Christian Engström, Pirat

1 september 2011

ACTA-avtalet allvarligt hot mot grundläggande rättigheter, enligt studie

Filed under: ACTA,informationspolitik — Christian Engström @ 18:30

Kopierat från ACTA-bloggen

ACTA-bloggen skriver:

Förra veckan publicerades två studier, som beställts av den gröna gruppen i EU-Parlamentet, angående ACTA-avtalets inverkan på tillgången till generiska läkemedel samt hur avtalet överensstämmer med rådande europeiska konventioner om mänskliga och medborgliga rättigheter. Här följer en sammanfattning av den senare (ACTA och rättigheter), vid namn “OPINION on the compatibility of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) with the European Convention on Human Rights & the EU Charter of Fundamental Rights”. En sammanfattning av den andra studien kommer i morgon. Båda studierna är fortsatt öppna för kommentarer, se hur du gör för att kommentera via gröna gruppens kampanjsida om ACTA-avtalet.

Den omfattande studien, som är författad av Douwe Korff (professor i internationell rätt vid London Metropolitan University) samt Ian Brown (forskare vid Oxford University), levererar frän kritik mot ACTA-avtalet, såväl rörande hemlighetsmakeriet under förhandlingarna, det oproportioneliga inflytandet från representanter från immaterialrättslobbyn och upphovsrättsindustrin, samt själva innehållet som författarna anser utgör ett allvarligt hot mot grundläggande medborgerliga rättigheter.

Enligt författarna skedde förhandlingarna under onödigt hemlighetsmakeri, vilket ledde till att varken civilsamhälle eller politiker fick tillräcklig påverkan på förhandlingarna. Däremot fick representanter för immaterialrättslobbyn sitta med från första stund. Detta faktum har fått genomslag i avtalet, som enligt författarna ger ett oproportionerligt stort skydd för storföretag, misslyckas med att utjämna spelfältet rörande internationella handelsrelationer mellan industriländer och utvecklingsländer, utgör ett hinder för innovation och småföretagande, och även kan försvåra kunskapsspridande globalt.

Författarna hävdar även att mänskliga rättigheter effektivt ignorerats, och att avtalet på ett flertal punkter utgör ett allvarligt hot mot grundläggande medborgerliga rättigheter på flera nivåer såväl inom EU som globalt.

Bland områden där avtalet kan få en negativ inverkan ingår yttrandefrihet och rätten till information, rätten till skydd av personlig data samt rättssäkerhet.

Rörande yttrandefriheten finner författarna art. 23 i avtalet (criminal offences) stå i strid mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (European Convention on Human Rights) samt EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (EU Charter of Fundamental Rights). Författarna finner även att rättighetsinnehavarnas rättigheter kontinuerligt övertrumfar användarnas rättigheter, och att rättighetshavarna kan införa alla typer av DRM-begränsningar (digital rights management ) helt obehindrat och att dessa begränsningar alltid blir lagliga i relation till avtals- och konsumenträtt, oavsett hur drakoniska dessa begränsningar än må vara. Författarna hävdar att detta tillvägagångssätt således är felaktigt och oproportionerligt begränsar tillgången till information, eller den fria spridningen av information, i strid med artikel 10 i Europakonventionen och artikel 11 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Man finner även att ACTA-avtalet inte effektivt begränsar möjligheterna för ”three strikes” och liknande åtgärder som kan ske helt utanför demokratisk kontroll (i form av samarbeten mellan privata aktörer såsom rättighetsinnehavare och internetleverantörer), vilket således inte kan garantera att ACTA-avtalet implementeras på ett sätt som inte strider mot mänskliga rättigheter.

Gällande skydd för personlig data kritiserar författarna artikel 11 (Information related to infringement) samt art. 27.4 (under Enforcement in the Digital Environment) för att bl.a. kunna leda till övervakning, systematisk registrering och analys i det fördolda av miljontals människors internetanvändning och deras internetvanor, utan att några konkreta brottsmisstankar existerar, och att  sådana uppgifter vidarebefodras till rättighetsinnehavare även om sådana uppgifter är högst opålitliga för att kartlägga immaterialrättsbrott, och kan ske på väldigt oklara grunder (på begäran av rättighetsinnehavare), m.m. Författarna hävdar således att ACTA-avtalet är inkompatibelt med och strider mot såväl Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna,  EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, samt existerande EU-lagstiftning gällande skydd av personlig data.

ACTA-avtalets straffrättsliga avsnitt inte säkerhetsställer ett tillräckligt skydd för individen, och kan anses bryta mot ett otal rättigheter, däribland rätten till information, rätten till hemmets okränkbarhet och rätten till egendom.

Slutligen konstaterar författarna att ACTA-avtalet innebär en orättvis  förändring av immateriella rättigheter som är obalanserad och uttryckligen gynnar rättighetsinnehavare och missgynnar andra. Avtalet anses även oproportioneligt inverka på en rad grundläggande rättigheter. Således är ACTA-avtalet, enligt författarna, oförenligt med grundläggande europeiska instrument och standarder för mänskliga rättigheter.

Om man någonsin haft tvivel om vad man tycker om ACTA-avtalet är det här helt klart en vettig studie att läsa.

…………

Tags: , , ,

1 kommentar

  1. Bra redovisat, hoppas verkligen att ni kan få parlamentet att läsa undersökningarna och fundera ordentligt innan någon omröstning.

    Kommentar av Håkan — 1 september 2011 @ 21:24


RSS feed for comments on this post.

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: