Christian Engström, Pirat

4 december 2012

EU-kommissionen vägrar redovisa fakta bakom snusförbudet

Filed under: demokrati i eu,snus — Christian Engström @ 11:57
IMG_0585

EU-kommissionen vägrar redovisa fakta bakom förbudet mot snus

Pressmeddelande från Piratpartiet:

Piratpartiets EU-parlamentariker Christian Engström har ställt en skriftlig fråga till EU-kommissionen och bett den redovisa vilka vetenskapliga studier förbudet mot snus i EU är baserat på. EU-kommissionen svarar att den har tagit del av vetenskapliga studier, men att den inte tänker berätta vilka.

– Att kommissionen vägrar presentera fakta beror på att den inte har några. Det stärker misstankarna att EU-kommissionären som tvingades avgå hade tänkt låta snusets framtid avgöras med mutor, säger Christian Engström.

Snus får inte säljas i EU utanför Sverige, och i förslaget till nytt tobaksdirektiv finns förbudet kvar. Enligt EU:s antikorruptionsenhet Olaf beror det på att Swedish Match inte var beredda att betala en muta på 500 miljoner kronor för att få förbudet hävt.

– Nu är det dags för EU att börja föra en faktabaserad politik vad gäller snus, säger Christian Engström.
——————

Christian Engströms fråga till kommissionen:

Frågor för skriftligt besvarande E-009696/2012
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen

Christian Engström (Verts/ALE)
Angående:    Tobaksdirektivet och det svenska snuset

Den senaste tidens turbulens kring översynen av tobaksdirektivet har satt strålkastarljuset på hanteringen av frågan om det svenska snuset.

1.    Håller kommissionen med om att utgångspunkten för tobaksdirektivet bör vara en hög skyddsnivå när det gäller hälsa, säkerhet och miljö- och konsumentskydd med hänsyn särskilt till ny utveckling som grundar sig på vetenskapliga fakta, och att hälsoskyddet bör prioriteras i detta sammanhang?

2.    Håller kommissionen med om att principen om faktabaserat beslutsfattande ska gälla rent allmänt, och speciellt för tobaksdirektivet?

3.    Om ja, vilka studier rörande det svenska snusets hälsorisker jämfört med andra lagliga tobaksprodukter har utgjort underlag för bedömningen om det svenska snuset ska fortsätta vara förbjudet att sälja i medlemsländer förutom Sverige, eller om försäljning ska tillåtas på samma sätt som gäller för andra rökfria tobaksprodukter och regleras enligt exempelvis den lagstiftning som gäller för livsmedel?

Kommissionens svar:

SV
E-009696/2012
Svar från Maroš Šefčovič
på kommissionens vägnar
(28.11.2012)

1. Det övergripande målet med översynen av direktivet om tobaksvaror är att förbättra den inre marknadens funktion och samtidigt säkerställa en hög hälsoskyddsnivå.

2. Kommissionen håller med om att ett faktabaserat beslutsfattande är av avgörande betydelse. Konsekvensbedömningen är en grundläggande del i utvecklingen av kommissionens förslag – även i översynen av direktivet om tobaksvaror – för att se till att EU:s lagstiftning utarbetas på grundval av tydliga och fullständiga fakta.

3. Konsekvensbedömningen kommer att offentliggöras tillsammans med lagstiftningsförslaget. När det gäller vetenskapliga rön och tobak för användning i munnen ber kommissionen att få hänvisa till sitt svar på den skriftliga frågan E-004917/20121.

Kommissionens svar på den skriftliga frågan E-004917/20121:

Parlamentsfrågor
27 juni 2012
E-004917/2012

Svar från John Dalli på kommissionens vägnar

Kommissionen planerar att anta ett förslag till ändring av direktivet om tobaksprodukter(1) innan slutet av 2012. Kommissionen har således inte tagit ställning till hur tobak för användning i munnen (snus) eller andra rökfria tobaksvaror ska hanteras vid översynen av direktivet.

I samband med konsekvensbedömningen analyserar kommissionen hälsoriskerna med tobaksprodukter, inklusive rökfri tobak. Kommissionen känner till ett antal studier som offentliggjordes efter 2008 års yttrande från vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker och analyserar befintlig forskning, t.ex. när det gäller användning av rökfria tobaksvaror för att sluta röka, den rökfria tobakens relativa skadliga effekter på hälsan och rökfri tobak som en inkörsport till rökning. Kommissionen beaktar dessa undersökningar i samband med riskbedömningen som kommer att offentliggöras tillsammans med lagstiftningsförslaget. Kommissionen analyserar även den inverkan de olika politiska alternativen för att hantera rökfria tobaksvaror skulle ha på ekonomi, samhälle och den inre marknaden(2).

(1)    Direktiv 2001/37/EG (EGT L 194, 18.7.2001, s. 26).
(2)    SEK(2009) 92.

1 kommentar

 1. Tilläggas bör att SEK(2009) 92 bara innehåller riktlinjer för hur man ska analysera inverkan i största allmänhet.

  ”Impact assessment is a set of logical steps to be followed when you prepare policy proposals. It is a process that prepares evidence for political decision-makers on the advantages and disadvantages of possible policy options by assessing their potential impacts. […]
  In doing an IA, you will have to answer a number of questions:
  • What is the nature and scale of the problem, how is it evolving, and who is most affected by it?
  • What are the views of the stakeholders concerned?
  • Should the Union be involved?
  • If so, what objectives should it set to address the problem?
  • What are the main policy options for reaching these objectives?
  • What are the likely economic, social and environmental impacts of those options?
  • How do the main options compare in terms of effectiveness, efficiency and coherence in solving the problems?
  • How could future monitoring and evaluation be organised?”

  Kommentar av ferridder — 4 december 2012 @ 13:56


RSS feed for comments on this post.

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: