Christian Engström, Pirat

23 april 2014

Svar till KLYS om upphovsrätten och EU-valet

Filed under: Copyright Reform — Christian Engström @ 10:24

Idag är det tydligen ”Internationella upphovsrättsdagen”, enligt ett mejl som upphovsrättsorganisationen KLYS har skickat till mig och andra svenska EU-kandidater.

För att sammanfatta brevet i en mening, varnar de alla blivande EU-parlamentariker att inte bli som Piratpartiet. 🙂

Jag tänkte svara på KLYS’ brev stycke för stycke. De kursiverade styckena är vad KLYS skriver, och styckena med vanliga bokstäver är mina kommentarer.

Jag vill rikta ett stort tack till KLYS för att de gör sina åsikter så tydliga, och gör det möjligt att visa var skiljelinjen inom upphovsrättsdebatten går. Och vi är fullständigt överens om att det är EU som kommer bestämma nästa mandatperiod hur det ska bli med upphovsrätt och fildelning, så det är en viktig fråga att belysa var partierna står inför EU-valet nu i maj.

KLYS inleder:

Rösta för kulturskaparnas roll i EU!

Idag på internationella upphovsrättsdagen är det bara en dryg månad kvar till EU-parlamentsvalet. Upphovsrätten, som har mycket stor betydelse för de kreativa näringarnas expansion, berörs i allt högre grad av beslut som fattas inom EU, inte minst av de folkvalda i EU-parlamentet.

Jag svarar:

Det här är alldeles sant. Det är EU som bestämmer över upphovsrätten, och EU-parlamentet spelar en nyckelroll. Under de fem år som jag själv har haft förmånen att få representera Piratpartiet i EU-parlamentet har vi utkämpat många strider om upphovsrätten, och vunnit flera.

Vi stoppade ACTA-avtalet, som skulle ha inneburit hårdare fildelarjakt (och mycket annat). Det var ett direkt resultat av det arbete som Piratpartiet var drivande för sedan jag blev invald 2009. Vi har säkrat internetanvändares rättssäkerhet mot upphovsrättsindustrin genom att hålla three-strikes borta. Och vi har övertygat en hel politisk grupp (den Gröna) att ta ställning för fri fildelning.

KLYS fortsätter:

Både i Sverige och inom EU finns en stark övertygelse om den kulturella och kreativa sektorns potential, bl a som tillväxtfaktor. En sådan utveckling är också positiv för samhället i stort. Men en förutsättning för att de kulturella och kreativa näringarna ska kunna blomstra är att kärnan i dessa näringar – de konstnärligt yrkesverksamma – garanteras goda villkor och att det finns en fungerande upphovsrätt som står på deras sida.

Precis, det finns en stor potential i den kulturella sektorn, och vi behöver reformera upphovsrätten för att frigöra den potentialen. Piratpartiets förslag till reform (inklusive fri fildelning) kommer göra verklighet av den potentialen. Det kommer gynna både samhället i stort och kulturskaparna.

Svenska EU-parlamentariker från såväl folkpartiet som miljöpartiet har ställt sig på samma sida som Piratpartiet för att montera ned väl etablerade ersättningsordningar, t ex privatkopieringsersättningen, som ger kulturskapare kompensation för den utbredda kopieringen av deras verk. Det skadar inte bara upphovsmän och utövande konstnärer, utan försvårar för hela den kreativa sektorn att utvecklas i digitala medier.

Ja, det stämmer att vi har lyckats få med oss bland annat Folkpartiet och Miljöpartiet på vissa av våra kvar på uppmjukad upphovsrätt. Det är vi mycket glada och stolta över. Att vinna segrar genom att steg för steg övertyga politiker från andra partier har varit Piratpartiets strategi från början, och den har gjort att vi har kunnat leverera.

Folkpartiet är inga pirater och vill (ännu) inte släppa fildelningen fri, men deras EU-parlamentariker Cecilia Wikström och jag var i alla fall helt överens om att privatkopieringsavgiften (kassettskatten) borde slopas omedelbart. Vi drev tillsammans den linjen med kraft i det rättsliga utskottet. Tyvärr förlorade vi den resolutionen, men det intressanta är vad det nyvalda parlamentet kommer bestämma när det blir dags för skarp lagstiftning.

Miljöpartiet var lite vacklande i upphovsrättsfrågor under första halvan av mandatperioden, när deras nuvarande toppkandidat Isabella Lövin arbetade aktivt mot fri fildelning. Men under andra halvan har de skött sig, och varit på samma linje som Piratpartiet. Så länge det bara finns piratpartister i närheten som ser till att de inte glömmer bort vad de tycker, är Miljöpartiet att betrakta som allierade för fri fildelning.

EU överväger nya reformer på upphovsrättsområdet som kan få stor inverkan på kulturskapares och kreativa näringars villkor. En fingervisning om vilka förändringar som är på gång presenteras till sommaren då EU-kommissionen offentliggör sin vitbok om upphovsrätt, som bl a grundar sig på konsultationer och dialoger med företrädare för olika upphovsrättsliga intressen.

Ja, nästa mandatperiod kommer huvudmatchen om fildelningen.

Då kommer EU-parlamentet få behandla ett stort förslag om reform av upphovsrätten. I vilken riktning reformen kommer gå beror på hur det går i EU-parlamentet. Jag sitter idag i det rättsliga utskottet JURI, som kommer bli ansvarigt för lagförslaget. Jag vill väldigt gärna sitta kvar där även nästa mandatperiod, och arbeta för att fildelningen släpps fri på det sätt som Piratpartiet vill.

KLYS har alldeles rätt i att EU-valet den 25 maj är superviktigt för hur det ska gå med upphovsrätten i framtiden.

KLYS, som utgör en samlad röst för cirka trettio tusen yrkesverksamma kulturskapare i Sverige, oroas över de starka krafter i EU som vill driva igenom försvagningar i upphovsrätten, vilka kan drabba enskilda kulturskapare och kulturnäringar hårt. Det finns också EU-företrädare som vill införa en enhetlig EU-lagstiftning på upphovsrättsområdet, som inte tar hänsyn till den kulturella och språkliga mångfalden i Europa och som inte heller gynnar vare sig kulturskaparna eller samhället i stort.

Ja, jag är själv en av de EU-företrädarna som vill skapa en enhetlig EU-lagstiftning på upphovsrättsområdet. Det är en förutsättning för att vi ska få en digital inre marknad, tillgängliggör den kulturella och språkliga mångfalden i Europa och som gynnar både kulturskaparna och samhället i stort.

De enda som eventuellt missgynnas av en sådan förändring av upphovsrätten är nationella insamlingssällskap och andra upphovsrättsorganisationer som exempelvis KLYS, som hittills kunnat sko sig själva på nationella monopol och inte vill att något förändras. För kulturskaparna, däremot, kommer reformen öppna nya möjligheter att tjäna pengar på den europeiska marknaden.

Vi vill därför uppmana Dig – som blivande svensk EU-parlamentariker – att stå upp för konstnärliga rättigheter i Ditt kommande EU-arbete genom att:

 • Verka för att det upphovsrättsliga systemet upprätthålls på en hög nivå och se till att det inte urholkas genom utökade undantag och inskränkningar.

Här visar KLYS sitt rätta jag. Här är aktuella exempel på vad som menas med ”undantag och inskränkningar” i upphovsrättssammanhang:

 • Undantag för att avhjälpa boksvälten för synskadade, och ge dem bättre tillgång till böcker på tillgängliga format.
 • Undantag för att ge bibliotek, museer och arkiv rätt att digitalisera och sprida ”herrelösa verk”, för att kunna bevara vårt gemensamma kulturarv
 • Inskränkningar för att möjliggöra forskning på stora mängder vetenskaplig litteratur med hjälp av data mining, och därmed hitta ny kunskap.

I mitt arbete i EU-parlamentet har jag sett hur insamlingssällskapen och upphovsrättslobbyn konsekvent motarbetar alla sådana här undantag och inskränkningar, så jag är glad att KLYS bekräftar det offentligt.

 • Värna den enskilde kulturskaparens ställning i förhållande till andra aktörer på marknaden genom att verka för en bättre balans på den upphovsrättsliga avtalsmarknaden och genom att motverka oskäliga avtalsvillkor till nackdel för kulturskapare.

Den målsättningen håller jag helt med om, men upphovsrätten motverkar den balansen och ger mellanhänderna makt.

 • Främja och försvara det nordiska avtalslicenssystemet, som utgörs av smidiga och väl fungerande kollektiva ordningar för rättighetsklarering och tillgängliggörande av konst och kultur.

Det är det systemet som till exempel gör det omöjligt för oberoende musiker att själva pressa en CD-skiva med sin egen musik, eftersom Nordisk Copyright Bureau NCB använt sitt de-facto-monopol till att tvinga alla tillverkare att vägra. Här behövs det definitivt förändringar för att stärka kulturskaparna gentemot insamlingssällskap och upphovsrättslobbyister som KLYS, och Piratpartiet arbetar aktivt för sådana förändringar.

 • Främja och försvara etablerade ersättningsordningar till kulturskapare såsom biblioteks-ersättningen, privatkopieringsersättningen och följerättsersättningen.

Absolut inte. Jag har slagits med stor energi mot privatkopieringsersättningen, och jag kommer fortsätta göra det nästa mandatperiod om jag blir omvald.


 • Arbeta för att främja språklig och kulturell mångfald i upphovsrättssammanhang, t ex genom att arbeta för att kultur och audiovisuell sektor exkluderas i internationella frihandelsavtal, såsom det aktuella TTIP mellan EU och USA.

Javisst, jag vill mer än så: jag vill kasta hela TTIP-avtalet på soptippen, och arbetar aktivt tillsammans med hela den Gröna gruppen i parlamentet på det. Lagar ska inte bestämmas av icke-valda tjänstemän som förhandlar bakom slutna dörrar. TTIP är ACTA på syra, så det ska vi se till att få stopp på.

Som EU-parlamentariker kan Du göra skillnad och påverka utvecklingen på detta område i rätt riktning. Visa att Du står på kulturskaparnas sida i EU!

Ja,  man kan göra stor skillnad som enskild EU-parlamentariker. Det är om inte annat Piratpartiet ett bevis på.

Vi står på kulturskaparnas sida mot de gamla mellanhänderna som försöker stoppa klockan för att krampaktigt hålla fast vid sina gamla monopolprivilegier. Om vi blir omvalda kommer vi fortsätta kampen för en reformerad upphovsrätt som gynnar både konsumenter, kulturskapare och samhället i stort.

Rösta på Piratpartiet i EU-valet i maj.


Bästa hälsningar
 
Mats Söderlund, författare,
poet och ordförande för KLYS

Ulrica Källén Lörelius
Verksamhetsledare/jurist
KLYS – Sverige kulturskapare

Ännu bättre hälsningar tillbaka, 🙂

Christian Engström
EU-parlamentariker och medlem av det rättsliga utskottet JURI, som har hand om upphovsrättsfrågor
Toppkandidat för Piratpartiet i EU-valet

Annonser

13 kommentarer

 1. Mats Söderlund poet, hmm det lät snarast som det vore skrivet av an propagandaproducent som vet hur man ljuger.

  Kommentar av Roland Eriksson — 23 april 2014 @ 10:54

 2. Det måste finnas resurser till kultur, men en sådan resurstilldelning bör ske antingen genom användarnas egna val (direkta avgifter, men inte smygavgifter som hårddiskskatten), eller genom öppna demokratiska processer genom offentliga bidrag. Det här att skrapa av pengar lite här och där – det är 1900-talsmetoder som inte längre borde få tillämpas.

  Kommentar av Johan Tjäder — 23 april 2014 @ 11:25

 3. När det gäller privatkopieringsersättningen så är det nästan bedrägerinivå på det. Allt digitalt levererat innehåll kommer med en uttrycklig licens att lagra filen på eget lagringsmedium. Hur skulle det fungera annars? Genom privatkoperingsersättningen tar man betalt en gång till, men kollektivt och utan att mitt eget urval av kreatörer avspeglas i hur dessa medel fördelas. Tack, men nej tack!

  Kommentar av Johan Tjäder — 23 april 2014 @ 11:27

 4. Stoppa Copyswede och privatkopieringsavgiften!

  Kommentar av Henrik Harding — 23 april 2014 @ 11:46

 5. Tror det är viktigt att poängtera att PP inte vill se ett avskaffande av upphovsrätten utan en förenkling av den som i slutändan gynnar upphovsmän (men inte deras mellanhänder). Annars väldigt bra svar.

  Kommentar av Per "wertigon" Ekström — 23 april 2014 @ 15:43

 6. När det gäller privatkopieringsersättningen så är det väl en av mycket få piratrelaterade frågor där jag och Christian är överens. Det går inte längre att motivera denna ersättningsform av massor av olika skäl. Under kassettbandstiden så fungerade den relativt bra men sen har det bara blivit mer och mer konstruerat. Förutom det orättvisa i att konsumentent ska betala skatt för andras privatkopiering, oavsett om man gör det själv eller inte, så är det uppenbart att de lagringsmedia man betalar för i själva verket i oerhört mycket högre omfattning används för att lagra olagliga piratkopior än lagliga privatkopior.

  En färsk dom i EU-domstolen säger också att man måste separera ersättning för privatkopiering och piratkopiering och det kan man i praktiken inte säga att man gör idag. EU-domen säger också tydligt att ett land är ansvarigt för att se till att systemet fungerar också, det går inte bara ha en lag som ”på papperet” skulle kunna fungera, det senare är det läge vi har haft en bra tid nu i Sverige.

  Bort med privatkopieringslagen och se till att bekämpa piratkopieringen, något annat är inte anständigt för vårt land.

  Kommentar av nejtillpirater — 23 april 2014 @ 18:48

 7. Nog är det märkligt att myten om upphovsrättens betydelse för försöjningen av kulturarbetare är så seglivad. Forskningen har visat att
  ”Direkta upphovsrätts inkomster för enskilda skapare motsvarar 2 % av de totala kultur-och mediautgifterna i Sverige.” Vidare är spridningen mellan gruppen som tjänar mest resp tjänar minst 100x större jämfört med befolkningen som helhet. Upphovsrätten är synnerligen inneffektiv när det gäller att stödja kreatörerna.

  Förklaringen är givetvis att Upphovsrättsindustrin inte vill att sanningen skall komma fram för man vill ju inte exponera att de som tjänar mest på den utökade upphovsrätten är dom själva.

  Kommentar av piloten — 23 april 2014 @ 20:11

 8. Tack för ditt snabba svar på vårt brev Christian och att du tagit dig tid att kommentera stora delar av vårt brev. Dina kommentarer visar att det faktiskt är en hel del punkter där vi är överens.

  Jag skulle dock inledningsvis vilja upplysa dig om att KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd – inte är något ”insamlingssällskap” utan en ideell förening som arbetar för att förbättra villkoren för yrkesverksamma kulturskapare. Vi varken samlar in eller fördelar upphovsrättsliga medel till kulturskapare. KLYS är ett samarbetsforum för 15 medlemsförbund (bl a Teaterförbundet, Författarförbundet och SKAP) som tillsammans företräder ca 30.000 yrkesverksamma kulturskapare. Vi driver kultur- och konstnärspolitiska frågor sedan 1959, däribland upphovsrätt, men också frågor om yttrandefrihet, social trygghet och skattefrågor för kulturskapare. Vi har alltså ett helt annat uppdrag än upphovsrättssällskapen Stim, Copyswede, Sami m fl. Läs gärna mer om KLYS på vår webb http://www.klys.se/. Jag länkar också till vårt nyligen framtagna Manifest 2014 http://www.klys.se/valmanifest-2014.html samt till vår valårsblogg Kultursamhället kultursamhallet.bloggspot, där vi bloggar om aktuella konstnärspolitiska frågor, däribland upphovsrätt.

  När det gäller inskränkningar och undantag i upphovsrätten anser KLYS att de inskränkningar vi idag har i den svenska upphovsrätten i hög utsträckning är väl av avvägda. I den mån en större tillgänglighet behövs för olika samhälleliga intressen kan avtalslicensordningar inrättas istället för inskränkningar. I Sverige är det nu möjligt att med stöd av avtalslicens träffa avtal med s k avtalslicensverkan även på områden som inte redan är angivna i lagstiftningen. Detta kommer att innebära att nya tillgängliggöranden av konst och kultur till allmänheten smidigt kan komma till stånd, samtidigt som kulturskapare får rimlig ersättning.

  När det gäller inskränkningar för personer med funktionshinder t ex synskadade är det självklart att vissa inskränkningar i upphovsrätten måste finnas. Sverige har redan, i ett internationellt perspektiv, långt gående inskränkningar på detta område. KLYS anser det viktigt att ge t ex synskadade bättre tillgång till böcker på tillgängliga format. När det gäller biblioteks, museers och arkivs rätt att digitalisera och sprida ”herrelösa verk”, för att kunna bevara vårt gemensamma kulturarv, kan detta lösas genom smidiga avtalslicenssystem enligt ovan, som vi har i Sverige och Norden. Även möjliggörande av forskning på stora mängder vetenskaplig litteratur med hjälp av data mining för att hitta ny kunskap, kan också lösas genom s k avtalslicens.

  KLYS hoppas därför att du och andra svenska EU-parlamentariker kan sprida kunskap om det nordiska avtalslicenssystemet och lansera det på EU-nivå!

  Intressant och välkommet att du också vill värna den enskilde kulturskaparens ställning i förhållande till andra aktörer på marknaden. När det gäller obalansen på den upphovsrättsliga avtalsmarknaden kan den, menar vi, lösas genom vissa reformer i upphovsrätten som stärker upphovsmannen som avtalsslutande part. Vi har en lång rad förslag till förändringar i den svenska upphovsrättslagen för att komma till rätta med denna obalans. Eftersom EU-kommissionen uppmärksammat problematiken med t ex oskäliga avtalsvillkor på området kan det komma EU-initiativ i frågan framöver. Vi på KLYS bidrar gärna med mer information om detta framöver.

  Att du och Piratpartiet är emot privatkopieringsersättningen vet vi sen länge, men hur ställer ni er till följerättsersättningen för bildkonstnärer, den svenska biblioteksersättningen och andra etablerade ersättningssystem för upphovsmän och utövande konstnärer?

  Låt oss hålla kontakten i dessa frågor!

  Bästa hälsningar

  Ulrica Källén Lörelius

  KLYS

  Kommentar av Ulrica Källén Lörelius — 23 april 2014 @ 20:32

 9. Det var ord och inga visor. Rakt på sak. I de tidigare ”förhandlingar” och ”debatter” med bl.a KLYS jag deltagit i, så har de i alla lägen intagit en mycket styvnackad militant hållning.

  Nu torde tiden vara läglig för KLYS att lämna ålderdomliga affärsmetoder bakom sig, och anamma moderna tekniker för att nå ut till publiken, med uppdaterade affärsmöjligheter, som ex-vis svärmfinansiering, med hela världen som publik och presumtiva finansiärer.

  Gamlingarna i KLYS kommer knappast att ändra på sig. Hoppet står till unga medlemmar i KLYS, SKAP, STIM som ser de många möjligheterna som nu öppnas. Lägg gärna på minnet att Piratpartiet hjälper er att utveckla dessa möjligheter.

  Kommentar av Dennis Nilsson — 24 april 2014 @ 4:53

 10. Ulrica Källén Lörelius skrev:

  KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd – inte är något ”insamlingssällskap”

  Tack för påpekandet, korrigerat i texten.

  Men det ändrar ingenting i sak, eftersom både KLYS och insamlingssällskapen i vart fall är en del av samma upphovsrättslobby som kommer med exakt samma argument för att få behålla sina monopolprivilegier och motsätter sig varje form av uppmjukning eller verklighetsanpassning av monopolet.

  Men jag ser fram emot att hålla kontakten i frågan. 🙂

  Kommentar av Christian Engström — 24 april 2014 @ 9:22

 11. Tack för klart ställningstagande. Jag tänker i alla fall rösta på Pirat-partiet i EU-valet.

  Kommentar av ami31 — 24 april 2014 @ 11:05

 12. Bra svarat Christian! Jag är trött på KLYS och de andra upphovsrättslobbyisternas hyckleri om att de jobbar för artisterna och samhällets bästa när det egentligen handlar om att stärka mellanhändernas makt och deras inkomster. Jag kommer att rösta på Piratpartiet i år så att ni kan fortsätta kampen för en bättre framtid för både kulturskapare och allmänhetens tillgång på kultur.

  Kommentar av erik — 28 april 2014 @ 11:51

 13. @Erik,

  Tack för din röst! Jag lovar att vi kommer fortsätta kämpa.

  Kommentar av Christian Engström — 28 april 2014 @ 14:36


RSS feed for comments on this post.

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: