Christian Engström, Pirat

17 november 2010

Riksdagsmotion 2007/08:N388 om legaliserad fildelning

Filed under: Copyright Reform,informationspolitik — Christian Engström @ 11:52

Begränsa upphovsrätten så att kopiering av immateriella verk för icke-kommersiellt bruk blir tillåtet

Jag håller på och går igenom gamla blogginlägg om upphovsrätten för att förhoppningsvis försöka sammanställa dem i någon form. Bland annat hittade jag ett inlägg från 2007, där jag uttryckte mitt entusiastiska stöd för en motion om legalisering av fildelning som hade lämnats in av bland annat Karl Sigfrid (M) och Staffan Danielsson (C).

Den här motionen är precis lika bra och lika aktuell idag som den var när den skrevs. Ingenting har förändrats sedan dess, förutom att vi har förlorat tre år och fått ett antal nya repressiva lagar beställda av upphovsrättsindustrin och införda av den tjänstvilliga regeringen. Under tiden har fildelningen fortsatt att öka, och upphovsrättslobbyisterna fortsätter att kräva allt mer drakoniska åtgärder.

Är det inte dags att regeringen vaknar upp och inser att den här politiken inte fungerar, och är till skada för samhället?

Eftersom motionen från 2007 var mycket välskriven och pedagogiskt utformad upprepar jag den här i dess helhet:

Motion till riksdagen
2007/08:N388

av Karl Sigfrid m.fl. (m, c)

Fildelning

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att begränsa upphovsrätten så att kopiering av immateriella verk för icke-kommersiellt bruk blir tillåtet.

Motivering
Dagens upphovsrätt har blivit frånsprungen av den tekniska utvecklingen. Cd-skivor och dvd-filmer som säljs i butiker eller skickas med posten är på väg att fasas ut av moderna fildelningstekniker. Att branscher som därmed spelat ut sin roll försvinner är en utveckling som varken kan eller bör förhindras. Att med rättsliga insatser försöka stoppa fildelningen för att rädda branscher som inte klarar att leva sida vid sida med den tekniska utvecklingen är som att försöka förbjuda kopieringsapparater för att öka tryckeriernas affärsmöjligheter.

Upphovsrätten – ett monopol utan folklig förankring
Syftet med att reglera rättigheter i lag är att skapa stabila spelregler på marknaden – regler som stämmer överens med det allmänna rättsmedvetandet. Det gör inte den nuvarande upphovsrätten. Enligt en undersökning från SOM-institutet är det bara 25 procent av svenska folket som anser att upphovsrätten så som den är utformad bör bestå. Samtidigt vill 44 procent tillåta all fildelning. Bland de yngsta – de som har växt upp med nedladdning av musik och film som en självklar del av vardagen – är det näst intill ingen som försvarar förbudet mot fildelning. Lagskärpningen år 2005 tycks inte heller ha gjort medborgarna mer negativa till fildelningen.

Mest positiva till att tillåta all fildelning är unga kvinnor. Det finns ingen tydlig höger–vänster-dimension i frågan, utan både bland dem som står till höger och bland dem som står till vänster finns det en tydlig övervikt för att tillåta all fildelning. Det är ungefär en tredjedel av svenskarna som själva har laddat hem musik någon gång under det senaste året. Av dem som är under 20 år är det tre fjärdedelar.

De nya affärsmodellerna är redan här
Det är viktigt att skilja mellan kreatörernas intresse och distributörernas intresse. Medan skivbranschen ser fildelningen som ett problem är det mängder av nya artister som tack vare tekniken får en snabb och gratis distributionskanal. Inkomster kan de få på andra sätt än genom att sälja skivor, en verksamhet som främst gynnar skivbolag och butiker. En studie gjord vid Princeton University har visat att världens 35 mest välbetalda artister i snitt tjänar 7,5 gånger mer på sina turnéer än på sin skivförsäljning. Av de 35 artisterna var det bara 4 vars skivförsäljning gav mer än turnéerna.

Upphovsrätt är inte ägande
En vanlig missuppfattning är att upphovsrätt är detsamma som konventionell äganderätt och att nedladdning därmed är stöld. Så är det inte. I den Timbroutgivna ”Det stora misstaget: Socialismens felslut” förklarar ekonomen och Nobelpristagaren F.A. Hayek skillnaden mellan konventionell äganderätt och upphovsrätt. Medan tillgången på materiella resurser till sin natur är begränsad är tillgången till immateriella verk obegränsad, såvida politiker inte lagstiftar fram en begränsning genom kopieringsförbud. Enligt Hayek har erfarenheten inte visat att sådana begränsningar medför ökad innovation. En senare Nobelpristagare, Milton Friedman, beskriver upphovsrätten som ett monopol som minskar utbudet till en nivå under den optimala. Upphovsrätten och de förbud som följer därav bör enligt Friedman främst beskrivas som en inskränkning av yttrandefriheten.

Äganderätten är en sedvana som hjälper oss att avgöra vem som har rätt till resurser när utbudet är begränsat. Upphovsrätten påminner om äganderätten såtillvida att den tillfaller skaparen av ett verk, men där slutar likheterna. En digital fil kan, till skillnad från fysiska föremål, kopieras oändligt många gånger utan att någon blir fråntagen sin egendom. Rätten som står på spel är alltså inte äganderätten utan ensamrätten att styra hur ett digitaliserat verk får användas.

Ett rimligare alternativ än dagens upphovsrätt är att den som offentligt säljer en produkt får acceptera att andra använder sin frihet och sin äganderätt till att skapa kopior för eget bruk. Det är inte heller ekonomiskt motiverat med ett monopol som syftar till att ge upphovsmannen rätt att tjäna pengar på sin verksamhet. I andra sammanhang kräver vi att företagare har en affärsmodell som fungerar utan monopollagstiftning. Varför skulle inte det gälla artister?

Fildelning – en ny variant av en gammal tradition
Motsvarigheter till att ladda hem musik på Internet har funnits länge. För tjugo år sedan kopierade var och varannan person kassettband. Ibland för att ha en säkerhetskopia på den inköpta musiken, och ibland var det kompisar som kopierade varandras musik. Många hade en dubbeldäckare hemma, vars enda egentliga syfte var att underlätta kopiering. Det var aldrig tal om att göra husrannsakan för att sätta dit kopierande tonåringar. Tvärtom har det under lång tid funnits en acceptans i Sverige för att kopiera musik för icke-kommersiellt bruk. I den mån det har varit förbjudet i lag har lagstiftningen uppfattats på samma sätt som lagen mot att gå mot röd gubbe.

Att fildela är som att kopiera ett kassettband, men nu kan människor som vill byta musik hitta varandra på Internet. Eftersom musiken lagras digitalt är kopian inte längre av lägre kvalitet än originalet. Det som är nytt är alltså inte att människor delar musik, och inte heller att det sker i stor skala.

Kommersiellt och icke-kommersiellt bruk
Upphovsrätten är inte en etisk konstruktion med syfte att skydda grundläggande rättigheter utan en pragmatisk kompromiss. Detta tar sig bland annat uttryck i att upphovsrätten förfaller efter en bestämd tid, vilket skiljer den från rätten till materiell egendom. Den upphovsrätt som vi har i dag kan vara en fungerande kompromiss i ett lågutvecklat samhälle där framställningen av kopior är möjlig endast för dem som framställer kopiorna i kommersiell skala. De piratkopior som cirkulerar kommer då från ett fåtal källor, och det är fullt möjligt för myndigheterna att stoppa verksamheten. I ett högutvecklat samhälle där vem som helst kan framställa kopior av ett verk är det däremot omöjligt att förhindra kopiering utan att samtidigt bygga upp en omfattande övervakningsapparat. Därför behöver vi en ny, mer begränsad upphovsrätt som tar sikte endast på att förbjuda storskalig, kommersiell piratkopiering.

Det är svårt nog att med civiliserade metoder bekämpa den fildelning som sker med P2P-tekniker. Om vi ser kopieringen i ett vidare perspektiv blir det ännu tydligare att den inte kan stoppas. Parallellt med P2P-nätverken kopieras stora mängder material via de personliga nätverken – kompisar som kopierar filmer och musik via exempelvis usb-minnen och trådlösa dataanslutningar mellan mobiltelefoner. Med större och billigare minnen i kombination med bättre överföringshastigheter kan denna typ av kopiering vara tillräcklig för att vem som helst ska kunna ta del av vilket immateriellt verk som helst. För att förhindra detta räcker det inte att spåra Internetanvändare – det krävs att i stort sett alla medborgare utsätts för visitationer och regelbunden husrannsakan. Istället för att ta denna farliga väg bör vi konstatera att användarnas möjligheter att kopiera verk som säljs offentligt är en marknadsförutsättning som affärsidkare måste lära sig att leva med.

Jakten på fildelare har ett pris
Idén att jaga tonåringar som har kopierat några enstaka låtar har tidigare varit främmande liksom idén att försöka stänga sökmotorer som The Pirate Bay, vars servrar beslagtogs i en uppmärksammad polisrazzia förra våren. Motsvarigheten till Pirate Bay-razzian hade för tjugo år sedan varit att storma Sonys fabriker, konfiskera alla dubbelkassettbandspelare och stänga ned huvudkontoret. Precis som The Pirate Bay tillhandahöll Sony, och många andra stora elektronikföretag, ett verktyg för kopiering utan att själva kopiera eller inneha kopior av upphovsrättsskyddat material.

Vid tillslaget mot Pirate Bay tog polisen även servrar som tillhörde företag helt utan kopplingar till The Pirate Bay. De här företagen var inte misstänkta för något brott, men ändå förstörde myndigheterna deras verksamhet. Webbplatser slutade att fungera och kunder förlorade sina leveranser. För många företagare dröjde det flera dagar att få tillbaka datorutrustningen, och i vissa fall vägrar myndigheterna fortfarande att lämna tillbaka beslagtagna servrar. Justitiekanslern har bestämt att staten inte ska betala ut skadestånd till de företagare som fick sin verksamhet förstörd. Detta är bara ett exempel på hur jakten på fildelare skördar offer.

Utredningar
Flera utredningar har den senaste tiden lagt fram förslag om hur fildelningen ska stoppas, bland annat att upphovsrättsinnehavare ska kunna begära ut identiteten på fildelare från Internetleverantörerna. Detta skulle leda till att anonyma eller slutna fildelningstjänster utvecklas.

Ett annat förslag som har förts fram i en utredning är att upphovsrättsinnehavare ska kunna tvinga Internetleverantörer att stänga av uppkopplingen för dem som fildelar. Genom detta Internetförbud skulle den som har laddat hem musik eller film bli avskuren från omvärlden. För människor som sköter en stor del av sin kommunikation genom Internet är det här som att bli satt i husarrest. Förslaget kommer dessutom leda till att en integritetskränkande övervakningsapparat måste byggas upp för att inspektera vad användare gör på Internet. Internetleverantörerna har reagerat kraftigt mot förslaget om att de ska påtvingas polisiära uppgifter.

I takt med att anonymiseringsverktyg och krypteringslösningar blir bättre kommer jakten på fildelare att kräva en alltmer omfattande övervakningsapparat. Denna apparat kan göra livet besvärligt för många, men den kan inte stoppa den tekniska utvecklingen.

Fildelning är en del av marknaden
Fildelning är inte en proteströrelse eller en konsumentrörelse för lägre priser på cd– och dvd-skivor. Fildela gör människor för att den tekniska utvecklingen tillåter dem att snabbt, enkelt och kostnadsfritt kopiera låtar och filmer som de vill ha. De har upptäckt den nya tekniken och konstaterat att den ger dem ett mervärde. Alltså utnyttjar de den. För musik- och filmskapare innebär den tekniska utvecklingen förändrade marknadsvillkor. Att sänka priset på cd-skivor skulle inte i någon betydande utsträckning minska fildelningen, och inte heller billiga iTunes-liknande tjänster kan på allvar konkurrera med gratismusiken. Den som ropar efter sådana lösningar har inte förstått hur grundläggande den förändring är som marknaden nu genomgår till följd av P2P-nätverken.

Konsumenter vill ha sin musik och sina filmer omedelbart och gratis. Så ser dagens mediemarknad ut, och de aktörer som vill tjäna pengar på immateriella verk måste anpassa sig till det. Konkurrensen med P2P-nätverken får företagen klara genom att ha bättre och mer användarvänliga gränssnitt. Och vetskapen om att upphovsmännen tjänar på att du använder de kommersiella tjänsterna kommer att attrahera användare.

Utveckling bättre än repressiva lagar
Människor som förstår den tekniska utvecklingen inser att tekniken förändrar sedvanor och måste få genomslag i lagstiftningen. Gemensamt för dem som instämmer i att vi bör tillåta fildelning är att de är framtidsoptimistiska och teknikvänliga. Ju mer insatta de är i den tekniska utvecklingen desto tydligare ser de att slaget mot fildelningen inte bara är förlorat utan att det också har varit förlorat sedan ett decennium tillbaka. Istället för att motarbeta utvecklingen bör vi konstatera att fildelningen har blivit en del av vår kultur och därmed en marknadsförutsättning som kreatörer måste kunna hantera. För dem som ser möjligheterna med tekniken är utvecklingen positiv, och genom att avkriminalisera fildelningen skapar vi förutsättningar för att framtidens upplevelseindustri snabbare ska finna sina nya affärsmodeller.

Stockholm den 4 oktober 2007

Karl Sigfrid (M), Lisbeth Grönfeldt Bergman (M), Lena Asplund (M), Margareta Cederfelt (M), Staffan Danielsson (C)

Det här var ett förnuftigt förslag när det skrevs, och det är precis lika förnuftigt idag. Kanske något eller några partier i riksdagen är beredda att lämna in motionen igen?

…………

Tags: , , ,

35 kommentarer

 1. […] This post was mentioned on Twitter by Ann Markström, Piratpartiet Live! and lillebrorsan, TwelvE. TwelvE said: Christian Engström: Riksdagsmotion 2007/08:N388 om legaliserad fildelning: Begränsa upphovsrätten så att kopieri… http://bit.ly/bAp9IZ […]

  Pingback av Tweets that mention Riksdagsmotion 2007/08:N388 om legaliserad fildelning « Christian Engström, Pirate MEP -- Topsy.com — 17 november 2010 @ 12:12

 2. Det är nästan så att jag får en tår i ögat. Den här är alltså skriven av moderater (och en centerpartist)! Jag kan inte dra mig till minnes hur snacket gick 2007, uppmärksammades motionen eller tigdes den ihjäl?

  Kan man anta att herr Sigfrid i mycket delar Piratpartiets ståndpunkter i era hjärtefrågor?

  Kommentar av Pelle Persson — 17 november 2010 @ 13:34

 3. Och istället fick vi IPRED och nu Datalagringsdirektivet, det tycks som att regeringen valt att göra de absolut motsatta till denna motion. illa.. riktigt illa

  Kommentar av Niklas — 17 november 2010 @ 13:57

 4. 2007…det var alltså innan Cybernormer ens presenterade sin studie om hur krypteringen hade börjat öka explosionsartat efter 2006. Från 20.000 svenskar till uppskattade 400.000 under 2009.

  De var före sin tid må man säga. I högsta grad aktuellt.

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 17 november 2010 @ 14:15

 5. Betänkande: 2008/09:NU11
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
  Samtidigt med IPRED-lagens behandling i riksdagen (2009-02-25).

  http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3120&doktyp=motion&bet=2007/08:N388

  Kommentar av minata — 17 november 2010 @ 14:24

 6. Man kan väl samtidigt nämna Vänsterpartiets motion om digitala bibliotek.

  Det är en lösning med centrala arkiv som vem som helst får hämta filer från, och staten betalar en rimlig ersättning till upphovsmännen.

  Precis som sker när folk lånar böcker på bibliotek, och det accepteras ju.

  Kommentar av Johan Tjäder — 17 november 2010 @ 16:35

 7. Johan Tjäder: Det är tyvärr inte sant. Det lobbas för att begränsa/stänga bibliotek, givetvis med samma trasiga logik som när piratkopiering förhindras.

  Kommentar av Daniel Flöijer — 17 november 2010 @ 18:50

 8. Staffan Danielsson? Tja, världen är ologisk…

  Kommentar av calandrella — 17 november 2010 @ 19:06

 9. Vad säger senaste SOM-undersökningen från 2009 (eller 2010) om fildelning? Motionen borde väl åtminstone ha aktuella uppgifter.

  Nu när det finns nya tekniska lösningar och modeller, exempelvis Spotify och Voddler, så är det ju svårare att motivera fildelning av upphovsrättsskyddat material. Man kommer inte sluta fuldela förrän man får tillgång till 110% av all världens musik, när och var man vill och med oändlig kvalitet, dvs aldrig.

  Termen icke-kommersiellt bruk fungerar inte i sammanhanget, den som laddar ner slipper ju betala ärligt för sig, dvs en potentiell inkomsförlust för upphovsmannen. Och varför ska man tvinga alla artister att försörja sig på live-inspelningar, sälja t-shirsts osv? Hur vore det istället om man kunde lära generation gratis att göra rätt för sig?

  Kommentar av nejtillpirater — 17 november 2010 @ 20:03

 10. […] i doktorandens förslag och bloggar om detta: Johanna Nylander och Opassande och Henry R och Christian Engström och Anna Troberg och Torbjörn Jerlerop och Staufener och Mårtensson och Lite av varje och […]

  Pingback av Posten borde åtalas när narkotika skickas med brev och telefontillverkarna ansvarar för rån som planera med telefon | Kulturbloggen — 17 november 2010 @ 20:21

 11. @NTP/Urban/Pelle

  >”så är det ju svårare att motivera fildelning av upphovsrättsskyddat material.”

  Varför skulle man göra något så tokigt som att motivera fildelning av upphovsrättsskyddat material? Vi använder oss inte av omvänd bevisföring i samhället gällande lagstiftningen, om du förstår vad det påståendet betyder?

  Det är tvärtom förbudet mot fildelning som ska motiveras, inget annat.

  Förbudet ska motiveras med faktiska underlag som visar att förbudet är direkt nödvändigt för att lösa ett mätbart faktiskt problem, och för att uppnå målet med den ekonomiska upphovsrätten, och det ska uppvisas underlag som stödjer tesen att förbudet fungerar, och att det är proportionerligt.

  Lyckas inte lagstiftarna med det, så är inte förbudet mot fildelning på något sätt legitimt, varvid det är fritt fram att fildela så mycket man vill.

  >”Hur vore det istället om man kunde lära generation gratis att göra rätt för sig?

  Hur vore det istället om man kunde påminna din generation om att det sen 150år tillbaka anses vara en självklar och fullt legitim och naturlig syssla, att utan att betala för sig, i kommersiell skala och i icke-förvärvssyfte, tillgängliggöra och tillgodogöra sig upphovsrättsskyddade verk, i så stor utsträckning som är praktiskt möjligt, utan att upphovsmän eller upphovsrättsinnehavare privilegieras någon som helst rätt att stå i vägen för sånt tillgängliggörande och tillgodogörande, eller garanteras någon som helst upphovsrättslig ersättning från sådant tillgängliggörande eller tillgodogörande?

  Det finns inget som helst oärligt eller illegitimt med att kostnadsfritt tillgängliggöra eller tillgodogöra sig kultur, i kommersiell skala, exempelvis via fildelning, utan det det enda oärliga här är din bakvända retorik, som vänder på bevisbördan, och fullständigt frångår hur lagstiftning och samhället fungerar, och fabricerar falska premisser om vad upphovsrätt handlar om, som bygger på enbart din vilja om vad konceptet ekonomisk upphovsrätt borde handla om.

  Skickligt! =)

  Kommentar av Fredrika — 17 november 2010 @ 22:04

 12. Fredrika, den där kommentaren är värd en kram! Så där hade jag också velat formulera mig.

  Kommentar av Pelle Persson — 17 november 2010 @ 22:45

 13. @Daniel Flöijer

  Det där räknar jag som en ytterst marginell företeelse. Folkbiblioteken är i dag allmänt accepterade och det finns inget som helst politiskt stöd för att ändra på det.

  Kommentar av Johan Tjäder — 17 november 2010 @ 23:39

 14. @Fredrika: Wow. Du äger. Fortsätt så där så slipper vi snart lobbyisternas fruktlösa försök att vrida tillbaka klockan och dupera omvärlden.

  Kommentar av Jakob — 18 november 2010 @ 0:33

 15. @Fredrika

  Som vanligt väl underbyggt – upphovsrättens trollbrigad lyckas faktiskt ibland svamla bort begreppen så långt att det faktiskt faller bort att de på fullaste allvar vill hävda att nuvarande tolkning av immaterierätt inte är stick i stäv med det som vi har haft som standard under de senaste 100-150 åren på grund av att den gamla tolkningen är den enda som i ett fritt samhälle fungerar.

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 18 november 2010 @ 8:47

 16. @Fredrika/Amelia som fastnade på väg till Bryssel

  Det är högst rimligt att en upphovsman ska ha rätt att skydda sitt verk och själv avgöra när och hur det ska publiceras, fritt eller mot betalning, uthyrning osv. Det är helt orimligt att snyltarkollektivet, bl.a. generation gratis, ska kräva att få gratis tillgång till kopior av de verk som upphovsmannen skapat. Det är inte bara vanligt folkvett att respektera andras tillgångar och skapelser, upphovsrätten är även implementerad i lagstiftning i vårt land och i flertalet andra länder. Upphovsrätten är ännu viktigare idag än för 100-150 år sedan, inte minst pga nya möjigheter att piratkopiera och sprida verk i miljontals exemplar.

  Nästa vecka kommer fällande dom i hovrätten i TPB-målet och det kommer att fortsätta i samma riktning. Det är dags att generation gratis klipper sig och skaffar ett jobb!

  Kommentar av nejtillpirater — 18 november 2010 @ 19:20

 17. @NTP/Urban/Pelle

  >”Det är högst rimligt att en upphovsman ska ha rätt att skydda sitt verk och själv avgöra när och hur det ska publiceras, fritt eller mot betalning, uthyrning osv.”

  Att det skulle vara rimligt är ditt tyckande, det har ingeting med ekonomisk upphovsrätt eller den här diskussionen att göra.

  Men i verkligheten så har inte upphovsmannen det skyddet du förespråkar, den har heller aldrig någonsin haft det, och kommer aldrig få det.

  Upphovsrättsinnehavarens upphovsrättsliga privilegierade mekanismer i upphovsrättslagen är begränsade, har alltid varit så, och har aldrig varit ens i närheten av absoluta.

  >”Det är helt orimligt att..//..ska kräva att få gratis tillgång till kopior av de verk som upphovsmannen skapat.”

  Återigen resonerar du bakvänt med omvänd bevisbörda. Här krävs ingenting?

  Kan inte lagstiftarna motivera förbud mot fildelning, enligt i tidigare inlägg uppräknade procedur för hur samhällets lagstiftning fungerar, så existerar inget legitimt förbud mot fildelning, varvid det är fritt fram att fildela.

  Dom enda som framför krav, är dom som förespråkar förbud i lagen, och all bevisbörda ligger hos dom.

  >”Det är inte bara vanligt folkvett att respektera andras tillgångar och skapelser”

  Som jag klargjorde för dig ovan, sen 150år tillbaka anses det vara en självklar och fullt legitim och naturlig syssla, att utan att betala för sig, och i kommersiell skala och i icke-förvärvssyfte, tillgängliggöra och tillgodogöra sig upphovsrättsskyddade verk, i så stor utsträckning som är praktiskt möjligt, utan att upphovsmän eller upphovsrättsinnehavare privilegieras någon som helst rätt att stå i vägen för sånt tillgängliggörande och tillgodogörande, eller garanteras någon som helst upphovsrättslig ersättning från sådant tillgängliggörande eller tillgodogörande.

  Det är den rådande normen i samhället gällande det du kallar folkvett.

  Det är därför hundratals miljoner människor jorden runt fildelar varje sekund, med mycket gott samvete, och stort utbyte, oavsett vad vissa illegitima lagstiftningar råkar säga, därför att det är så det har fungerat i samhället i flera generationer.

  Det finns följaktligen inget som helst illegitimt med fildelning. Fler människor upptäcker det fantastiska för var dag som går.

  >”upphovsrätten är även implementerad i lagstiftning i vårt land och i flertalet andra länder.”

  Att i en politik debatt försöka referera till vad nuvarande lagstiftning säger och använda det som ett argument, är ett cirkelresonemang och totalt innehållslöst argumenterande, det säger absolut ingenting. Det är ett helt ointressant konstaterande.

  >”Upphovsrätten är ännu viktigare idag än för 100-150 år sedan, inte minst pga nya möjigheter att piratkopiera och sprida verk i miljontals exemplar.”

  Du påstår det, i tron att det är ett argument antar jag, och du är välkommen att uppvisa faktiska underlag som stödjer den tesen. Tills du lyckas med det, så är det meningslöst av dig att påstå något sådant.

  >”Nästa vecka kommer fällande dom i hovrätten i TPB-målet och det kommer att fortsätta i samma riktning.”

  Tja, kanske det, och sen överklagas domen, varvid den aldrig vinner laga kraft, sen tas det upp i HD om två år, sen går det vidare till Europadomstolen, och om Piratebay fälls även där, så spelar det ingen som helst roll för sajten, eftersom åtalet berör en konstellation av sajten som inte längre existerar.

  Sen är ju dessutom behovet av torrent-sajter helt överspelat tack vare den tekniska utvecklingen, så om du tror att lagstiftningen någonsin ska påverka människors fildelande, så lär du få vänta.

  Det finns redan empiriska bevis från massa andra länder i världen, som tydligt och samstämmigt visar att inga som helst lagliga åtgärder har någon som helst påverkan på fildelningen i helhet.

  >”Det är dags att generation gratis klipper sig och skaffar ett jobb!”

  Vilket dräparargument! Skickligt, debatten är över! =)

  Hahaha, apropå Amelia, du borde ta och läsa igenom några utav mina tidigare diskussioner med den människan på forumet, hon och jag har nog aldrig tyckt samma om någonting.. =)

  Kommentar av Fredrika — 18 november 2010 @ 20:03

 18. @Fredrika

  ”Det finns följaktligen inget som helst illegitimt med fildelning.”

  Att bryta mot lagen anser de allra flesta är illegitimt men hur pirater resonerar är ju ganska svårt att förstå.

  ”Sen är ju dessutom behovet av torrent-sajter helt överspelat tack vare den tekniska utvecklingen, så om du tror att lagstiftningen någonsin ska påverka människors fildelande, så lär du få vänta.”

  Jaså? Märkligt då hur välanvänd TPB fortfarande är och att Piratpartiet dessutom levererar bandbredd till TPB. Det skulle inte förvåna mig om det kommer ett vitesföreläggande mot Falkvinge/Piratpartiet angående att upphöra med sådan leverans efter fällande domen i hovrätten.

  Jag kan inte svära på att du är samma person som Amelia, jag grundar det på dina tidigare rabiata inlägg som i mångt och mycket tyder på samma stil som Amelias. Dessutom tystnade du i forumet när Amelia landade på diverse soffor i Bryssel och numera verkar vara tillbaka igen efter misslyckandena där.

  Kommentar av nejtillpirater — 18 november 2010 @ 20:35

 19. @NTP/Urban/Pelle

  >”Att bryta mot lagen anser de allra flesta är illegitimt men hur pirater resonerar är ju ganska svårt att förstå.”

  Jag diskuterar handlingen, inte lagen. Lagen bestämmer inte vilka handlingar som är legitima eller illegitima, den visar enbart vad som är lagligt eller olagligt.

  I en politisk debatt så är det helt ointressant och ett katastrofalt pinsamt cirkelresonemang, att peka vad lagen för tillfället säger, som om det vore något slags argument för varför lagen ska se ut så, eller efterlevas.

  Politik handlar om att ändra lagar, och argumentera och resonera om hur lagen ska se ut, och varför, för att den överhuvudtaget ska fungera i verkligheten, och hamna i samklang med vad människor anser vara legitimt eller illegitimt, och hur den ska utformas för att bäst uppnå dom målen man vill uppnå.

  Att någon inte förstår hur pirater resonerar beror troligtvis på att den inte förstår hur normalt politiskt debatterade fungerar, eller vad konceptet ekonomisk upphovsrätt handlar om. Det sistnämnda är en direkt nödvändighet för att överhuvudtaget kunna delta och diskutera på ett relevant sätt om fildelningsfrågor. Fildelningsmotståndare däremot måste förneka konceptet ekonomisk upphovsrätt, för annars faller hela deras argumentation och retorik med en gång.

  >”Märkligt då hur välanvänd TPB fortfarande är och att Piratpartiet dessutom levererar bandbredd till TPB.”

  Du tappar tråden fullständigt. Påståendet bemöter dina tidigare förhoppningar om att en eventuell fällning i Hovrätten av Piratebay på något magiskt sätt skulle stoppa fildelningen, men så kommer givetvis inte ske utav flera skäl du helt blundar för, bl a att domen aldrig kommer vinna laga kraft, att åtalet inte berör dagens Piratebay, och att om Piratebay i framtiden försvinner, så finns redan nästa generations P2P-protokoll färdigt att anammas av den stora massan.

  Att behovet av torrent-sajter är tekniskt överspelat, betyder inte att människor inte fortfarande kan vilja använda existerande teknik ett tag till, av bekvämlighet eller vana, så länge det fungerar. Det är rätt så självklart.

  Fildelningen står och faller inte med Bittorrent mer än vad den gjorde det med Kazaa, Direct Connect eller Limewire. Varje gång innehållsindustrin manipulerar rättsväsendet till att sätta stopp för ett fildelningsprotokoll, så kommer ett nytt protokoll ta vid. Ett nytt protokoll som är bättre, effektivare, mer decentraliserat, mer osårbart, mer skyddat mot juridiska angrep, och med större utbud.

  Vid varje sådant tidigare skifte så har antalet fildelare växt mer för var gång.

  Om man av någon anledning vill man stätta stopp för fildelningen, så är bevisligen det dummaste man kan göra att angripa fildelningen juridiskt, för det ger rakt motsatt effekt. Men vissa lär sig aldrig.

  >”Det skulle inte förvåna mig om det kommer ett vitesföreläggande mot Falkvinge/Piratpartiet angående att upphöra med sådan leverans efter fällande domen i hovrätten.”

  Ja vi kan väl hoppas, det vore jättebra om så skedde!! =)

  >”Jag kan inte svära på att du är samma person som Amelia”

  Varför funderar du överhuvudtaget på vem jag är? Har du hört talas om uttrycket “non quis sed quid”? Men fortsätt du tro att jag är Amelia, om det hjälper dig.. =D

  Kommentar av Fredrika — 18 november 2010 @ 21:40

 20. @Fredrika/Amelia

  ”Politik handlar om att ändra lagar, och argumentera och resonera om hur lagen ska se ut, och varför, för att den överhuvudtaget ska fungera i verkligheten, och hamna i samklang med vad människor anser vara legitimt eller illegitimt, och hur den ska utformas för att bäst uppnå dom målen man vill uppnå.”

  Ja det är det väl ingen som bestrider. Och fram till ev. lagändring så har man ansvar att följa befintliga lagar, vilket piraterna inte förstår.

  ”bl a att domen aldrig kommer vinna laga kraft, att åtalet inte berör dagens Piratebay”

  Resonemanget om uppsåt i domen är mer eller mindre teknikneutralt, dvs det skulle fälla även dagen TPB.
  De åtalade i TPB-målet har dessutom efter tingsrättsdomen fått vitesföreläggande om att upphöra med DAGENS TPB, dvs det kan även Falkvinge få.

  ”Varför funderar du överhuvudtaget på vem jag är? Har du hört talas om uttrycket “non quis sed quid”?”

  Och varför envisas du med att skriva NTP/Urban/Pelle?

  Kommentar av nejtillpirater — 18 november 2010 @ 21:58

 21. @NTP/Urban/Pelle

  >”Och fram till ev. lagändring så har man ansvar att följa befintliga lagar, vilket piraterna inte förstår.

  Det är din åsikt, som inte delas av ett antal miljoner fildelare. Det är faktiskt tvärtom. Det är lagen som ska följa allmänhetens rättsmedvetande, och ett antal regler för hur den stiftas.

  Gör den inte det så skiter människor högaktningsfullt och med rätta i vad lagen säger.

  Återigen försöker du vända på ordningen för hur samhället fungerar, och hur lagstiftningen, och eventuellt legitima förbud i den ska komma till, varvid du till en följd inte förstår alla miljontals pirater i landet, eller faktumet att det egentliga problemet inte på något sätt utgörs av att miljontals människor fildelar olagligt.

  Men du vill inte förstå.

  >”Resonemanget om uppsåt i domen är mer eller mindre teknikneutralt, dvs det skulle fälla även dagen TPB.

  Resonemanget i tingsrättens dom ja, som är överklagat. Dom flesta domar i fildelningsmål som fällts av tingsrätter i Sverige, har ändrats i hovrätten.

  Sen är faktumet att resonemanget i Tingsrättens dom eventuellt skulle fälla även dagens tekniska version av Piratebay dels inte relevant för den tråden som du fortfarande inte har plockat upp igen, och dels ointressant i praktiken, för rättsväsendet hoppar inte över dom faktiska rättegångarna, utan rättsväsendet måste först leta upp dom ansvariga för driften av dagens Piratebay, och sen åtala och fälla dessa, och sen ska cirkusen leta sig upp till HD.

  Det är en totalt meningslös process som ligger över 5år fram i tiden, och som inte påverkar eller minskar den olagliga fildelningen på något som helst sätt, vilket var din ursprungliga förhoppning.

  >”De åtalade i TPB-målet har dessutom efter tingsrättsdomen fått vitesföreläggande om att upphöra med DAGENS TPB, dvs det kan även Falkvinge få.”

  Nej, det har dom inte fått, dom har fått vitesförläggande till att inte bidra till driften av sajten. Dagens Piratebay i sig behöver inte på något sätt upphöra eftersom den enligt normalt rättsförfarande kommer fortsätta betraktas som helt laglig under många år framöver.

  >”Och varför envisas du med att skriva NTP/Urban/Pelle?”

  Därför att du tidigare varierat mellan dom tre signaturerna, något du öppet erkänt(utan ditt erkännande hade jag inte skrivit på det sättet), och därför att det förvirrar åskådare och debattörer om vilken signatur dom diskuterar med, och huruvida man redan har bemött ett och samma fallet argument till dig eller inte. Ingen har lust att upprepa sig till en och samma person, som använder samma fallna argument under olika signaturer.

  Kommentar av Fredrika — 18 november 2010 @ 22:40

 22. @nejtillpirater

  ”Resonemanget om uppsåt i domen är mer eller mindre teknikneutralt, dvs det skulle fälla även dagen TPB.”

  Vilket naturligtvis bara ger att de lösningar som man har gått över till inte innehåller spårbart uppsåt heller. Faktum är att de flesta moderna fildelningslösningar har skapats just för att inte tillåta sådana flagranta brister. Så länge det finns ett internet så finns det fildelning. I samma utsträckning som idag. De flesta moderna fildelningslösningar är inte bara dual use – vilket TPB faktiskt är – utan nogsamt helt utan folk som har ”uppsåt” annat än de enskilda ned/uppladdarna. Och dessa blir i snabb takt allt svårare att spåra. För en systemadministratör är det häpnadsväckande att se de explosiva framsteg som gjorts inom öppen källkod när det gäller att säkra internetkommunikation på enkelt sätt för vanliga användare, samtidigt som företag och myndigheter blir allt mer akterseglade.

  TPB är idag en symbol, men inte ens bland topp tio av de bittorrent-index som används nuförtiden. Faktum är att i det avseendet har Google blivit en tyngre provider av torrentindex för fildelare. Men även om TPB är irrelevant i det avseendet är det fortfarande en god symbol som bör få vara kvar tills siten självmant lägger in sig på museum. Vilket kan bli snarare än man tror och då inte på grund av dom och lag. Utan på grund av att bittorrent är en standard på väg ut.

  Om fällande dom kommer om TPB är det bara ytterligare en bekräftelse bland folket i helhet på att lagen har blivit vansinnig och av myndig medborgare helt enkelt diskret bör ignoreras och förbigås på samma sätt som man förbigick alkoholförbudet i USA och förbudet på fri kommunikation i DDR. Mer än så betyder det inte, och det förundrar mig storligen att du tror att en fällande dom skulle göra annat än urholka folkets förtroende för rättssamhället ytterligare. De 15% av Svenska folket som fildelar fildelade efter IPRED och efter TPB-domen i tingsrätten också. Som Fredrika snusförnuftigt påpekar.

  Får man tro på empirin både i Sverige och utomlands så ger fler fällande domar mot torrent-siter bara en effekt: Folk hittar andra vägar att kommunicera på. Och därtill mer skyddade sådana.

  De 150 år av prejudikat som Fredrika nämner, nejtillpirater, har uppstått då sundare tänkande människor som visste bättre än att tro att man kan förhindra folk från att komunicera, kopiera, och dela med sig redan på den tiden insåg att det var enda sättet man rent praktiskt kunde bibehålla tillstymmelse till upphovsrätt. Då kontroll inte var möjlig.

  Och idag är den aspekten långt starkare. Immaterierätten som den är skriven nu har lika liten chans att överleva i konfrontationen med ett samhälle där folk kommunicerar fritt som planekonomin och kommunismen.

  Du resonerar som vanligt likt en medeltida präst konfronterad med Martin Luther’s bulla. ”Det är högst rimligt att en upphovsman ska ha rätt att skydda sitt verk och själv avgöra när och hur det ska publiceras…”. Nej, därom råder delade meningar.

  Och tyvärr. Det är som modell precis lika verklighetsfrämmande som sovjetkommunismen. Ett system så instabilt att det inte håller i kollissionen med verkligheten.

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 18 november 2010 @ 23:00

 23. Och dagens TPB är, bara för att påpeka en sak, något som inte gärna kan dömas under vare sig under ”uppsåt” eller inte. Att du inte förstår den saken understryker bara ytterligare att din kompetens som självutnämnd ”civilingenjör i IT” inte är mycket att hänga i granen.

  Hur fasen kan du annars få det till att ett ”uppsåt” skall kunna vara brottsligt om ingen länk alls finns mellan parterna som kan anses skyldiga och den som anklagas? Det blir som att fälla tredje part för medhjälp till mord för att han delat ut telefonkataloger som bland annat innehåller en mördad mans adress.

  Eller för att han har haft en offentligt hätsk inställning till mordoffret.

  Uppsåt kan mig veterligen bara användas för att göra en bedömning av om ett förfarande är brottsligt eller ej eller i vilken mån det är brottsligt. Det kan inte hitta på, ur tomma intet, en direkt koppling där ingen sådan finnes.

  Vilket är skillnaden mellan TPB nu och TPB med helhetslösningen från 2004. Annars skulle vid det här laget TPB stå åtalat ännu en gång för det ”uppsåt” siten haft sedan efter att siten stängde sin torrenttracker. Det har inte skett, och det är inte för att man inte har försökt.

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 18 november 2010 @ 23:06

 24. @Fredrika

  Flertalet pirater fortsätter för att det går och risken att åka dit är obefintlig. Risken att åka dit för fortkörning är också relativt låg, därför kör de flesta för fort ibland trots att de i grunden anser att det är fel och att det är rätt att det är olagligt.

  Angående vitesföreläggandet så visst är det så att det gäller deras medverkan till att driva sajten. Men ett barn kan räkna ut att de fortfarande är ansvariga för dagens TPB och de har även tillfrågats om vilka som annars har tagit över vilket de vägrar säga. Det är ju bara för dem att peka ut personen/personerna som är ansvariga idag så är saken ur världen. Men det går ju förstås inte eftersom Reservella på Seychellerna bara är en täckmantel. Klart att Falkvinge/Piratpartiet kan få vitesföreläggande om inget annat hjälper.

  Ja jag kallade mig Urban i Falvinges forum innan han spärrade mig men det är ju jättelänge sedan och jag har inte kallat mig Urban någonstans sedan dess och skriver inte heller alls i hans patetiska och censurerade forum. Barnsligt av dig att ta upp det här hela tiden, tyder på stor brist på sakargument.

  @Scary

  Läser man tingsrättsdomen så framgår det mycket tydligt att det finns uppsåt att tjäna pengar på verksamhet som är olaglig, det framgår bl.a. av mailkonversation som ingår i bevisföringen. Det är just därför som rubriceringen är medhjälp till brott mot upphovsrättslagen.

  Angånde dagens TPB så påstår man själva att man inte har en tracker längre (även om inblandningen i openbittorrent kan diskuteras och den lever väl fortfarande även om man mest använder DHT numera). Teknikvalet påverkar knappast uppsåtet, TPB även i dagens utformning syftar till att tjäna pengar på att förmedla kontakter mellan användare som vill sprida upphovsrättsskyddade verk. Och enligt en dom (minns inte om det var i tingsrätten eller hovrätten) så anses samma personer fortfarande vara ansvariga. Personerna har även fått vitesföreläggande om att sluta medverka till driften. Det skulle inte förvåna mig om detta även tas upp i fällande domen nästa vecka. Fortsätter man ändå driva TPB så kommer hårdare metoder att tas i bruk och vitesföreläggande mot Falkvinge/Piratpartiet är högst troligt.

  Kommentar av nejtillpirater — 19 november 2010 @ 8:18

 25. @nejtillpirater

  Som vanligt driver du en tes som utgår ifrån särdeles udda premisser.

  För det första, hela tingsrättens dom står och faller med att det gäller

  a) En helhetslösning som tillhandahåller, enligt anno 2004.
  Även i det fallet, som advokaterna påpekat, existerar faktiskt inte medhjälp till medhjälp i svensk straffbalk. Detta är något tingsrätten verkar ha fått om bakfoten. Domen är alltså i sig dubiöst underbyggd och är en av anledningarna att överläggningarna har dragit ut på tiden. Kvarstår då ”uppsåt” vilket är enda haken man ens perifert kan hänga upp ett mål på TPB.

  b) Att TPB-gänget fortfarande är de som hanterar och är ansvariga för driften av TPB enligt ovan.

  Nu existerar vare sig helhetslösningen längre, och även om ”driften” tas i beaktande så gäller det åtalsförläggandet specifikt de som driver TPB.
  Att lagtolkningen har blivit i högsta grad orimlig – med en del skrämmande prejudikat – är en helt annan sak, och en som förr eller senare faller på sin egen orimlighet. Fram tills dess får man helt enkelt förbigå det värsta dravlet bäst det går. Ett internet drivet av polsk riksdag där alla har vetorätt är inte en rimlig lösning.

  Vad sedan gäller resten – ja, de 15% som fildelar kommer att fortsätta göra detta. Skillnaden mellan det fenomenet och fortkörning är att man hittills inte ens har övervägt att bygga fartgupp på motorvägen eller att implementera obligatorisk genomsökning av alla bilar som färdas där. Vilket är ekvivalenten till de åtgärder man överväger för att beivra fildelning. Vilket du borde känna till om du hade känt till det minsta om hur nätverk rent praktiskt fungerar. Detta är i sak inget annat än en upprepning av precis samma debatt som fördes när videon och kassettbandet uppfanns. Och kommer, förr eller senare, att resultera i samma slutsats.

  Som har påpekats tidigare, vi vinner inget och förlorar mycket när de åtgärder man tar i bruk för att beivra fildelning ger som bieffekt att rättspraxis och medborgarrätt avskaffas. När lagen orsakar fler problem än vad den avskaffar då bör lagen ses över och läggas om.

  ”Ja jag kallade mig Urban i Falvinges forum innan han spärrade mig men det är ju jättelänge sedan och jag har inte kallat mig Urban någonstans sedan dess och skriver inte heller alls i hans patetiska och censurerade forum. Barnsligt av dig att ta upp det här hela tiden, tyder på stor brist på sakargument.”

  Du är inte direkt den som har bas för att klaga på brist av sakargument – eller hur, herr självutnämnde ”civilingenjör i datateknik med flerårig erfarenhet”?

  För det första modererar Rick sitt forum och när du beslöt dig spamma sönder kommentarsfälten under ett flertal olika alias så blev du helt korrekt bannad därifrån. Så snart du blir hårt ansatt i sakfrågor så poppar det upp, som gubben ur lådan, ett halvdussin ”olika” kommentatorer som gör sitt bästa för att virra bort frågorna – som alla skriver sina inlägg från en och samma ip och dator. Du blev helt enkelt utkastad för din ”Army of One”-taktik och inget annat. Och vi har sett exakt samma sak här i ett par kommentarsfält.

  Att du då modereras bort är inte censur, om inte Rick mot förmodan har framlagt ett förslag till regeringen om att lagstifta bort din möjlighet att driva din egen blogg. Som jag förstår du fortfarande är fri att driva. Ordet ”Censur” kan inte tillämpas på förfarandet att man kastar ut en person ur sitt eget vardagsrum eller förnekar dem rätten att stå och vråla från ens privata trädgårdstäppa.

  För det andra har du i ett antal olika frågor på den här bloggen farit med ren och skär lögn – uppenbar sådan, som exempelvis dina uttalanden om ACTA du därefter förnekat, likaså att du skulle vara en högutbildad datavetare med år av erfarenhet – vilket blir pinsamt uppenbart att du inte är, i senaste fallet gällande dina resonemang om vad som krävs för att beivra DRM-knäckning, exempelvis. Något fler än jag har uppmärksammat. Med den typen av grundläggande brist på förförståelse och elementär konsekvensanalys tvivlar jag på att du skulle kunna sätta upp ett eget hemnätverk annat än som ”point-and-click-solution” och många samtal med tech support.

  För det tredje reagerar du precis likadant varenda gång du blir korrigerad i sakfråga – du hävdar personangrepp vareviga gång någon påpekar att du har farit med lögn, och vareviga gång det kryper fram att din syn på immaterierätter är att alla andras rättigheter för upprätthållandet av dessa måste strykas.

  Du bemöts numera på det sätt du själv har förtjänat. Här är ett förslag. Sluta ljuga om vad du har sagt tidigare i kommentarerna om du vill ha respekt. Sluta ljuga om kompetens du pinsamt uppenbart har mindre av än vad som kallas vanlig habil användarkunskap. Och innan du har gjort det kan du vänligen sluta anklaga andra för ”brist på sakargument” då det verkar vara din helt egna specialitet.

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 19 november 2010 @ 9:49

 26. @NTP/Urban/Pelle

  >”Flertalet pirater fortsätter för att det går och risken att åka dit är obefintlig.”

  Har du något underlag som stödjer din personliga tes att det är så pirater resonerar? Vad jag har läst, enligt SOM-undersökningar och Cybernormer, så är det tvärtom så att människor i samhället inte alls anser att olaglig fildelning det allra minsta fel, utan tvärtom, precis som jag påstår, det är förbudet mot fildelning som är anses vara helt illegitimt, och olaglig fildelning anses vara helt rumsrent och legitimt.

  Vilket är en självklarhet, eftersom det sen 150år tillbaka anses vara en självklar och fullt legitim och naturlig syssla, att utan att betala för sig, och i kommersiell skala och i icke-förvärvssyfte, tillgängliggöra och tillgodogöra sig upphovsrättsskyddade verk, i så stor utsträckning som är praktiskt möjligt, utan att upphovsmän eller upphovsrättsinnehavare privilegieras någon som helst rätt att stå i vägen för sånt tillgängliggörande och tillgodogörande, eller garanteras någon som helst upphovsrättslig ersättning från sådant tillgängliggörande eller tillgodogörande.

  Men även om din fantasifulla tes stämde, så skulle det ju alltså fortsätta fildelas olagligt för evigt då, eftersom vi ser med samstämmigt facit i hand från massa andra länder, att INGA lagliga åtgärder, varken mot sajter, protokoll eller enskilda fildelare, påverkar fildelningen det allra minsta, utan folk fortsätter fildela ohindrat oavsett vilka åtgärder som sätts in.

  Men som jag klargjorde i inlägget innan, du vill inte förstå detta.

  >”Angående vitesföreläggandet så visst är det så att det gäller deras medverkan till att driva sajten.

  Vad bra att du erkänner det, tänkt om du kunde kommit med rätt påstående från början.

  >”Men ett barn kan räkna ut

  Med tanke på hur extremt svårt just du verkar ha att förstå dom mest fundamentala sakerna i fildelningsdebatten, så borde du nog inte komma med stöddiga påståenden om vad barn kan räkna ut.

  >”de har även tillfrågats om vilka som annars har tagit över vilket de vägrar säga.

  Ja varför skulle dom berätta det? Det skulle ju bara leda till att även dessa personer skulle börja trackasseras av rättsväsendet och förvirrade upphovsrättsinnehavare? Om dom personerna som idag driver sajten vill vara anonyma, så är det deras val, det det har du inte med att göra, och det är ingen annans sak att berätta vilka dom är.

  >”Det är ju bara för dem att peka ut personen/personerna som är ansvariga idag så är saken ur världen.

  Saken är ju redan ur världen? Sajten drivs vidare utan problem?

  Sen kanske det inte är, för människor med en mer human moral än din, så bara att peka ut någon? Det kanske är så att dom flesta människor inte alls anser att man bara ska peka ut människor, för att få saker ur världen? Jag känner tydligt igen ditt obehagliga resonerande från vissa mörka perioder i vår historia, om att det bara är att peka ut människor, för att få saker och ting ur världen.

  >”Men det går ju förstås inte eftersom Reservella på Seychellerna bara är en täckmantel.

  Varken du, rättsväsendet, eller någon annan, har med saken att göra, gällande vilka som idag driver Piratebay, då sajten enligt vårt samhälles normala rättsförfarande ska betraktas som helt laglig, så det är en helt ointressant diskussion du försöker föra.

  >”Klart att Falkvinge/Piratpartiet kan få vitesföreläggande om inget annat hjälper.

  Jaha, och skulle helt plötsligt hundratals miljoner människor i världen magiskt sluta fildela?

  Varför fortsätter du efterfråga eller förespråka rättsliga åtgärder mot fildelning, protokoll, sajter och individer, när du vet med tydligt facit i hand, att inget av dessa åtgärder påverkar fildelningen?

  Jag hoppas dock, av helt andra skäl, att det kommer ett vitesförläggande mot Piratpartiet, det vore guld värt.

  >”Ja jag kallade mig Urban

  Vad bra, men fråga inte då varför jag skriver din signatur som jag gör? Om du vill jag ska sluta med det så är du välkommen att på din about-sida tydliggöra att du tidigare skrivit under med signaturerna Pelle och Urban, så alla vet vilken signatur dom har att göra med.

  Dessutom så har det ingenting att göra med varför du kallar mig Amelia, eftersom jag klargör dina öppet erkända multipla signatur, vilket inte på något sätt har med din personliga identitet att göra, medans dina försök att koppla ihop med mig med Amelia i allra högsta grad har med min verkliga identitet att göra, vilken du inte har med att göra.

  >”i hans..//..censurerade forum.

  Du vet på fullaste allvar inte vad ordet censur betyder va? Att någon avvisar dig från sina p-r-i-v-a-t-a domäner utgör inte på något endaste sätt det som begreppet censur syftar på, oavsett hur många gånger du påstår att det skulle vara censur.

  >”Barnsligt av dig att ta upp det här hela tiden, tyder på stor brist på sakargument.

  Näe, faktiskt inte på något sätt. Jag har tydligt klargjort exakt varför jag skriver din signatur som jag gör, det handlar enbart om att människor ska kunna göra en kontinuerlig koppling mellan dina öppet erkända multipla signaturer, och dina fallna argument, så man slipper bemöta samma argument från dig mer än en gång, det har ingenting med dig som person eller din personliga identitet att göra.

  När du däremot försöker koppla ihop min signatur med en verklig identitet, så är det ett solklart ad hominem-argument och tillika personangrepp, även om du gång på gång har visat med din argumentation och dina påståenden, att du överhuvudtaget inte förstår när du framför Ad hominem-argument, begår personangrepp eller argumentationsfel, och kommer felslut inom din retorik.

  Brist på sakargument? Vill du att jag ska göra en sammanställning på alla fallna argument du kommet med i den här tråden hittills, som sen bemötts med ett faktiskt sakargument från mig, varvid du genast släppt tråden för att sen inte längre låtsas om vad du tidigare skrivit, eller faktumet att det har bemötts med ett faktiskt sakargument?

  Kommentar av Fredrika — 19 november 2010 @ 9:53

 27. @nejtillpirater

  Det finns inga ytterligare domar som gör TPB-grundarna ansvariga för verksamheten idag.

  Däremot finns det beslut som innebär att de inte får blanda sig i verksamheten för då kan det utdömas vite. Detta beslut gäller tills den pågående tvisten mellan dem och industrin pågår.

  Ditt resonemang om uppsåt är felaktigt, eftersom TPB-grundarna aldrig gjort gällande annat än att de uppfattar verksamheten som laglig. Det är ju inte så att de försökt smyga med det här direkt. Och det är inte fel att söka finansiering för en laglig verksamhet.

  Kommentar av Johan Tjäder — 19 november 2010 @ 10:59

 28. @Johan Tjäder

  Det beror på vad du menar med dom.

  ”Svea hovrätt slog redan i våras fast att Fredrik Neij och Gottfrid Svartholm Warg fortsatt driva Pirate Bay trots att alla tre i ett annat mål vid tingsrätten dömts för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen och var skyldiga att strypa tillgången till fildelningstjänsterna. Domstolen beslöt därför att med hot om vite förbjuda Fredrik Neij och Gottfrid Svartholm Warg att driva sajten.”

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7527625.ab

  Eftersom man uppenbarligen driver den vidare så lär man försöka driva in detta vite och kanske trappa upp ytterligare.

  Att personerna som dömdes i tingsrätten visste om att verksamheten var olaglig framgår mycket tydligt av domen.

  Kommentar av nejtillpirater — 19 november 2010 @ 18:26

 29. @nejtillpirater

  Någon kommer man definitivt att försöka driva in vite ifrån. men i en civiliserad rättsstat gäller fortfarande oskyldig till skuld bevisats. Vill man driva in vite från Neij och Swartholm gör man nog bäst i att bevisa att de fortfarande driver siten.

  Men låt mig gissa…du har en jur. kand till ditt namn tillsammans med din ”civilingenjörsutbildning i IT”, så vet säkert med bestämdhet varför jurisprudens inte borde tillämpas i detta specifika fall?

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 19 november 2010 @ 18:48

 30. @Scary,

  Du är hopplöst tjatig. Vite kommer säkerligen att försöka indrivas även om man knappast lyckas eftersom man gömmer undan pengarna på Seychellerna m.m.

  I en civiliserad rättsstat skulle man inte tillåta att Sunde & Co får fortsätta att härja och heller inte att Piratpartiet får leverera bandbredd. Det kommer att gå mycket fortare nu efter valet, det ska bli spännande att se. Det blir nog många tillfällen till att säga ”vad var det jag sa”.

  Kommentar av nejtillpirater — 19 november 2010 @ 18:59

 31. @nejtillpirater

  Det är en felaktig beskrivning i Aftonbladet. I Svea hovrätts beslut anser man att det är mer som talar för att grundarna fortsätter driva TPB, än vad som talar emot. Därmed finns det grund för ett interimistiskt vitesförbud.

  Tingsrätten förklarar i så fall inte hur fyra rätt intelligenta personer kan tro att man öppet kan bedriva sådan verksamhet om man vet att den är olaglig. Det är helt enkelt inte rimligt.

  Kommentar av Johan Tjäder — 20 november 2010 @ 0:04

 32. @Johan TJäder

  ”Tingsrätten förklarar i så fall inte hur fyra rätt intelligenta personer kan tro att man öppet kan bedriva sådan verksamhet om man vet att den är olaglig. Det är helt enkelt inte rimligt.”

  Vem säger att de är intelligenta? Är det intelligent att vara kriminell? De allra flesta som begår brott anser väl f.ö. att de är smarta nog att komma undan med det men det brukar ju vara fel och är så även i detta fall.

  Här har vi ett exempel på hur intelligenta de är:

  Kommentar av nejtillpirater — 20 november 2010 @ 8:09

 33. @nejtillpirater

  De enda som begår brott i öppen dager är de som begår oaktsamhetsbrott, men det är det inte fråga om här.

  Den som är medveten om sin brottslighet försöker dölja den. Men vill du inte inse det så slipper du.

  Kommentar av Johan Tjäder — 20 november 2010 @ 10:26

 34. […] hittade en idiot! » Pezster » Whatsupsthlm, Magnihasa: Tillsätt en utredning om postväsendet, Riksdagsmotion 2007/08:N388 om legaliserad fildelning « Christian Engström, Pirate MEP, Ett kastrerat internet??? « Sverige är inte världens navel!, Ravennas blogg: Striden om […]

  Pingback av Piratpartiet på SvD opinion | Henry Rouhivuori — 20 november 2010 @ 19:56

 35. @nejtillpirater

  Du är inte direkt rätt person att tala om intelligens när det gäller bortförklaringar i så fall, nejtillpirater. Vi har fortfarande hängande att du hävdar en civilingenjörsexamen i IT och mångårig erfarenhet trots din bevisade inkompetens inom det området.

  Den där videon påstår inte det du försöker få den att påstå. Du kan lika gärna hävda att om direktören för vägverket hävdar att många kör för fort på vägen så skall han utdömas straff. ”Uppsåt” kan inte skapa ett brott där inget brott begåtts. Försvararna har påpekat en intressant sak Tingsrätten verkade ha missat – nämligen att ”Medhjälp till medhjälp” inte existerar i Svensk straffrätt. Av mycket god anledning.

  Angående sedan att ”…det kommer att gå mycket fortare nu efter valet, det skall bli roligt att se…”. Nej tyvärr, min gode nejtillpirater.
  Hade du haft ens grundläggande kunskaper inom hur en dator fungerar, hur ett nätverk är uppbyggt, eller ens rudimentär insyn i internets grundläggande arkitektur så hade du insett redan här att det i sig och sak inte spelar någon roll om så du hade varit den som hade vunnit valet och haft full plenipotentiär makt att lagstifta hur du ville. Inte ens med Kinesiska internetlagar hade du kunnat ändra ett skvatt om vare sig TPB’s existens eller möjligheten för varje svensk att ta del av deras indexering.

  Faktum är att man inte ens behöver teknisk kompetens heller. Det räcker med att man tittar på Danmark eller Frankrike för att förstå att inga förbud, ingen lagstiftning, och ingen tillgänglig filtrering eller blockering har hjälpt ett dugg. Den enda förebilden du kan hitta är Iran där man helt enkelt drar ur pluggen varje gång någon försöker kommunicera det man inte vill skall kommuniceras.

  Kan folk kommunicera fritt så kan de kommunicera upphovsrättsskyddat material också. Detta ändrar du inte på med orimlig och ej verklighetsförankrad lagstiftning.

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 22 november 2010 @ 11:29


RSS feed for comments on this post.

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: