Christian Engström, Pirat

27 mars 2014

Hur gör man för att göra skillnad i EU-parlamentet?

Filed under: valplattform — Christian Engström @ 9:33

Igår var jag med på en intressant debatt om de olika strategierna man har som EU-parlamentariker för att faktiskt få någonting gjort i parlamentet. Det var Timbro som ordnade debatten, med anledning att de just har släppt en rapport som fokuserar på ”vågmästargrupperna” i EU-parlamentet, alltså den Liberala och den Gröna gruppen (där ju Piratpartiet sitter med).

Rapporten finns att ladda ner här (pdf 59 sid).

Jag tycker det är en bra rapport som beskriver Piratpartiets strategi på ett utmärkt sätt, och förklarar varför den har gjort att vi har kunnat leverera konkreta segrar i EU-parlamentet trots att vi bara har 2 mandat av drygt 750.

Det fungerar att göra som Piratpartiet har gjort, att koncentrera sig på ett område (informationspolitik och friheten på internet i Piratpartiets fall). Då kan man leverera resultat.

Debatten går att se hos SVT Play (60 min), och även i en enklare inspelning på Youtube (61 min):

10 kommentarer

 1. Christian Engström c:a 41 minuter in i debatten:

  ”Det kommer att bli en grupp som respekterar de mänskliga rättigheterna, för det kompromissar vi inte med”

  Jaså? Gäller detta underförstått då bara de delar av de mänskliga rättigheterna som passar Piratpartiets agenda?

  När det kommer upphovsmäns mänskliga rättigheter så har man ju inga betänkligheter utan är t.o.m. beredda att aktivt hjälpa till med att kränka dessa via sitt långa agerande som ISP till TPB. EU-domstolen har ju nu tydligt i en dom beslutat att en ISP är att betrakta som mellanhand vad gäller piraternas kränkning av upphovsmännens mänskliga rättigheter och att nationella domar får kräva att ISP:er blockerar illegala sajter som TPB.

  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149924&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=478162

  Nu slapp PP sannolikt undan detta ansvar i och med att man avbröt leveransen av bandbredd, men agerandet visade ju mycket tydligt att man absolut vill kompromissa med mänskliga rättigheter.

  Kommentar av nejtillpirater — 30 mars 2014 @ 13:53

 2. Nej till Nejtillpirater

  Nog är det väl för märkligt att det skall vara så svårt att förstå att piratpartiet helt står bakom FNs deklaration om mänskliga rättigheter, också vad gäller upphovsrätten, även om just denna delen inte har ratificerats av europeiska traktatet om mänskliga rättigheter. Deklarationen föreskriver att ersättningen (relevant levnadsstandard) kan utgå som kontant bidrag (engångssbelopp) eller som monopol under en del av upphovsmannenslivstid. Det finns ingenting om att monopolet måste omfatta privat icke kommersiell fildelning. Alla övriga upphovsmannarättigheter gäller endast kommersiell användning.

  Piratpartiet stödjer helt FNs deklaration om mänskliga rättigheter.

  Kommentar av Piloten — 30 mars 2014 @ 14:54

 3. @Piloten

  ”piratpartiet helt står bakom FNs deklaration om mänskliga rättigheter, också vad gäller upphovsrätten, även om just denna delen inte har ratificerats av europeiska traktatet om mänskliga rättigheter. Deklarationen föreskriver att ersättningen (relevant levnadsstandard) kan utgå som kontant bidrag (engångssbelopp) eller som monopol under en del av upphovsmannenslivstid. ”

  Du vill alltså åstadkomma en förändring i lagstiftningen. Detta är OK, även om jag inte tror att du kommer att lyckas.

  En mycket viktig principfråga dock, väljer man att bryta mot gällande lagar (vilket PP gjort när man agerat ISP åt TPB, vilket man tydligen själva insåg när man fick brev om detta), då har man också valt att åsidosätta de mänskliga rättigheter som hör till dessa lagar.

  Även om man (mot förmodan) skulle ändra Sveriges lagstiftning så att man ändrar till den minimala formen av ersättning enligt traktatet (vilket vore en skam för ett rikt land som Sverige med så många möjligheter och ett kulturliv i överflöd som då hotas) så förstår jag inte synsättet att det fram tills lagändring sker i demokratisk ordning skulle vara OK att bryta mot gällande lagar. När PP aktivt stöttade TPB genom att agera ISP så säkrade man ju absolut inte den miniminivå enligt traktatet du så gärna refererade till, man säkrade noll och intet i och med att man godkände att man stjäl innehåll utan att behöva betala ett rött öre, och detta i mycket omfattande form, kommersiell skala, motsvarande miljardbelopp totalt sett. PPs tidigare agerande i säng med TPB bröt ju alltså uppenbart även mot din älskade miniminivå.

  Din argumentation håller helt enkelt inte ihop och PPs agerande är en skam och att Christian flera gånger i inslaget hävdar att man inte kompromissar med mänskliga rättigheter är alltså en ren lögn i praktiken. PPs agerande med TPB visade att man var beredd att gå med på att NOLL ersättning går till upphovsmannen eftersom man ansåg att det var OK att stjäla innehåll utan att betala ett rött öre. Hur det du kallar kontant bidrag skulle betalas, hur stort, vem som ska betala osv. hade man ingen lösning på, det enda man hade verktyg för var att aktivt gå in och hjälpa TPB att kränka upphovsmännens mänskliga rättigheter utan garanti för någon ekonomisk ersättning alls, alltså inte ens enligt traktatet du refererar till. Christian är alltså en lögnare.

  Kommentar av nejtillpirater — 30 mars 2014 @ 15:15

 4. Tillägg till #2 och #3

  ”Det finns ingenting om att monopolet måste omfatta privat icke kommersiell fildelning. Alla övriga upphovsmannarättigheter gäller endast kommersiell användning.”

  Enligt i laga kraft vunnen dom i TPB-målet (hovrätten) så handlade det om ett ekonomiskt utnyttjande. Givet att PP då valde att stötta TPB i aktiv handling så ansåg man alltså att detta var OK och inte ens på denna punkt stämmer dina teorier med hur PP agerat i praktiken.

  ”När det gäller TPB har de som tillhandahållit tjänsten i kommersiellt syfte medverkat till andras upphovsrättsliga förfoganden på ett sätt som inneburit att de inte bara gjort sig skyldiga till medhjälpsbrott utan även utnyttjat verken ekonomiskt. Under sådana förhållanden kan det inte ha någon betydelse för ersättningsansvaret om de straffrättsligt sett ska anses som gärningsmän eller medhjälpare. Eftersom deras medverkan till brotten innefattat ett utnyttjande av verken, har de ådragit sig ersättningsskyldighet enligt 54 § första stycket URL oberoende av medverkansansvarets straffrättsliga klas- sificering (jfr skiljaktig mening i NJA 2008 s. 1082).

  Att målsägandena inte har riktat något ersättningsanspråk mot gärningsmännen, dvs. uppladdarna, påverkar inte medhjälparnas ersättningsskyldighet för utnyttjandet och inte heller de belopp som de kan förpliktas betala.”

  Klicka för att komma åt defavgdok.pdf

  Att under dessa förutsättningar (enligt i laga kraft vunnen dom) gå in och hjälpa TPB med fortsatt verksamhet kan ju inte betyda annat än att man anser att TPB:s bevisade kommersiella utnyttjande av verken utan ersättning är OK, alltså i strid med mänskliga rättigheter och ännu mer i strid med traktatet.

  Kommentar av nejtillpirater — 30 mars 2014 @ 15:47

 5. Upphovsrätten är ju per definnition en kränkning av andras rättigheter.

  I de flesta fall en mild kränkning som delvis gynnar samhället som helhet men ändock en kränkning.

  Kommentar av Brooke — 30 mars 2014 @ 17:09

 6. @Brooke

  ”Upphovsrätten är ju per definnition en kränkning av andras rättigheter.”

  Ett märkligt resonemang. När någon får en rättighet så inskränks alltid någon annans friheter/rättigheter. Ditt resonemang kan i så fall appliceras på alla mänskliga rättigheter.

  I själva verket är det så att rättigheterna gäller men i balans med varandra om de står i strid med varandra. Säkrar man detta på ett balanserat sätt via nationell lagstiftning så är man hemma och kan anses uppfylla de mänskliga rättigheterna, som exempelvis i fallen upphovsrätten som övertrumfade yttrandefriheten i fallet Peter Sunde och TPB enligt ECHR. Enligt ECHR var TPB-domen väl avvägd.

  Kommentar av nejtillpirater — 30 mars 2014 @ 17:20

 7. Nej till nej tillpirater
  Långa inlägg – ont om tunga argument? Fint att du äntligen fattat att målet är att släppa kulturen fri från de lagar som uformades innan de mänskliga rättigheterna formulerades och före IT och internet revolutionen.

  Dessutom av den miljarderförlust som skulle ha skadat upphovsmännen finns inte ett spår av i upphovsrättsindustrins resultaträkningar. Industrin är ju är vinstrikare och växer snabbare än någonsin. Vi skall rätta till att just upphovsrättsindustrin gynnas så kraftigt jämfört med alla övriga industriaktiviteter.

  Ja, man kan givetvis ifrågasätta om rättegången om piratebay verkligen var opartiskt, men bortsett från detta, så innebär civil olydnad per definition alltid brott mot gällande lagar eller regler.
  Världen är full av exempel på att man faktiskt har lyckats få fram en förändring med dylika metoder.

  Det hade varit intressant om Europa domstolen hade kunnat väga alla rättigheter mot varandra, men det kunde man ju inte, eftersom hela FN deklarationen om mänskliga rättigheteri inte är lag.(ännu?)

  Kommentar av piloten — 30 mars 2014 @ 23:53

 8. @piloten #7

  ”Ja, man kan givetvis ifrågasätta om rättegången om piratebay verkligen var opartiskt, men bortsett från detta, så innebär civil olydnad per definition alltid brott mot gällande lagar eller regler.”

  Varför pratar du fortfarande felaktigt om civil olydnad när grundkriterierna inte är uppfyllda?


  1. inget våld
  2. ingen skadegörelse
  3. öppenhet
  4. ansvarstagande.

  En typisk pirat uppfyller bara punkt 1, i övrigt orsakar man skada, döljer sig under anonymitet och tar inte ansvar för sina handlingar.

  Går vi in på PP:s tidigare agerande som ISP till TPB så uppfyllde man punkt 1 och 3 men inte 2 och 4. Man hade kunnat klara 3 av fyra om man hade vågat stå för sina handlingar men när man fick juridisk korrespondens om att man kunde riskera en rättsprocess så insåg man att man sannolikt bröt mot lagen och då vågade man heller inte ta ansvar för sina handlingar. Patetiskt!

  Så dra inte upp det där med civil olydnad igen, detta är att håna de som verkligen står upp för något viktigt och gör det enligt alla fyra punkterna. Det enda ni står upp för är er självpåtagna rätt att slippa betala för egen konsumtion men det är så långt ifrån civil olydnad man kan komma.

  Kommentar av nejtillpirater — 31 mars 2014 @ 7:19

 9. Nejtillpirater:

  2. Vadå ”orsakar skada”? Hur då menar du? Tar filerna skada av att kopieras?

  3. Vad menar du med att piratrörelsen inte är öppen? Finns gott om piratgrupper du kan gå med i och diskutera.

  4. Flera pirater har tagit sina straff när de åkt fast. En del dessutom gått i politisk exil efter de tagit sina straff.

  Kommentar av gurrfield — 31 mars 2014 @ 16:47

 10. @Nejtillpirater

  Enligt de kriterier du då ställt upp skulle då inte heller Gandhi, Rosa Parks, eller merparten av de sydafrikanska anti-apartheidsaktivisterna kunna beskrivas som annat än kriminella.

  Som vanligt far du helt sonika med osanning – dessutom rätt uppenbar sådan – när du helt enkelt inte har några som helst argument som håller måttet.

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 1 april 2014 @ 17:09


RSS feed for comments on this post.

Blogg på WordPress.com.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: