Christian Engström, Pirat

15 maj 2014

Svar till Upphovsträtan om Piratpartiets informationspolitik

Filed under: valplattform — Christian Engström @ 18:59

Bloggen Upphovsträtan ställer ett antal mycket bra frågor om partiernas informationspolitik inför EU-valet. Det parlament som väljs nu nästa söndag kommer få ta ställning till ett antal mycket viktiga informationspolitiska frågor, som kommer bestämma vilken väg vi väljer in i informationssamhället.

Här är mina svar, som förstanamn på Piratpartiets lista till EU-parlamentet:

1.    Har du någon konkret handlingsplan för hur EU kan göras mer demokratiskt och det politiska arbetet mer transparent?

Ja. För att komma tillrätta med det demokratiska underskottet behövs ett nytt grundfördrag. Det går inte att rädda EU genom ytterligare ett lager lappningar på Lissabonfördraget och de andra grundfördragen.

Det nya grundfördraget för EU ska antas först i en folkomröstning i hela EU, och sedan godkännas av de länder som vill vara med. Om vi kan komma överens om den processen skulle det garantera att det nya fördraget åtminstone blir begripligt, demokratiskt och inte flyttar mer makt än nödvändigt till Bryssel.

Tack vare att Storbritanniens premiärminister David Cameron lovat att britterna ska få rösta om de vill fortsätta vara med 2017, finns det en viss chans att den handlingsplanen för ett demokratiskt EU faktiskt skulle kunna bli verklighet.

Jag har börjat presentera den här idén nere i Bryssel, bland annat i den här debattartikeln i tidskriften The Parliament.

2.    Skall EU ges egen beskattningsrätt?

Nej, personligen tycker jag att det är ett sätt att flytta över mer makt till EU, och det ska vi inte göra så länge EU är så odemokratiskt som det är. Men det är inte en fråga där Piratpartiet har tagit ställning uttryckligen, och det är inte en fråga som vi driver aktivt.


3.    Vad är din inställning till subsidiaritetsprincipen och hur kommer den att yttra sig rent praktiskt om du blir vald?

Subsidiaritetsprincipen innebär att EU inte ska lägga sig i saker som hanteras bättre av länderna själva.

Principen är bra, och alla säger vackra ord om den, men den fungerar inte i principen. EU har blivit som en svamp som hela tiden suger åt sig mer makt, och lägger den i händerna på icke-valda tjänstemän och lobbyister.

3b.    I vilken utsträckning är du beredd att gå emot din egen linje i andra frågor i försvaret av denna princip?

Tyvärr fungerar det inte i praktiken att försvara subsidiaritetsprincipen genom att bara rösta nej till allt som egentligen borde hanteras av medlemsstaterna. Det visar Junilistans erfarenheter.

Junilistan satt i parlamentet mellan 2004 och 2009 och röstade konsekvent nej till det mesta, precis som de hade lovat. Det var på alla sätt hedervärt, men de lyckades inte påverka ett enda beslut. Allt som de röstade nej till gick igenom ändå. Det är med bakgrund av deras erfarenheter som Piratpartiet har valt en annan strategi, även om vi i grunden delar Junilistans syn på EU.

Vi kräver ett helt nytt grundfördrag för att återupprätta subsidiaritetsprincipen. Men tills det händer arbetar aktivt för att få så bra beslut som möjligt i de frågor som kommer på EU’s bord och har med friheten i samhället och på nätet att göra.

4.    Vad är din inställning till att EU under sekretess förhandlar fram internationella avtal om harmonisering av regelverk och cementering av vissa existerande EU-regler?

Det suger totalt. Piratpartiets största seger under den gångna mandatperioden är att vi lyckades skapa en majoritet mot ACTA-avtalet. ACTA förhandlades fram under sekretess och skulle ha gjort det väldigt mycket svårare att reformera upphovsrätten om det hade gått igenom.

TTIP-avtalet mellan EU och USA, som parlamentet kommer få ta ställning till nästa mandatperiod, en en upprepning av precis samma hemliga procedur som ACTA. Jag och Piratpartiet arbetar redan aktivt på att stoppa TTIP-avtalet så fort som möjligt.

5.    Ser du något demokratiskt problem med att en mindre grupp människor utan insyn men ofta med input från storföretagsintressen förhandlar fram avtal och sedan ställer EU-parlamentet inför fullbordat faktum (och om avtalen antas samma sak senare upprepas i förhållande till utvecklingsländer som tidigare medvetet utestängts från processen)? Hur tänker du förhålla dig till och jobba med detta?

Ja, det är ett mycket stort problem.

För att lösa det behöver vi ett nytt, demokratiskt, grundförddrag, men tills dess kan bli verklighet fortsätter Piratpartiet (och den Gröna gruppen, där vi ingår) att göra vad vi kan för att dels öka transparensen, dels försöka bekämpa storföretagens och särintressenas lobbyister i sak.

6.    Om du är kritisk till sekretessen men positiv till avtalsinnehållet kommer du ändå vara beredd att av principiella skäl motsätta dig internationella avtal beredda utan insyn för att på så sätt tvinga fram större transparens och möjlighet för medborgerligt deltagande under hela processen?

Piratpartiet är kritiskt till både sekretessen och innehållet, så vi arbetar för ett nej till TTIP under alla omständigheter.

7.    Hur ställer du dig till ISDS-klausuler (som ger företag rätt att kräva ersättning av stater utom ramen för den nationella lagstiftningen)?

Det är att slå undan fötterna för demokratin, och det allra värsta av allt otyg i TTIP-avtalet. Att ge storföretag rätten att överklaga demokratiskt beslutade lagar är helt oacceptabelt, och erfarenheterna från till exempel Australien visar att ISDS leder till helt sjuka rättsprocesser i praktiken.

8.    Om du inte tänker motsätta dig ISDS-klausuler i handelsavtal mellan EU och USA: kan du presentera några siffror på idag uteblivna investeringar mellan dessa regioner till följd av bristfälligt investeringsskydd som du menar uppväger de risker för den nationella självbestämmanderätten och skattebetalarna som ISDS-klausuler innebär?

Bra fråga, för det vet jag säkert att TTIP-kramarna inte kan, utan får använda påhittade siffror och hoppas att ingen kollar. 🙂

9.    Trots att europeiska patentkonventionen inte tillåter patent på ”mjukvara som sådan” beviljas ändå en mängd patent på mjukvara för datorer – i många fall på fullständigt elementära lösningar. När vi nu fått ett nytt patent med enhetlig verkan i EU (med ett par länder undantagna) ökar risken betydligt för att även svenska småföretagare utsätts för problemen. Detta alltså även om vi utvecklar program och algoritmer helt självständigt. I USA har redan mjukvarupatenten skapat enorma problem med så kallade Non-Practicing Entities – företag som köper upp många breda patent och sedan, utan att tillverka något själva, på ett parasiterande sätt livnär sig på på att stämma dem som gör det. Dessa problem finns väl belagda och kvantifierade i forskning. Hur kommer du att agera för att skydda svenska och europeiska mjukvaruutvecklare mot detta hot? (De som tillverkar gratis öppen källkodsprogram som t ex. Linux, OpenOffice, m.fl. är extra utsatta)

Det är är den fråga som fick mig att bli politisk aktivist 2004 (och på den vägen är det 🙂 ). Det sätt som det europeiska patentverket EPO sätter sig över lagen är en skandal. Fastän lagen uttryckligen förbjuder mjukvarupatent beviljar EPO dem ändå, eftersom EPO tjänar pengar per patent de beviljar. År 2004 skrev jag en text som på ett lättsamt sätt förklarar de juridiska krumbukter patentjuristerna använder. Tyvärr är den lika aktuell nu, tio år senare.

Jag sitter med i det rättsliga utskottet som har hand om patentfrågan. Under den förra mandatperioden antogs dessvärre ett patentpaket som ger det europeiska patentverket ännu lösare tyglar. Jag och kollegorna från den Gröna gruppen kämpade emot så mycket vi kunde, men tyvärr förlorade vi stort mot en majoritet bestående av Moderaternas, Folkpartiets och Socialdemokraternas politiska grupper.

De enda goda nyheterna är att det som antogs under förra mandatperioden nästan säkert strider mot EU’s grundfördrag av olika anledningar, och att Spanien redan har överklagat de nya patentlagarna till domstolen.

Därför är det en stor chans att frågan kommer komma tillbaka till parlamentet nästa mandatperiod. Då kommer jag och Piratpartiet göra ett nytt försök att ställa det europeiska patentsystemet under demokratisk och juridisk kontroll, för att förhindra bland annat de olagliga mjukvarupatenten.

10.    Idag kan upphovsrätten skydda verk i upp till ~130 år. Det finner jag personligen helt orimligt.

*     Ungefär hur lång tid tycker du att det är rimligt att den ideella upphovsrätten (rätten till erkännande, skydd mot förvanskning, etc) gäller från och med att verket gjorts tillgängligt för allmänheten?

Rätten till erkännande (”äras den som äras bör”) är inte på något sätt ifrågasatt på internet, utan tvärtom en del av etiketten för gott uppförande. Den är så gott som helt oproblematisk. I den mån den behöver vara med i lagen alls kan den exempelvis gälla under upphovsmannens livstid.

Rätten till skydd mot förvanskning utgörr däremot ett problem, eftersom den innebär ett förbud mot remixer, satirer och andra helt legitima konstformer eller samhällskommentarer. Ingen bör ha rätt använda den ideella upphovsrätten till att vägra andra att bygga vidare på publicerade kulturella verk. Däremot är det rimligt att ge upphovsmän som tar avstånd från någon viss användning av ideella skäl att rätten att kräva att den som använt verket gör klart vid varje publicering att den ursprungliga upphovsmannen inte stödjer användandet.

*        Ungefär hur lång tid tycker du att det är rimligt att den ekonomiska upphovsrätten (kontroll över kopiering och tillgängliggörande) gäller från och med att verket gjorts tillgängligt för allmänheten?

Piratpartiet föreslår 5 år automatisk kommersiell ensamrätt, men möjlighet att förlänga den upp till maximalt 20 år genom registrering.

*        Kommer du att i EU-parlamentet jobba för eller stödja förslag som syftar till att sänka skyddstiderna?

Ja, att få igenom en reform av upphovsrätten i enlighet med Piratpartiets principer är min högsta prioritet för nästa mandatperiod, eftersom jag sitter i det rättsliga utskottet som kommer bli ansvarigt för det förslag om reform som vi vet kommer komma nästa mandatperiod.

*        Kommer du att i EU-parlamentet motsätta dig förslag som syftar till att öka eller cementera nuvarande skyddstider?

Ja, absolut. Jag gjorde ett försök att stoppa förlängningen av närstående rättigheter för musiker från 50 till 70 år, men det försöket misslyckades tyvärr.

11.    Stödjer du ett avskaffande av privatkopieringsersättningen (extraavgiften på lagringsutrymme i mp3-spelare, hårddiskar, minnesstickor, etc)? Om inte, varför?

Ja. Här är ett brandtal mot privatkopieringsavgiften som jag levererade i det rättsliga utskottet när frågan var aktuell i en resolution: Ett brandtal mot kassettavgifter i EU får oväntat stöd från Folkpartiet

12.    Har du någon informationspolitiska agenda och hur ser den i sådana fall i grova drag ut? (länka gärna, om den redan finns beskriven någonstans)

Ja, just informationspolitik är själva kärnan i Piratpartiets politik.

Vi står för fri fildelning och skyddat privatliv på ett fritt internet. Vi ser internet som en viktig del av samhället och inte som en leksak, och vi kräver att samma regler för att skydda våra fundamentala rättigheter som gäller i den analoga världen också ska gälla i den digitala.

Läs mer på http://www.piratpartiet.se/partiprogram/3-information-ska-vara-fri/

Rösta på Piratpartiet i EU-valet som pågår nu

1 kommentar

 1. Hej Christian. Tack för svaren.

  Jag kanske ska tillägga att fråga 8 absolut inte var retorisk. Jag tar gärna till mig av ny information, men jag har inte ens sett någon ansats till sådana siffror. För mig framstår det som om duktiga lobbyister lurar naiva liberaler och konservativa att tro att det kan råda äganderätt till ett gynnsamt företagsklimat. För övrigt finns det paralleller till upphovsrättsfrågan – även där används ordet ”äganderätt” på ett förledande sätt och i båda fallen skapas en riskstruktur med hot om stämningar som är problematisk. Det är heller inte otroligt att ett reducerat/normaliserat upphovsrättsskydd skulle leda till att företag åberopar ISDS-klausuler (fast ett mer närliggande problem är kanske om Sverige skulle få för sig att sluta skänka bort mineral till utländska gruvbolag).

  ”Däremot är det rimligt att ge upphovsmän som tar avstånd från någon viss användning av ideella skäl rätten att kräva att den som använt verket gör klart vid varje publicering att den ursprungliga upphovsmannen inte stödjer användandet.”

  Intressant lösning. Jag är inte odelat positiv, men den är likväl intressant.

  Om någon skulle ifrågasätta att piratpartiet röstar enligt den gröna gruppens linje i frågor som flyttar mer makt till EU (på just miljöpolitikens område kan detta många gånger vara befogat, men jag menar mer generellt) vad är då ditt svar? Om någon invänder att den gröna gruppen säkert skulle tolerera ett litet mer egensinnigt piratparti vad tänker du om det?

  Ska man vara litet elak kan man ju säga att en fördragsändring är än mer osannolik än att Marita Ulvskog får gehör för sitt sociala protokoll – dvs. att det är ett ganska (om än inte fullständigt) orealistiskt förslag som (pp) kan peka på för att skyla över det faktum att man i faktisk handling inte bjuder på ett starkare motstånd mot tilltagande överstatlighet. Skulle inte (pp) kunna vara ett bättre alternativ för EU-kritiska röster än vad det är idag?

  Sist men inte minst: hur kommer, som du ser det, piratpartiets fokus i EU att skilja sig åt om du blir vald jämfört med om t ex. endast Amelia får en plats i parlamentet?

  Kommentar av Tor M — 15 maj 2014 @ 21:31


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: