk rätt i fråga om lagval och tolkning. Ett annat exempel är de s.k. vargmålen i våras där ett antal djurrättsorganisationer på grund av tolkning av EU-direktiv gavs talerätt i en måltyp där de inte tidigare anses ha haft det.

  Det är inte problemet här.

  Kommentar av Johan Tjäder — 11 augusti 2014 @ 7:59

 4. I artikeln beskrivs tvisten mellan Tele2 och Post- och telestyrelsen i detta ärende som för närvarande ligger hos Förvaltningsrätten i Stockholm. Där har det extraordinära hänt att förvaltningsrätten har avvisat en begäran om förhandsprövning av EU-domstolen. Jag har inte tagit del av något beslut där man motiverar varför det skulle vara obehövligt – men här är det nog läge att föra ett väldans liv.

  Telemål är lite speciella eftersom Kammarrätten i Stockholm är högsta instans. Jag är inte säker på att Kammarrätten har modet att på egna ben sätta sig över en grundlagsvidrig lag utan en specifik EU-dom i ryggen. Sådant brukar man ju vanligen överlåta åt Högsta förvaltningsdomstolen. Det är alltså grundlägga att antingen förvaltningsrätten eller kammarrätten skickar upp målet till EU-domstolen, så det inte stannar i den svenska ankdammen. För då är det nog kört tyvärr.

  Kommentar av Johan Tjäder — 11 augusti 2014 @ 8:09

 5. @Johan Tjäder
  Nej jag har inte missat den stora mängd mål som tagits upp… Jag har heller inte missat att HD nekat prövning av massor av mål som är dubbelstraffade, samt att de i flera mål avgjort att fängelsestraffet ska vara kvar, trots att det är dubbelbestraffning… HD säger att de inte kan ta hänsyn till vad skatteverket gör utan att de måste följa lagen… Dvs HD säger att det är skatteverket som ska lyfta sin ”dom”, och Skatteverket säger att HD ska lyfta rättsväsendets… Resultatet är fortfarande att Sverige som stat, fortsätter bryta mot den domen… Att de blir bättre, ja det är ju på sätt och vis bra, men att gå från 0 till 1 på en 100 gradig skala, är fortfarande extremt dåligt…

  Kommentar av ether009 — 12 augusti 2014 @ 0:42

 6. @ether009
  Dubbelbestraffning innebär ju att två straff har delats ut. Det måste förstås vara rätt straff som tas bort. Skatteverkets beslut kan också överklagas.

  Kommentar av Johan Tjäder — 13 augusti 2014 @ 12:03

 7. @Johan Tjäder

  Jo jag är fullt medveten om att rätt straff självklart ska tas bort… Men när myndigheterna bara hänvisar att det är den andra som gör fel, så bryter fortfarande Sverige som nation mot det… Man kan inte ha att man ska kunna undgå att häva ett av straffen bara för att man hänvisar till någon annan… Situationen är likvärdig att om jag har ett abbonemang från Telia t.ex och något där går fel… Telia hänvisar till Skanova och Skanova hänvisar till Telia… De kan inte bara ignorera felet genom att hänvisa till motparten… Det är då upp till moderbolaget (i fallet med dubbel bestraffning, då riksdagen och regeringen), att få rätsida på det snarast möjligast… Något de fullkomligt ignorerar att göra… Därav, Sverige som nation, ignorerar domen…

  Kommentar av ether009 — 13 augusti 2014 @ 12:12

 8. @ether009
  Om vi kommer till det att Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen är oense – det har hänt så det kan hända igen – då kan det krävas åtgärder från lagstiftaren.

  Kommentar av Johan Tjäder — 13 augusti 2014 @ 14:21

 9. kommer till? Det är ju där vi är… Flera av fallen som överklagas är nu överklagade till europadomstolen just för att riksdag och regering skiter fullständigt i situationen… Så vi är redan förbi den punkten…

  Kommentar av ether009 — 13 augusti 2014 @ 14:29

 10. @ether009
  Nej, vi är inte förbi den punkten. Det är vi först sedan HD och HFD blir oense i mål som inletts efter denna praxisändring. Varken riksdag eller regering får ingripa i rättsväsendets hantering av redan avgjorda fall. Och att ett visst mål har hamnat i Europadomstolen betyder inte heller att man kommer att få rätt där.

  Kommentar av Johan Tjäder — 13 augusti 2014 @ 15:39

 11. Det är ingen praxisändring… Dubbla domar var OLAGLIGT redan innan… Du ger just nu det argument som Radiotjänst försökte sig på för att de inte skulle behöva betala ut för tiden de gjort fel bedömning av rättsläget… Sen är det riktigt att ett mål hamnar i europadomstolen inte gör att man får rätt där… Likväl så bevisar det att det är en fråga som riksdag och regering struntar i att där sitter två myndigheter som utdömer var sitt straff vilket fortfarande utgör dubbel bestraffning… Du hävdar också att fallen är avgjorda, vilket de inte är… De får dock fortfarande inte gå in i enskilda fall ändå… Detta handlar dock inte om enskilda fall utan det handlar om hantering som berör hundratals om inte tusentals personer…

  Kommentar av ether009 — 13 augusti 2014 @ 15:54

 12. @ether009
  Nej, så fungerar inte ECHR. Staterna avgör i stor utsträckning själva vad som är förenligt med Europakonventionen tills det kommer rättsfall som visar på annat. Sådana domar ger inte automatiskt rätt till skadestånd eller särskilda rättsmedel för fall som är avgjorda innan en dom i Europadomstolen avkunnats. De är och förblir lagliga. Det som sker nu är att man granskar de avgöranden som kommit efter Europadomstolens domar.

  Det finns förstås många som försökt få upp dessa fall till Europadomstolen men där det inte lett till resultat. Regeringsrätten har även i tidigare rättsfall resonerat kring kombinationen med fortkörningsböter och körkortsingripanden och kunnat peka på domar från Europadomstolen som kunnat förstås så att det var en tillåten hantering.

  Radiotjänst är ett aktiebolag som bedriver myndighetsutövning. Detta är ett tämligen unikt förhållande som nog kan göra vem som helst förvirrad. Prövningen i förvaltningsdomstolarna innebär att förvaltningsdomstolen tar över en myndighets fulla beslutanderätt i frågan. Det som HFD bestämmer är således myndighetens uppfattning i frågan oavsett vad andra befattningshavare har för mening. För en aktiebolags-VD är det säkert en annorlunda verklighet att hantera. En sådan dom bör också ha rättsverkan på avgifter som har erlagts före myndighetens första beslut åtminstone tillbaka till senaste lagändring, även om dessa avgiftsbeslut inte överklagats i sig.

  Kommentar av Johan Tjäder — 14 augusti 2014 @ 7:38

 13. Ummm nej… ECHR är högsta beslutande organ för rättsfall och ett rättsfall i HD kan överklagas till ECHR och då är det ECHR som avgör vad som är lagligt eller inte och det är inte någon ny praxis… Du tänker på ett annat förfarande som också involverar ECHR men då är det när någon går direkt till ECHR för en bedömning vilket kan göras, men är högst ovanligt… Vidare så nej, om ECHR bedömer att det bryter mot de mänskliga rättigheterna, så eftersom vi har de mänskliga rättigheterna inskrivna dels som grundlag, och dels inskrivna att de står ÖVER grundlag… Så nej, efter ett sådant avgörande, så har en dom som bryter mot det aldrig varit laglig alls… Detta klargörs också i domarna som HD gör, även de där HD hänvisar till Skattemyndigheten så säger man detta… Det som skiljer är inte någon uppfattning om huruvida det var en olaglig dom, utan skillnaden ligger i VEM som gjort en olaglig dom… Angående fortkörningsböter och körkortsingripande, så har dessa bedömts vara SAMMA straff, och alltså inte dubbel bestraffning… Så är dock inte fallet när det gäller skattemål… Men skulle fortfarande kunna utdöma både skattetillägg och fängelse även efter detta, men dubbel bestraffningen kommer av att det är två olika myndigheter som utdömer var sitt straff… HD har också i dessa fall sagt att de som dömdes dubbelt och där HD lyft rättsväsendets dom, så får de skadestånd för tiden de suttit i fängelse… Enda situationen som svensk rätt medger att inte utdela ett sådant skadestånd är när den dömda själv medverkat till sin dom, så som felaktigt ha erkänt eller liknande… Vidare kan påpekas att om du nu verkligen trott att det enbart var ny praxis och de föregående dubbla straffen var korrekta, så skulle ju inte HD lyfta någon dom alls och skulle så inte behöva… Tänk på att lag alltid fungerar enligt rättsläget när brottet begicks… Dvs om dubbel bestraffning var lagligt när skattebrottet begicks, så skulle det än idag vara lagligt att ge dubbelt straff för det… Bara om brottet begåtts efter eus dom skulle det alltså bli olagligt… Trots att högsta instans sagt att det bryter mot de mänskliga rättigheterna som ju är grundlag… Det är en absurd tolkning av hur rättsprocessen går till… Som tur är vet vi att så inte alls är fallet utan det är en högre instans som river upp lägre instans dom helt enkelt…

  Kommentar av ether009 — 14 augusti 2014 @ 11:21

 14. @ether009
  Ummm jo. Rättsfall i HD kan inte överklagas. En dom från Europadomstolen innebär enbart att myndigheter och domstolar i framtida avgöranden ska ta hänsyn till ny praxis. I de nu aktuella fallen anser man att den nya praxisen kom 2009 och ger därför resning i alla sådana mål sedan 2009.

  I 2 kap 19§ RF stadgas ”Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.”

  Europadomstolen har inga beslutsbefogenheter i Sverige. Europadomstolen kan inte undanröja en dom som en svensk domstol meddelat. Den kan bara konstatera att den står i strid med Sveriges åtaganden enligt Europakonventionen och utdöma ett skadestånd. Detta i sin tur är en signal till myndigheter och domstolar att i enlighet med 11 kap 14 § RF samt 12 kap. 10 § RF att inte tillämpa lagen.

  Kommentar av Johan Tjäder — 14 augusti 2014 @ 12:15

 15. Ummm jo, Rättsfall i HD kan överklagas till europadomstolen… Sen om det varit ”ny praxis”, så kan du inte få resning pga det… Är det ny praxis har det ingen relevans för gamla mål och alltså kan du inte få resning så det är uppenbart felaktigt…
  Sen jo, Europadomstolen HAR beslutsbefogenheter i Sverige, för det har vi gett dem genom vårat medlemskap i EU… Sen är det dock riktigt att de inte kan undanröja en dom i Svensk domstol… Det de gör är att de konstaterar att domen är felaktig och skickar tillbaka rättsfallet till våra domstolar… Precis det som gjorts nu när rättsfallen kommer tillbaka till rättssystemet… Även de som vårat rättssystem annars ansett vara färdiga… Dessa ska nu ta hänsyn till europadomstolens påpekande att dubbla bestraffningar strider mot de mänskliga rättigheterna… Alltså INTE NY PRAXIS… Det är precis samma praxis som tidigare, det som skiljer är att högre instans har avgjort en av frågorna redan…

  Kommentar av ether009 — 14 augusti 2014 @ 12:27

 16. @ether009

  Jag föreslår att du läser på lite. För just nu är det fel på alla punkter. Välkommen åter.

  Kommentar av Johan Tjäder — 14 augusti 2014 @ 15:55

 17. Reblogga detta på Urbansundstrom’s Weblog.

  Kommentar av urbansundstrom — 14 augusti 2014 @ 21:59

 18. Det diskussion om Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg som förts här, har ju visst intresse, men artikeln i DN handlade om EU-domstolen i Luxemburg, som har en helt annan makt. Den kan döma ut böter och stoppa direktiv som strider mot EU-rätten till exempel. I det här fallet visade sej dock en lucka. Det finns inte föreskrivet vad som ska ske när man ogiltigförklarat ett redan infört direktiv, vilket har gett övervakningsivrarna i Sverige chansen att förespråka fortsatt datalagring som om det regnar.. Och det är det som fajten gäller nu, lite ovant för EU-kritiker, men nödvändigt att stödja EU-domstolen i detta, och kräva att den så kallade insamlingslagen genast avskaffas.

  Kommentar av onkel a — 18 augusti 2014 @ 0:01

 19. @onkel a
  Den är redan avskaffad… Vi är förbundna genom vårat medlemskap i EU att de mänskliga rättigheterna står över alla nationella lagar… Vi har också genom medlemskap i EU förbundit att vi accepterar alla domslut i EUs domstol… Då där finns en dom som säger att datainsamling enligt direktivet strider mot de mänskliga rättigheterna… Ett beslut som vi alltså har accepterat, och genom att vi accepterat att det är ett brott mot de mänskliga rättigheterna, som står över alla nationella lagar, så strider alltså insamlandet även mot våra nationella lagar… Insamlandet är alltså de facto avskaffats juridiskt… Det som återstår är att det ska avskaffas även praktiskt, vilket är det nuvarande riksdagspariter motsätter sig…

  Kommentar av ether009 — 18 augusti 2014 @ 0:18

 20. @ether009
  Där har du missförstått igen är jag rädd. EU-domstolen har inte uttalat sig om den svenska insamlingslagen. EU-domstolen har uttalat sig om datalagringsdirektivet och där konstaterat att EU överskridit sina befogenheter när man tvingat medlemsländerna till lagstiftning. MEN ingenting är sagt om medlemsstaternas rätt att självständigt lagstifta om detta. Man ska minnas att före datalagringsdirektivet så fanns det redan medlemsstater som hade lagstiftat om detta. Deras rätt till detta hade inte ifrågasatts.

  Skillnaden nu är att det går att ifrågasätta om sådan lagstiftning är förenlig med EU-rätten i övrigt. Särskilt direktivet om integritet och elektronisk kommunikation och dataskyddsdirektivet. Det är sådana invändningar som rests i det nu pågående målet mellan PTS och Tele2. För egen del förväntar jag mig att Förvaltningsrätten i Stockholm ska finna att insamlingslagen är ogiltig, eftersom rätten ansett att det är obehövlig att inhämta EU-domstolens syn i frågan.

  Kommentar av Johan Tjäder — 18 augusti 2014 @ 9:47

 21. @Johan Tjäder
  Jag sade inte att EU domstolen har uttalat sig om den svenska insamlingslagen… De har uttalat som om insamlingen som den svenska lagen säger att den tillåter och säger att den bryter mot mänskliga rättigheter… Rättigheter som STÅR ÖVER VÅRAN GRUNDLAG… Nej man konstaterar inte att EU överstigit sina befogenheter… Eller jo det har man det också men fortfarande kvarstår också som du ignorerar att man säger att insamlingen BRYTER MOT DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA… Nej man kan inte nu ”ifrågasätta om sådan lagstiftning är förenligt med EU-rätten i övrigt”… Den bedömningen är redan gjord OCH HAR BEDÖMTS OLAGLIG… Pågående målet mellan PTS och Tele2 kommer aldrig PTS att vinna och de vill inte ens vinna med största sannolikhet… Det är bara riksdag och regeringen som sätter dem i en rävsax att de måste driva frågan… Deras första reaktion på EU domslutet visar var de faktiskt står i frågan…

  Kommentar av ether009 — 18 augusti 2014 @ 9:56

 22. @ether009

  Nu har ju en offentlig utredning kommit fram till att den svenska insamlingen har sådana extra skyddsfunktioner att EU-domstolens dom inte gäller de svenska förhållandena. Detta kan man tycka vad man vill om, men det är ju ett faktum att åsikten finns.

  EU-domstolen kan inte pröva om Sverige bryter mot Europakonventionen, det kan bara Europadomstolen göra. EU-domstolen kan bara pröva om Sverige uppfyller EU-rätten i övrigt.

  Kommentar av Johan Tjäder — 18 augusti 2014 @ 12:23

 23. @Johan Tjäder
  En utredning som vi båda två vet är ett beställningsjobb som skulle få det svaret och som dessutom ignorerar flera punkter i domen… Nej vi vet båda att den inte håller…Tror du på allvar att landet som är dömt flest gånger för brott mot de mänskliga rättigheter, skulle få för sig att göra en opartisk utredning om sina egna brott mot dem? Vad drömde du sen?

  EU Domstolen kan visst pröva om Sverige bryter mot Europakonventionen… Men det behövs inte… EU domstolen har redan gjort bedömningen att datainsamlingen är brott mot de mänskliga rättigheterna, ett brott som vi har inskrivet i grundlag, samt genom fördrag, står över grundlag… Dvs våran nationella lag säger redan att insamlandet är olagligt…

  Kommentar av ether009 — 18 augusti 2014 @ 13:56


RSS feed for comments on this post.

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: