Christian Engström, Pirat

7 oktober 2009

Får vi öppenhet om telekompaketet nu?

Filed under: informationspolitik,Telecoms Package — Christian Engström @ 17:54
Philippe Lamberts (grön, BE) och jag i telekomförhandlingarna

Philippe Lamberts (grön, BE) och jag i telekomförhandlingarna

Idag träffades parlamentets delegation till förlikningsförhandlingarna om telekompaketet. Syftet var att de tre representanterna som har förhandlat med ministerrådet skulle få rapportera tillbaka formellt vad som hade sagts i de förhandlingarna.

Redan tidigare har vi fått veta på mer informella sätt vad rådet anser — men tyvärr är jag förbjuden att berätta det, eftersom det är hemligt.

Jag ställde frågan om det var parlamentet eller rådet som hade bestämt att rådets förhandlingsbud ska vara hemligt. Svaret var att det är rådets beslut.

Då yrkade jag på att förhandlingsdelegationen ska uppmana rådet att offentliggöra budet. Det bifölls, så det kommer parlamentets delegation att göra.

Nu ligger bollen hos ministerrådet och det svenska ordförandeskapet, alltså. Jag hoppas att det är en sak som den svenska regeringen och den ansvariga ministern Åsa Torstensson (C) kan lösa direkt.

Den svenska regeringen brukar ju alltid prata sig varm för öppenhet och transparens i alla högtidstal. Nu har den chansen att väldigt enkelt göra någonting konkret åt saken.

För kanske första gången i EU:s historia finns det genuint intresse från både medborgare och media för vad som händer i en tredjebehandling. Då bör regeringen ta vara på den chansen, och komma ut i debatten.

I övrigt bestämde delegationen att låta parlamentets juridiska tjänst komma med ett utlåtande om rådets invändningar mot tillägg 138. Förslaget att göra det kom från den gröna gruppen och Piratpartiet. Det kanske inte låter så märkvärdigt, men till stor del är det att betrakta som en delseger att parlamentets delegation bestämde sig för det.

Problemet hittills har varit att ministerrådet inte har velat deklarera formellt varför de inte gillar tillägg 138. Även om vi på olika omvägar har lyckats lista ut att de är motståndare till att det ska vara en domstolsförhandling innan någon eventuellt stängs av från internet, har de envist vägrat att säga det rakt ut.

Ministerrådet har muntligt hänvisat till att det skulle vara olika juridiska brister i parlamentets formulering av tillägget, men de har inte velat fästa sin kritik på papper. Genom att vi nu tar in ett juridiskt utlåtande utifrån deras muntliga kritik, blir det ett sätt att bakvägen få på papper vad det är de säger.

Borde det vara så att lagar stiftas av ministrar som vägrar att ens berätta om sina egna ståndpunkter offentligt? Nej, naturligtvis inte. Men nu är det som det är, och då försöker vi göra vad vi kan under de förutsättningar som råder.

Men om någon tycker att de borde skärpa sig rejält och omedelbart är jag den första att hålla med.

Fortsättning på dokusåpan om telekompaketet kommer nästa vecka. På måndag ska den juridiska utvärderingen komma, och på tisdag ska det vara ett nytt trialogmöte mellan parlamentet och rådet. Sedan får vi se vad som händer.

Hax skriver också om dagens möte, och Dagens Nyheter.

…………

Andra bloggar om: , , ,

Annonser

28 kommentarer

 1. Vi väntar spänt på fortsättningen. Tack för att ni jobbar på så bra i Bryssel och tack för dina uppdateringar!

  Kommentar av Gabriel Sjölund — 7 oktober 2009 @ 18:08

 2. Vill Rådet kunna stänga av fildelare mm ”i förebyggande syfte”? http://www.laquadrature.net/en/telecoms-package-does-the-council-of-eu-hate-freedom

  Kommentar av Mikael Nilsson — 7 oktober 2009 @ 18:23

 3. Att det ens var hemlighetsstämplat från början är ju helt horribelt.

  Man hoppas att det framgår vilken tung fråga som nu hamnar på Åsa Torstenssons bord.

  Kommentar av DanceK — 7 oktober 2009 @ 19:20

 4. DN skriver att kommissionen har lagt fram ett kompromissförslag. Är det sant? Finns det på papper? Är det också hemligt?

  Kommentar av Johan Tjäder — 7 oktober 2009 @ 20:25

 5. Det känns tryggt att ha dig där nere Christian. 🙂

  Kommentar av Robert Bengtsson — 7 oktober 2009 @ 20:28

 6. Christian Engström – hur officiellt är det här ❓ – EU utarbetar planer att etablera sig som ”world power” – eller är det bara ”nys” – undrar Josef

  Kommentar av Josef Boberg — 7 oktober 2009 @ 20:45

 7. Även om du inte får yppa ett ord så får journalister det.

  Europaportalen la vantarna på det hemliga paketet för någon vecka sen: http://www.europaportalen.se/index.php?newsID=45059&page=301&more=1&1stpage=1

  Kommentar av Emil — 7 oktober 2009 @ 20:57

 8. ”Problemet hittills har varit att ministerrådet inte har velat deklarera formellt varför de inte gillar tillägg 138”

  Detta tyder på att de ser dessa förhandlingar som ett fältslag. Då gäller det att undanhålla ”motståndaren” så mycket information som möjligt, så länge som möjligt.

  Skall EU vara ett demokratiprojekt på riktigt, så har ministerrådet en hel del att lära.

  Kommentar av Dennis Homo Sapiens Nilsson — 7 oktober 2009 @ 20:58

 9. La Quadrature-länken ovan innehåller en formulering som skulle kunna vara Rådets förslag:

  Proposition for Article 1.3.a of the Framework directive.

  ”Measures taken by Member States regarding end-users’ access to or use of services and applications through electronic communication networks shall respect the fundamental rights and freedoms of natural persons, including in relation to privacy, freedom of expression and access to information and due process and the right to effective judicial protection in compliance with the general principles of Community law. Any such measures shall in particular respect the principle of a fair and impartial procedure, including the right to be heard.

  This paragraph is without prejudice to the competence of a Member State to determine in line with its own constitutional order and with fundamental rights appropriate procedural safeguards assuring due process. This may include requirements of a judicial decision authorising the measures to be taken and may take account of the need to adopt urgent measures in order to assure national security, defence, public security, and the prevention, investigation, detection, and prosecution of criminal offences.”

  Kommentar av Mikael Nilsson — 7 oktober 2009 @ 21:01

 10. Tack för allt jobb ni gör där nere!

  Kommentar av Peder — 7 oktober 2009 @ 21:15

 11. @ Johan Tjäder,

  Ja, det stämmer att kommissionen presenterade ett förslag, nämligen det som Mikael Nilsson citerar från La Quadrature. Det är inte hemligstämplat på något sätt, så det kan jag bekräfta. Jag har kontrolläst vad Mikael skrev mot pappret jag fick på mötet.

  Det stämmer som DN skriver att parlamentets juridiska tjänst fick i uppdrag även att kolla om kommissionens förslag stämmer med de lagliga reglerna. På mötet blev det inte särskilt mycket diskussion om kommissionens förslag, eftersom fokus hamnade på att diskutera vad det egentligen är för problem som rådet anser sig se med parlamentets 138.

  Det tycker jag var väldigt bra, för i mina ögon är det det som är huvudfrågan. Ska vi gå ifrån det som parlamentet röstade igenom i andra läsningen tycker jag att det är ett grundkrav att vi åtminstone har fått höra officiellt vad problemet anses vara.

  Ska jag säga någonting spontant om kommissionens förslag tycker jag att det verkar vara om möjligt ännu sämre än rådets eget förslag, men det är som sagt bara en spontan tanke från min sida som inte nödvändigtvis bygger på någon djupare juridisk analys. Till exempel så noterar vi ju att ordet ”prior” lyser med sin frånvaro även i det som kommissionen skrivit.

  Kommentar av Christian Engström — 7 oktober 2009 @ 22:49

 12. […] Får vi öppenhet om telekompaketet nu? « Christian Engström, Pirate MEP […]

  Pingback av Teach For America « The Buzz — 7 oktober 2009 @ 22:53

 13. @ Josef,

  Ja, i och med Lissabonfördraget blir EU en egen juridisk person som kan ingå internationella avtal.

  Det stämmer också att de håller på och bygger upp en egen diplomatiskt kår sedan en tid tillbaka (vilket har väckt debatt på en del ställen eftersom det (med rätta) har ansetts som ett jäkla sätt att börja innan Lissabonfördraget ens är ratificerat).

  Jag vet inte varför The Telegraph trycker så mycket på att det skulle vara ”hemliga” avtal, för ungefär så här har jag uppfattat det hela tiden. Fast det är naturligtvis sant att de styrande som velat ha igenom Lissabon inte har talat särskilt högt om det.

  Kommentar av Christian Engström — 7 oktober 2009 @ 23:03

 14. @ Emil,

  Europaportalens artikel kan jag tyvärr inte kommentera, alltså. 😉

  Kommentar av Christian Engström — 7 oktober 2009 @ 23:06

 15. Det enda som är positivt med den texten är att den hamnar i artikel 1 och inte artikel 8, vilket är en mer framträdande position.

  Annars är texten tämligen obegriplig. Jag har i alla fall svårt att först vad de menar – och det är säkert en poäng med det. Det blir inte lättare av att de inte kommaterar ordentligt. ”Hänges, ej benådad” eller ”Hänges ej, benådad”.

  Men om jag förstår texten rätt så säger förslaget att slutanvändare ska åtnjuta alla rättigheter enligt gemenskapsrätten, men medlemsstaterna måste själva få bestämma hur dessa rättigheter förverkligas och med förståelse för att detta ibland måste gå snabbt som tusan. Dessutom kan man behöva censurera folk till skydd för nationell säkerhet, försvaret och den allmänna säkerheten.

  En positiv formulering är den om rätten att bli hörd. HADOPI-lagen stipulerar nu summariska processer – där man alltså inte alltid har rätt att bli hörd.

  Measures taken by Member States regarding end-users’ access to or use of services and applications
  Åtgärder vidtagna av medlemsstaterna avseende slutanvändares tillgång till eller användande av tjänster och program

  through electronic communication networks shall respect the fundamental rights and freedoms of natural persons,
  genom elektroniska kommunikationsnätverk ska respektera fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter

  including in relation to privacy, freedom of expression and access to information and due process
  däribland de rörande personlig integritet, yttrandefrihet, informationsfrihet och rättsäkerhet

  and the right to effective judicial protection in compliance with the general principles of Community law.
  samt rätten till verksamt juridiskt skydd i enlighet med de allmänna principerna i gemenskapsrätten.

  Any such measures shall in particular respect the principle of a fair and impartial procedure, including the right to be heard.
  Alla sådana åtgärder ska särskilt respektera principen om en rättvis och opartisk process, samt rätten att bli hörd.

  This paragraph is without prejudice to the competence of a Member State to determine
  Detta stycke inskränker inte medlemsstaternas befogenhet att

  in line with its own constitutional order and with fundamental rights
  i enlighet med sina egna grundlagar och med grundläggande rättigheter
  bestämma

  appropriate procedural safeguards assuring due process.
  lämpliga procedurregler som garanterar rättssäkerhet

  This may include requirements of a judicial decision authorising the measures to be taken
  Detta kan inkludera krav på ett juridiskt beslut som tillåter dessa åtgärder
  [”Judicial decision” kan möjligen översättas med domstolsbeslut

  and may take account of the need to adopt urgent measures
  och som kan ta hänsyn till behovet att vidta snabba åtgärder

  in order to assure national security, defence, public security,
  i syfte att garantera nationell säkerhet, försvar, allmän säkerhet

  and the prevention, investigation, detection, and prosecution of criminal offences.
  och förhindrandet av, utredning av, upptäckt av och åtal för brottsliga gärningar.

  Kommentar av Johan Tjäder — 7 oktober 2009 @ 23:45

 16. Intressant – i Quadrature-länken står det uttryckligen att det är ”Council’s proposal”, men du säger att det är kommissionen. Undrar hur det missförståndet uppstod, och om kommissionens förslag finns på eu-webben nånstans.

  Kommentar av Mikael Nilsson — 8 oktober 2009 @ 8:14

 17. Önskemmål: Att PP Bryssel tar upp frågan om att motsätta sig Tony Blair som EU-president.

  Titta i DN som tar upp motståndet mot Blair:

  ”EU:s småstater bildar pakt mot toppkandidaten Blair”

  DN 8 okt sid 22 (endast papperstidningen)

  Kommentar av Eric — 8 oktober 2009 @ 9:05

 18. Pirate News, nyhets kanalen för pirater! Ha tålamod, den tar sin tid att ladda upp, max 1 minut. men sen är det kul.

  http://www.piratenews.org/

  Kommentar av Anonym — 8 oktober 2009 @ 17:37

 19. DU ÄR BÄST!!

  Kommentar av sebastian Johansson — 8 oktober 2009 @ 19:55

 20. Jag gjorde verkligen rätt som röstade på dig!

  Kommentar av Erik_M — 9 oktober 2009 @ 9:17

 21. Lite off topic, men jag blir nästan rörd här borta. Jobbet du lägger ner där nere, och all info du pumpar ut till oss dödliga är helt grymt. Jag har aldrig känt mig så nöjd över en röst jag lagt. Tack för detta!

  Kommentar av Lilleman — 9 oktober 2009 @ 21:11

 22. […] tur är, så har vi Christian Engström (PP) mitt i förhandlingsprocessen som rapporterar […]

  Pingback av Rick Falkvinge (PP) » FRA-omröstning imorgon onsdag — 13 oktober 2009 @ 5:48

 23. Tack för jobbet ni gör för oss. Rapporterna är bra, tom jag *hänger* med i svängarna. *ler gott*

  Kommentar av Anne Kekki Forshaga — 13 oktober 2009 @ 6:35

 24. Heja dej!

  Det känns skönt att få så här direkt information utan att den blir filtrerad av ett massmedia med andra prioriteringar. Vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det, men det känns som om att man helt plötsligt har fått en stämma och ett öra där beslut fattas. Lite overkligt nästan… 😉

  Jag ser fram emot fler rapporter.

  Kommentar av Kristian Pettersson — 13 oktober 2009 @ 8:18

 25. Det känns riktigt bra att ha dig därnere, mitt i smeten, som står för sunda åsikter, ifrågasätter, yrkar och driver på om öppenhet och frihet. Fortsätt med detta så har ni alltid min röst!
  Stort tack för dessa inlägg och denna jordnära bevakning, den är värdefull!

  Kommentar av Tommy — 13 oktober 2009 @ 12:31

 26. Det behövs män som du! Jag önskar att du lyckas för oss alla. Fortsätt kämpa för vi är många som håller på dig!

  Kommentar av anonym.01 — 13 oktober 2009 @ 18:20

 27. Intressant! Skönt att vi är med där besluten tas.

  Kommentar av Lilith — 14 oktober 2009 @ 18:00

 28. Fan vad vi ska vara glada vi har dig där. Bra jobbat. Och tack!

  Kommentar av Rick — 15 oktober 2009 @ 23:15


RSS feed for comments on this post.

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: