Christian Engström, Pirat

9 mars 2009

Karin Pilsäter, kan du svara om Ipred?

Filed under: delad kultur,Ipred — Christian Engström @ 23:57
karin-pilsater

Karin Pilsäter (fp)

Karin Pilsäter (fp) och jag har haft tillfälle att diskutera privatpolislagen Ipred här på bloggen tidigare. Att riksdagsmän deltar i den politiska debatten på internet är definitivt framtidens melodi, så det sätter jag stort värde på.

Däremot har det visat sig att vi har helt skilda uppfattningar dels i sakfrågan, dels när det gäller hur insatta politiker bör vara i viktiga frågor som de fattar beslut om. Våra tidigare diskussioner har varit i kommentarerna till inläggen Vem litar Karin Pilsäter på? och Karin Pilsäter och trams om skadestånd. Hon menar att Ipred är en bra lag, och att de risker vi kritiker varnar för inte stämmer med vad som faktiskt står i den nya lagen.

Nu har Rick Falkvinge (pp) postat ett nyhetsbrev till Piratpartiets medlemmar där han går igenom vår kritik mot Ipred-lagen, och ger referenser till var i lagförslaget de olika bestämmelserna finns.

Eftersom Karin skrev i kommentarerna att hon gärna fortsätter sakdiskussionen, tycker jag att det här är ett bra tillfälle. Därför hoppas jag att hon har möjlighet att svara på den här frågan:

– Karin Pilsäter, hittar du några fel i beskrivningen nedan eller i referenserna? Eller håller du med om att det är den här lagstiftningen du hjälpte till att rösta fram den 25 februari i år?

Frågan riktar sig i och för sig även till alla andra riksdagsmän som stödde Ipred (alltså alla från allianspartierna och socialdemokraterna), så om det finns någon annan som också vill svara är det väldigt välkommet. Men gärna Karin Pilsäter, som sagt, eftersom vi har diskuterat tidigare.

Rick Falkvinge skriver alltså:

Veckans argumentationsövningJag har fått en hel del frågor om den argumentationsövning jag skrev för två veckor sedan om Privatpolislagen Ipred, som frågar om det verkligen kan vara så illa, och som ber mig att följa upp med konkreta lagrum och länkar. Därför tänkte jag ägna den här argumentationsövningen åt det, så att även alla vi som argumenterar har mer på fötterna när någon säger emot.

Originalbrevet om vad Privatpolislagen innebär är i fetstilade stycken, med nya kommentarer emellan. Så här skrev jag:

Till att börja med får Lobbyn – och när jag skriver Lobbyn, så menar jag upphovsrättslobbyn – göra privata brottsutredningar. Det har varit skitförbjudet tidigare, men de har haft tillfälliga undantag. Nu skrivs det uttryckligen in i lagen att de, just de, får göra privata brottsutredningar. De är undantagna från personuppgiftslagen som säger att privata intressen inte får göra sådant.

Det här uppmärksammade vi 9 juli 2007. Det är sant att t.ex. privatdeckarbyråer får hjälpa till med förundersökningar, men de får inte ha privata spaningsregister över brottsmisstänkta. Upphovsrättslobbyn har haft ett länge stående undantag från Personuppgiftslagen för det ändamålet, som vi har överklagat. Nu skrivs det i stället in i lag att de, just de, är undantagna från personuppgiftslagen för att kunna bedriva privat spaning.

Detta framgår i sektion 8.2.11 i propositionen om Privatpolislagen, en sektion som har rubriken “Undantag från § 21 personuppgiftslagen“.

Intressant nog säger det EU-direktiv, som lagen påstås baseras på, uttryckligen att persondataskydd inte får reduceras för att införa direktivet (artikel 8, punkt 3e: “Punkterna 1 och 2 ska inte påverka tillämpningen av andra lagbestämmelser som reglerar sekretesskydd för informationskällor eller behandling av personuppgifter“). Regeringen väljer alltså att gå så långt i sin iver att överimplementera direktivet 2004/48/EG att de uttryckligen bryter mot direktivets egna skyddsklausuler för att gå Lobbyn tillmötes.

Vi går vidare i vad jag skrev:

Sedan får de tvinga en internetleverantör att lämna ut personuppgifterna för den person som ligger bakom IP-numret de spanat på, och som de anser fildelar. Det kan inte ens polisen få ut. Lobbyn får alltså mer långtgående befogenheter än den svenska polisen. Läs den meningen igen: Lobbyn, en privat industri, får mer långtgående befogenheter att kränka vanliga medborgares privatliv än den svenska polisen. Det är bland annat därför som det här har kallats för privatpolislagen.

Det här är lite mer komplicerat, om man diskuterar med någon som vet exakt vad det handlar om. Lobbyn går till domstol, som i sin tur ger lobbyn en gummistämpel att kunna kräva ut personuppgifter från internetleverantören. Hela kapitel 8 i propositionen handlar om detta, så det blir för mycket att citera in lagtext.

Faktum kvarstår, hur som helst — polisen kan inte få ut personuppgifter för så här ringa brott, genom domstol eller genom någon annan. Lobbyn får större befogenheter än polisen. Tolkningarna av vilken nivå som krävs för polisen går isär, men det är minst fängelse. Ingen dom för upphovsrättsintrång genom fildelning i Sverige har gett fängelse.

Försvarare av Privatpolislagen hävdar att “domstolen står för rättssäkerhet”. Då ska man minnas för det första att bara Lobbyn är närvarande framför domstolen; det finns alltså ingen försvarare. Ett sådant förfarande uppfyller inte någon modern definition av domstol. För det andra, så kommer alla fildelare att lämnas ut. Försvarare av privatpolislagen hävdar att det finns “skyddsnivåer”; men dessa gäller bara för nedladdning. Nedladdning! Som om Internet var ett enkelriktat kabel-TV-nät! Vi vet alla att när man laddar ner, laddar man också upp, särskilt via BitTorrent — och det räcker med den allra minsta gnutta uppladdning, så ska personuppgiftsskyddet brytas. Det säger statssekreterare Magnus Graner uttryckligen. Domstolen blir alltså bara en auktoritet i ryggen åt Lobbyn, med den enda uppgiften att gummistämpla Lobbyns anklagelser.

Det är också värt att notera att även det här är en kraftig överimplementation av det direktiv, som påstås ligga till grund (men inte gör det). I det direktivet pratades om att identitetsuppgifter skulle kunna fås ut först när domstolsförhandlingar inletts, inte för att Lobbyn “ville prata”.

Därefter får de frysa bankkontot och beslagta huset för en person som de misstänker för fildelning. I klartext, så är det den som står för abonnemanget bakom ett IP-nummer. Ja alltså, personen och familjen får bo kvar där, men det är belagt med så kallat “kvarstad”, vilket innebär att det i allt väsentligt är taget i beslag. Notera nu att det inte ens gäller personen som är misstänkt för fildelning, utan istället personen bakom det abonnemang som har använts.

Det har påståtts att det inte står ett ord i lagen om detta. Den som påstår det har inte läst lagförslaget. Hela kapitel 9 i propositionen har rubriken “kvarstad och civilrättsligt beslag”.

Formellt är det en domstol som beslutar om kvarstad, precis som ovan, på Lobbyns begäran. Det finns fortfarande ingen försvarare. Kronofogden verkställer domstolens beslut, och kan avse “såväl fast som lös egendom” — det vill säga, hus (fast egendom) och dess inredning och bankkonton (lös egendom).

Sedan kommer de och knackar på och gör husrannsakan. Det är först då man får reda på att ens bankkonto är frysta. Formellt heter det inte husrannsakan, utan intrångsundersökning, men det är precis samma sak med ett annat namn. Då går de igenom alla datorer, alla backuphårddiskar, alla MP3-spelare, allt. Har du nakenbilder på datorn? Varsågod att titta, Lobbyn, säger riksdagen. Har du privata dagböcker? Varsågod, Lobbyn. Privat surfhistorik? Politiska åsikter? Sexuella preferenser? Kom, kom, ta för er bara, Lobbyn. Inte bara på dina datorer, utan för alla i hela hushållet. Riksdagen är generös, den som inte har något att frukta kan inte ha något att dölja.

Intrångsundersökningen genomförs av kronofogden, med Lobbyn i följe och förmodligen som tekniska experter. Det är värt att notera att det är först vid detta tillfälle som man får reda på att en stämningsansökan över huvud taget lämnats in, och att man har en stämning riktad mot sig. Massor har alltså hänt utan att man har meddelats.

Lagtext från sidan 176 i propositionen: “Har domstolen bifallit ett yrkande om kvarstad utan att höra motparten, ska beslutet expedieras till parterna och motparten ska föreläggas att yttra sig över beslutet (Fitger, Rättegångsbalken, Del 1, s. 15:14). Utgångs-punkten är att beslutet ska skickas samma dag som avgörandet har meddelats, se 2 § förordning (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.. Om ett beslut har meddelats utan att motparten har hörts behöver det dock inte sändas till motparten förrän det kan göras utan att verkställigheten av beslutet riskeras.

Därnäst kommer de med ett utpressningsbrev. Då kräver de dig, eller den barnfamilj som de gjort husrannsakan hos, på tiotusentals eller ibland hundratusentals kronor. Vi vet att det är så, vi har sett deras utpressningsmallar.

Utpressningsmallarna talar för sig själva.

Skadeståndet de kräver behöver inte vara pengar de förlorat. Lagen går ifrån en grundprincip i svensk civilrätt om att man bara kan kräva igen faktiska förluster. Lagen tillåter Lobbyn att sätta skadeståndsnivån utifrån “industrins intresse att det inte upprepas” — i klartext, så högt att det skrämmer folk. I allt väsentligt privata straffböter, alltså. Men på hundratusentals kronor i stället för, som är brukligt, hundralappar.

Det här är otroligt upprörande. Jag skrev en längre bloggpost om det här. Kortfattat, så införs en ny mätning av skadeståndets belopp i lagen, så att skadeståndet sätts utifrån industrins hämndbegär i stället för vad de faktiskt förlorat.

Ur lagrådsremissen:

Skadeståndsbestämmelserna i samtliga immaterialrättslagar förtydligas med avseende på de omständigheter som ska beaktas vid fastställandet av skadestånd när intrång har begåtts uppsåtligen eller av oaktsamhet. I samtliga lagar anges därmed uttryckligen att hänsyn särskilt ska tas till

1. rättighetshavarens uteblivna vinst,
2. vinst som intrångsgöraren har gjort,
3. skada på rättighetens anseende,
4. ideell skada samt
5. rättighetshavarens intresse av att intrång i immaterialrättigheten inte görs.

Lagrådet kommenterade denna skrivning i lagrådsremissen:

Femte punkten har formulerats på ett sätt som om beräkningen av ersättningens storlek också skulle fullgöra ett allmänpreventivt syfte. … Vid föredragningen framkom dock att avsikten inte är att tillgodose något allmänintresse utan att främja enbart upphovsmannens eller rättsinnehavarens intresse.

Vi går vidare:

I “vänlighet”, så erbjuder de sig att inte gå till domstol om du betalar halva beloppet inom tio dagar. Om det går till domstol, så hotar de med att du dessutom måste betala deras rättegångskostnader på ytterligare massor. I Danmark, där det här systemet har funnits ett par år, så blir de flesta så rädda att de betalar för att bli av med problemet, oavsett om de har gjort något fel eller inte. Konceptet “rättssäkerhet” existerar inte. Lobbyn är inte ett dugg intresserad av att personen som faktiskt fildelat betalar, de är intresserade av att någon får agera syndabock. Om det är rätt person är inte så viktigt.

I utpressningsmallarna har vi redan sett att de erbjuder sig att betala halva beloppet inom tio dagar. Det framkom nyligen att det kommer att kosta ytterligare mellan 100000 och 300000 bara att få sin sak prövad i domstol, om man förlorar. Det är utöver skadeståndet som Lobbyn vill ha – och som är satt för att orsaka maximal skada och statuera exempel, inte för att ersätta faktiska förluster. Vilken barnfamilj skulle våga chansa på det?

Sedan kan man gå till domstol om man trots allt kräver någon form av rättvisa och inte vill betala, utan vill bevisa sin oskuld. Bevisa sin oskuld. Det är inte längre en straffrättslig rättegång, utan en civilrättslig. “Oskyldig till motsatsen bevisats bortom rimligt tvivel” gäller inte. Men — aha! — Lobbyn har ju frusit ens bankkonto. Så det finns inga pengar till försvarare. De pengarna som finns kommer man inte åt.

Det är som sagt en civilrättslig tvist, så man behöver inte vara 99% skyldig. I teorin räcker det med att Lobbyn verkar mer trovärdig i domstolsförhandlingarna. Civilrättsliga tvister är skapade för att vara mellan två jämnstarka parter.

På vilket sätt är det jämnstarkt då en hel branschorganisation stämmer en barnfamilj?

Slutligen, efter de har dömt barnfamiljen till enorma skadestånd (eftersom de inte kan betala någon försvarare), så kan den anklagade barnfamiljen tvingas att själv betala en tidningsannons för att berätta att de blivit dömda. Det här är också något helt nytt, en återinförsel av skampålen, som den dömde dessutom tvingas att betala för.

Detta framgår av sektion 13.2.2 på sidan 238 i propositionen:

I … upphovsrättslagen … införs nya bestämmelser som innebär att domstol i mål om intrång eller överträdelser som avses i 53 § upphovsrättslagen, på yrkande av käranden, får ålägga den som har gjort eller medverkat till intrånget eller överträdelsen att bekosta lämpliga åtgärder för att sprida information om domen i målet. Motsvarande ska gälla i fråga om försök och förberedelse.

Lagtexten talar bra för sig själv. Notera att det gäller även “försök” och “förberedelse”.

Man behöver inte någon speciell retorik just nu. Det räcker att berätta rakt upp och ner vad den här lagen innebär. Problemet är snarare att över huvud taget bli trodd.

Några hävdar att den bygger på ett EU-direktiv; att Sverige skulle vara tvingade att införa det här. Det är ren lögn rakt upp och ner. Det har varit hela vägen uppe i EG-domstolen som har tydligt sagt att Sverige inte inte inte måste införa de här galenskaperna. Det är bara regeringens eget ansvar och de har inga att gömma sig bakom.

Det har påståtts att det visst är ett EU-direktiv (2004/48/EG) som ligger bakom Privatpolislagen. Och att det visst ska tolkas så här. Och att Sverige till och med blivit dömda i EG-domstolen för att inte ha infört det (15 maj 2008). Det är en väldigt selektiv del av sanningen. Det är sant att det finns ett direktiv som heter 2004/48/EG, som Sverige dömdes för att inte ha infört, men det direktivet kräver inte den här lagstiftningen. Det är något som regeringen hittat på alldeles själva, och bakar in det i det lagförslaget om direktivet för att ha något att gömma sig bakom.

Det här har utmanats i olika instanser, där ett fall gick hela vägen till EG-domstolen. Det var spanska Lobbyn som försökte stämma spanska Telefónica för att få dem att lämna ut personuppgifter. Målet avgjordes i EG-domstolen och var solklart, det står i stor text på första sidan:

Gemenskapsrätten innebär inte att medlemsstaterna är skyldiga att lämna ut personuppgifter i tvistemål, i syfte att skapa ett effektiv [sic] skydd för upphovsrätten.

Immaterialrättsgruppen på Justitiedepartementet kontrar då med att direktivet kräver effektiva åtgärder för att skydda upphovsrätten, och att om Sverige inte inför detta, så “måste vi införa något annat”, och pekar på att de måste stänga av medborgare från nätet i stället. Det är, återigen, rent hittepå som inte har grund i någon domstol eller verklighet: flera länder (bland annat Spanien) har infört direktivet ifråga utan privatpolislag och anses ha ett effektivt skydd i direktivets mening utan att de inför något annat. Ingen har åtminstone ifrågasatt det, vilket Lobbyn skulle gjort direkt om de trodde att de kunde vinna den striden.

En sådan argumentation från immaterialrättsmaximalistiska tjänstemän har som enda syfte att försöka bakbinda Sveriges riksdag. Men riksdagen bestämmer själv vilka lagar som ska stiftas i Sverige. Det är därför riksdagen finns.

När politikerna inte förstår det, så måste de bytas ut. Som tur är, så går precis det att göra. Och det är det som vi måste lyckas med.

Piratpartiet ställer upp i EU-valet om 3 månader och riksdagsvalet 2010.

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , , , ,

44 kommentarer

 1. Kan verkligen alla riksdagsledamöter som röstade för Ipred, vara insatta och helt och fullt medvetna med vad den här lagen kommer att ha för betydelse för det Svenska samhället?? Om det är så, då måste vi byta ut regeringen direkt, för så här hade inte Svenska folket röstat vid en ev. folkomröstning. Om det inte är så, så måste vi byta ut dessa trötta ”nyttiga idioter” för de är inte nyttiga längre utan bara idioter.

  Kommentar av Helt sjukt — 10 mars 2009 @ 0:39

 2. Det är svårt att ha något som helst medlidande för mediaindustrins tårar över förlorade intäckter. Snarare blir man ju helt förbannad och vill att industrin ska gå i konkurs så att de inte kan finansiera lobbyorganisationer till att påverka lagstiftning.

  Att det är artisterna som förlorar pengar är ju totalt bullshit, exempelvis ökar antalet spelningar och det bildas nya band oftare. Skivindustrin skapades en gång som en respons på behovet att distrubera musiken effektivt. Nu behövs de inte längre, det enda de är nu för tiden är upphovsrättsägare — De äger immateriell egendom — och lever på att sälja den. Det är helt skruvat. (Det var skivindustrin det, någon annan kan ju skriva om filmindustrin.)

  Kommentar av xor — 10 mars 2009 @ 2:00

 3. Nu när depresionen snart är här så måste man ju få in pengar på något annat sätt.
  KAN VÄL INTE FINNAS NÅGOT SÄKRARE SÄTT ÄN ATT TERRORISERA SVENSSON.
  Detta måste ju bli en framtidsbranch för alla storföretag.
  Välkomna till Alice i Underlandet.

  Kommentar av Fritt Fall — 10 mars 2009 @ 3:26

 4. Är vi säkra på att hon inte är full?

  Kommentar av Rickard — 10 mars 2009 @ 3:44

 5. Och med ovan text blir du och Rik nu fullfjädrade rättshaverister.
  Lycka till i valen…

  Kommentar av Martin — 10 mars 2009 @ 7:42

 6. Martin!

  Nu är alltså de som står upp för integritet och rättssäkerhet; grundläggande demokratiska rättigheter, rättshaverister?

  Är även de riksdagsledamöter som faktiskt har satt sig in i frågan och som är emot Ipred, rättshaverister?

  Kommentar av John — 10 mars 2009 @ 8:07

 7. Jag tycker det är dags att formulera 5 enkla påståenden om IPRED att skicka till varje riksdagsledamot som kan besvaras med ja, nej eller vet ej.
  Varför inte utöka riksdagssvar.se med nya frågeställningar?

  Kommentar av Bengt Svensson — 10 mars 2009 @ 8:47

 8. Kan vi inte införa liknande lagstiftning för felparkering? Hundra tusen i böter, bankkontona frysta och bilen i beslag. Då börjar vi snacka avskräckande effekt!

  Kommentar av Jonas B. — 10 mars 2009 @ 8:49

 9. @Jonas

  Kan vi inte införa sådana regler mot fuskande politiker, kunde vara intressant att tvinga partierna att betala för annonser som visar på hur illa de har uppfört sig 😀

  @allmänt

  Det jag tycker är mest skrämmande är att de faktiskt får låsa ens tillgångar, jag tror inte man ens får sina tillgångar låste om man är misstänkt för något av följande: våldtäkt, förgripande emot barn, mord eller dråp. Jag är som sagt inte säker, men oavsett vad i upphovsrättsbrott gör dem så hemska att man behöver frysa en persons tillgångar?

  (sen tycker jag det är skrämmande att ingen politiker som har röstat ja kommer att svara på det här)

  Kommentar av robjoh — 10 mars 2009 @ 9:51

 10. helt sinnessjukt. om styrande organ tror att detta kommer accepteras så lär dom ändra uppfattning dagen dom knackar på hemma hos mig. kliv över min tröskel så går jag redneck-mode och går lös med hagelbössan medan jag skriker ”gtfo my property!”. jag skulle helt tappa fattningen så man får väl hoppas dom kommer i kravallutrustning och/eller har bra försäkrngar

  Kommentar av Ulven — 10 mars 2009 @ 10:33

 11. Är ingen proffstyckare i något men att överhuvudtaget begripa ens hälften är ett jobb för Bodström.
  Vafan,blev bortkollrad efter andra meningen ;(

  Ivf är det Bodströms förslag vilka antogs av skitande regering rakt av.
  En regering som lovade så mkt men gjorde tvärt om.

  Tack o lov finns det ännu alternativ(regeringen förbjuder nog snart)
  Piratpartiet,den enda möjlighet att protestera mot övervakningen i din hemtele/inetuppkoppling/mailkontakt/mobil/privatliv-

  Ang den sk skampålen finner jag den som ett av de värsta övergrepp i modern rättshistoria.

  Kommentar av LILA aka LIGIZT — 10 mars 2009 @ 10:53

 12. Tyvärr lär ju varken Pilsäter eller någon annan rixdagsperson våga svara på detta. Och förmodligen tror de att de fattat ett klokt beslut som du&Rick bara förvanskar i bloggpostningen.

  (För egen del har jag precis aktiverat FreeNet (som ju är skapat för att skydda medborgare i diktaturer). Nästa steg är att prenumerera på Relakks anonymiseringstjänst för att kunna fortsätta ladda upp/ner på TPB.)

  Kommentar av Månkaninen — 10 mars 2009 @ 10:58

 13. ”Nu är alltså de som står upp för integritet och rättssäkerhet; grundläggande demokratiska rättigheter, rättshaverister?”

  Rättshaverist är vad de som saknar ryggrad kallar de som har en. Inget mer.

  Bär epitetet som ett hedersmärke.

  Kommentar av Anders Troberg — 10 mars 2009 @ 12:04

 14. […] till Mona Sahlin By leplaid Efter att ha läst detta inlägg på Cristian Engströms blogg, där han uppmanar riksdagsmannen (eller heter det kvinnan) […]

  Pingback av Brev till Mona Sahlin « lePlaid — 10 mars 2009 @ 14:12

 15. Här är en liten kalkyl som visar styrkeförhållandet.

  Säg att de rättsliga kostnaderna landar på 100.000 kr. För den förlorande privatpersonen belastas detta med 25% moms och med 50% i skatt betyder det att vederbörande måste tjäna en kvarts miljon för att täcka denna utgift. Vid förlust i rätten tillkommer utdömt skadestånd baserad på ”egen vinst”, förväntad minskad vinst för målsägare, marknadsstörningsavgift, skadestånd i preventivt syfte, annonskostnader m.m. Sedan har man kanske egen förlorad arbetsinkomst och kostnader. Vid ett sammalagt skadestånd/utgift på ytterligare 125.000 skattade pengar betyder det att ytterligare en kvarts miljon måste tjänas in.

  Om mediabolaget skulle förlora så får man momsen tillbaka, kostnaden är avdragsgill och med 28 % bolagsskatt så blir det en nettokostnad på 72.000 kr. Det kommer bara att heta att bevisningen inte räckte, någon ersättning åt andra hållet är förmodligen inte att räkna med.

  Slutsats:
  Med bara c:a 70.000 kr i maxinsats, så kan man orsaka en skada för motparten värt en halv miljon. Ett ypperlikt förhandlingsläge för en förlikning.

  Kommentar av Bengt Svensson — 10 mars 2009 @ 14:21

 16. Kolla in PC FÖR ALLA hur mycket skatt vi betalar för en dvd skiva 74% i skatt
  Då ingår en så kallad privat kopieringsavgift till upphovsrätts innehavare!
  Hur Kan lobbyn gnälla dom får ju redan betalt 50% av priset på en dvd.
  zigge

  Kommentar av ziggezerl — 10 mars 2009 @ 16:32

 17. Är det inte direkt missvisande att ta upp kvarstad utan att nämna någonting om under vilka villkor det får beslutas om?
  ”det skäligen kan befaras att motparten genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala skulden, får domstol förordna om kvarstad på så mycket av motpartens egendom att fordringen kan antas bli täckt vid utmätning”.

  Känns som ett alldeles onödigt svagt argument när det finns så många andra starka argument emot IPRED…

  Kommentar av Tor — 10 mars 2009 @ 16:51

 18. Jag håller med Tor.
  IPRED är så fruktansvärt dåligt att det talar bra för sig självt. Att hårddra alla delarna i IPRED så att det blir en dommedagsprofetsia känns onödigt och en aningens oseriöst. För dessa argument går alltid att bortförklara med orden ”men så kommer det ju inte att bli…”.

  Jag tror att det skulle gynna ”vår” sida i debatten om vi lyfta fram lagen i några få ostridiga punkter.

  Kommentar av Daniel — 10 mars 2009 @ 17:06

 19. Jag kan inte annat än hålla med Tor. Var försiktiga med att använda argument som bygger på överreaktioner. Kvarstad är en bedömningen som jag antar att domstolen precis som idag kommer att vara försiktig med. Man kan inte jämföra det med en terrorlista där man hur som helst kan spärra folks tillgångar.

  Sen att skrivningen gällande skadeståndnivåerna har utökats påverkar förstås kvarstadens effekt, men det är som sagt bara OM det beslutas om kvarstad.

  Det som jag vill påstå måste vara det starkaste argumentet är skampålen. Det finns inget sätt som det kan försvaras och kan inte heller ha tolkats på något annat sätt av de som läst i genom dokumentet. Det är också det argument som är enklast att förmedla till människor i allmänhet.

  Annars är det en bra lista. Också jag tvivlar på att du får ett svar. Men det som irriterar mig mest är nog ändå att om man sätter sig ner och läser lagförlaget så är det blir man mer och mer övertygad om att väldigt få i vår riksdag överhuvudtaget läst den innan det satte sig ner för att rösta. Sorgligt, men det skulle inte förvåna mig om det var så =(

  Kommentar av Rasmus — 10 mars 2009 @ 17:36

 20. Det blir nog tyvärr inget var från Pilsäter. Hon vill helt enkelt inte lyssna på rim och reson. Varför får vi nog aldrig veta.

  Lyssna gärna här:

  http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?artikel=2543997&programid=1646

  Klicka på ”I så fall är Sverige väldigt illa ute”

  Karin Pilsäter:
  ”I så fall är Sverige väldigt illa ute generellt om det skulle vara så att vi har en befolkning som i väldigt stor skala istället för att sluta begå brott skulle börja dölja vilka de är när de begår brott”.

  Hon talar alltså om i runda slängar 2 miljoner svenskar, de två senaste generationerna…..

  Pilsäter:
  ”Om det skulle visa sig att det [Ipred] skulle bli helt verkningslöst, då måste man göra någonting annat. Men jag tror inte det, för om jag trodde att det skulle vara helt verkningslöst, så skulle jag inte nöja mig med att vi i dagsläget lägger fram det här förslaget”.

  Det är så man blir svimfärdig.

  I princip stiftar Pilsäter nu lagar för att gemene man skulle, t ex, ingripa när någon går mot röd gubbe. Det ligger i ungefär samma skala som att någon av de 2 miljoner fildelarna i Sverige laddar upp eller ner en fil.

  Och om det är verkningslöst att vem som helst får smälla den som går mot röd gubbe på käften, ja då måste man ta till hårdare straff….

  Intressant resonemang, särskilt från en som ska vara ”demokratiskt folkvald”…

  Kommentar av John — 10 mars 2009 @ 18:21

 21. John:

  ”I princip stiftar Pilsäter nu lagar för att gemene man skulle, t ex, ingripa när någon går mot röd gubbe. Det ligger i ungefär samma skala som att någon av de 2 miljoner fildelarna i Sverige laddar upp eller ner en fil.

  Och om det är verkningslöst att vem som helst får smälla den som går mot röd gubbe på käften, ja då måste man ta till hårdare straff….”

  Perfekt liknelse!

  Hyperlegalisten Pilsäter: Folk ska lyda, och lyda blint och utan reflektion. Gör de inte det ska de straffas till lydnad. Lyder de inte då höjs straffen tills de lyder. Det är despotiernas sätt att använda lag och straff och där allmänt rättsmedvetande, konsensus och demokrati är främmande.

  Var är vi? Vart är vi på väg? Varför vill de vi valt skada oss?

  Kommentar av jeffer — 10 mars 2009 @ 18:47

 22. Rasmus: ”Man kan inte jämföra det med en terrorlista där man hur som helst kan spärra folks tillgångar.”

  Varför inte? Om man kan spärra folks tillgångar hur som helst bara för att en byråkrat på en myndighet i ett annat land tror att de kanske kan ha skickat litet pengar till någon som kanske kan vilja skada det där andra landet, varför skulle man då inte kunna spärra folks tillgångar hur som helst bara för att en advokat från ett företag i ett annat land tror att de kanske kan ha laddat ned litet musik som kanske inte var alldeles lagligt publicerad? Vari ligger den avgörande skillnaden?

  Kommentar av Björn Persson — 10 mars 2009 @ 19:29

 23. ”skäligen kan befaras” är inte det samma som ”sannolikt att”. det kan ”skäligen befaras” att vem som helst som misstänks kan tänkas göra vad som helst för att slippa undan. det där ”skäligen befaras” är precis lika otydligt som i lagen som reglerar häktning av misstänkta. om staten skulle vilja skulle de kunna häkta 3/4 av Sveriges befolkning eftersom det ”skäligen” kan antas att risk för framtida brott finns.

  ”skäligen” != ”sannolikt”

  för övrigt anser jag att IPRED bör förstöras

  Kommentar av Björn — 10 mars 2009 @ 23:05

 24. Karin Pilsäter passar sig för att utmana ”ödet” någon mer gång.
  Gör hon det så blir hon satt i karantän av politbyrån i (fp).

  Jag skrev till henne om mina farhågor om FRA-lagen för något år sedan, och fick svaret att hon hyste samma farhågor (dvs som bl.a Christian Engström m.fl), det var ju glädjande. Av misstag, därefter, så blev jag CC:ad en privat mailkonversation till/från riksdagsmannen Carl B Hamilton, som även sitter i (fp)’s partistyrelse och partiledning. I denna mailkonversation blev Karin Pilsäter tillrättavisad för att hon hade gått ut med en egen ståndpunkt i frågan.

  Väl värt att veta är tillfället när Karin Pilsäter blev fast i fyllekontroll, och fick på nåder fortsätta sina politiska uppdrag. Nu vet hon vart skåpet skall stå.

  Intressant är då att läsa följande artikel från 2002-03-12:
  http://www.jusektidningen.se/Arkivet/1999/7-8/Tuff-trebarnsmor/

  ”Kanske blir hon småföretagare istället för riksdagsledamot efter nästa val, säger hon.
  – Det är alldeles för många riksdagsledamöter som tror att det här jobbet är någon sorts tillsvidareanställning där man bara kan sitta och vänta på pensionen.”

  Kommentar av Dennis Nilsson — 11 mars 2009 @ 0:42

 25. […] Karin Pilsäter, kan du svara om Ipred? Karin Pilsäter (fp) och jag har haft tillfälle att diskutera privatpolislagen Ipred här på bloggen tidigare. Att […] […]

  Pingback av Top Posts « WordPress.com — 11 mars 2009 @ 1:35

 26. […] Tänkvärda förslag, onekligen. Men vi anser på tankesmedjan Limbo att en bättre idé är att utvidga IPRED så att upphovsrättsindustrin även utan misstanke kan få frysa bankkontot och genomföra intrångsundersökning. […]

  Pingback av Ultrahögerextrema fildelningssvärmar « Badlands Hyena — 11 mars 2009 @ 1:47

 27. Trodde aldrig att jag skulle engagera mig i nåt fånigt EU val, men tack vare regeringens svek mot Sveriges familjer och medborgare så lägger jag självlart min röst på Piratpartiet. Jag har till och med gått med i Piratpartiet.

  Kommentar av Go och glad — 11 mars 2009 @ 6:45

 28. @Go o glad. Du är inte ensam och du är så enormt enormt välkommen. Om du har möjlighet så ta kontakt med din lokale Piratparti kommunledsare och hjälp GÄRNA till att dela ut flygblad och se till att få Piratpartiet SYNLIGT ute hos vanligt folk IRL eller AFK som det heter 🙂 / Mikke PP KALMAR

  Kommentar av Mikke — 11 mars 2009 @ 9:48

 29. @Rasmus: ”Det som jag vill påstå måste vara det starkaste argumentet är skampålen”
  Det tycker inte jag – hur skamligt är det att ha blivit dömd för fildelning egentligen !?
  Tvärtom kan ju detta kanske bli en riktigt ”hit” ?:)
  Kanske folk som läser listrona skickar blommor till dom som blivit dömda t.o.m ? 🙂

  Jag tror att lobbyn underskattar motståndet mot sådana här lagar och tror att gemene man tycker sådana brott är värre – än vad de flesta egentligen tycker …

  Jag tror inte heller att domstolarna kommer besluta om kvarstad alltför ofta – det är ju som sagt egentligen en lag som redan fanns innan ipred, om man kunde misstänka att ngn inte skulle kunna betala ev. skulder…men som sagt utnyttjas den inte så ofta ens nu eftersom den slår otroligt hårt mot den drabbade.

  Mycket värre tycker jag det är att man numer kan skicka legitima utpressningsbrev – alltså ren beskyddarverksamhet helt legitimt !! Är det H-A som kommer jobba för lobbyn numer då ???

  /K

  Kommentar av Klas — 11 mars 2009 @ 11:17

 30. Instämmer med ”Go o glad”.

  Jag trodde inte heller att jag skulle få för mig att gå med i Piratpartiet innnan jag faktiskt gjorde det, jag har aldrig formellt gått med i något parti förut (men undersökt och röstat flitigt). Jag känner att det behövs en tydlig politisk markering mot ett framtida kontrollsamhälle. Det allra märkligaste är nog att partierna inte ens lyssnar på sina egna ungdomsförbund – vilken tondövhet… Vad är det egentligen som driver majoriteten av de folkvalda i denna fråga?

  Själv är jag inte intresserad av att ladda ner filer från Hollywood & Co, jag har inte ens TV-mottagare hemma eftersom jag tycker det är slöseri med tid att följa någon annans ihopsnickrade TV-tablå och dessutom dränkas i reklam. Jag uppskattar däremot tjänster som Spotify, diverse webb-radio, webb-tv, dessutom köper eller hyr jag DVD-skivor ibland när det är något jag vill se och tycker är värt att sponsra. Storbolagens filmer kan vara sevärda ibland, men måste jag välja mellan ett fritt internet och tillgång till storbudget-filmer skulle jag klara mig utmärkt utan filmer. Nu tror jag inte att det nödvändigtvis är någon motsättning mellan dessa val, men de politiker som ändå tror det borde prioritera ett fritt samhälle utan övervakning och privatpolis.

  Det är alltså inte bara unga med ”vill-inte-betala-för-mig-mentalitet” som blir piratpartister (vilket det ibland låter som i debatten) utan även forskare och småbarnsföräldrar som jag närmare 40-årsåldern som gärna betalar för sig men som av princip inte vill ha ett övervakningssamhälle.

  Kommentar av Erik — 11 mars 2009 @ 12:10

 31. @Erik: Det där var en mycket god tankegång som jag omformulerar lite:

  Om politiker tror att det finns en motsättning mellan storbudget-filmer och människors frihet att kommunicera oövervakat, så är det högst anmärkningsvärt om de prioriterar storbudget-filmer.

  Kommentar av Kluris — 11 mars 2009 @ 13:20

 32. Jag tycker det bör hållas en öppen lista över alla företag som använder sig av IPRED för att trackasera deras fans. Det borde inte vara så svårt att lista ut vilka uppdragsgivarna är om man utgår från vad de letar efter. Sen listar man det med sammanfattningar av vad det har gällt. Naturligtvis kan dessa företagen välja att dra sig ur och sluta med mafiametoderna, och det ska det ju också informeras om.

  På så vis går det för alla att se och ta ställning till vilka man egentligen vill stödja med sina pengar. Jag har inga problem att betala, och jag gör det också när jag känner att det är värt det. Om jag er att ett skivbolag sätter dit arbetslösa och ensamstående föräldrar, eller vem som helst, via IPRED – då anser jag inte att dom är värda ett enda öre av mina hederligt förtjänade pengar.

  Ska dom få laglig rätt till skampåle så ska vi också ha rätt att hänga ut dem.

  Kommentar av KarmaSlave — 11 mars 2009 @ 16:10

 33. KarmaSlave:

  Låter som en ypperlig ide tycker jag.

  Kommentar av .Jhn — 11 mars 2009 @ 17:01

 34. Det är en omöjlighet att hävda IPRED lagen.
  Då FON finns (en Bredbandsdelning) som har 300.000 medlamar.
  Men oavsett det så är det inte fler lagar som behövs om man vill sälja något.
  Vill man sälja något sä sätter man väl upp en affär på torget?
  Lag skitet kommer aldrig sälja några låtar eller film. Eller något annat för den delen.

  Lagarna skapas för att anti industrin dvs apb, ifpi och riaa med flera. Vill ha sitt arbete kvar. Jämför med om du ger en hjälp organisation för hemlösa tex en miljon. Så ger dom inte en hemlös en bostad utan de anställer en extra personal. Som kan hjälpa till att ta hand om de hemlösa. På det sättet blir man inte av med hemlösheten. Samma med mer integritets kränkande lagar det löser aldrig problemet men ger anti organisationerna arbete. Så löser man inga problem.

  Men kanske är det dags att strunta i den etablerad industrin och skapa förutsättningar för nya kreaktörer istället? Fick en ide om musik som open source. Där alla kan bidra eller göra sin egna version. Hoppas få återkomma i ämnet.

  mvh

  Kommentar av m00ns — 12 mars 2009 @ 5:12

 35. […] vilka i sin tur har lyckats och lyckas övertala politiker i många länder att genomföra lagstiftning som gynnar dem själva och kränker många. Vidare stämmer de med hjälp av ovan nämnda lagar […]

  Pingback av Upphovsrättsindustrin förhindrar betald konsumtion | spesei — 12 mars 2009 @ 17:41

 36. Dagens politiker förstår inte straffskalans ursprungliga uppbyggnad. Straffet skall stå i proportion till brotten (och därmed varandra), inte till att skruva upp eller ned skalan för att få ett önskat antal av de brotten. De förstår sig inte heller på att folk som blir oskyldigt dömda har en juridisk friochrättighetskostnad som är skyhögt högre än en skyldig som går fri. Ändå får de sitta och stifta lagar trots att de inte ens klarar av grundkursen för det yrket.

  Kommentar av Arne — 18 mars 2009 @ 10:49

 37. Den blomstrande “hemlösaindustri” vi har i Sverige idag, är ett praktexempel på kapitalismens och dess underhuggares girighet.
  Där tjänar människor sina pengar i sin meningslösa karriär och i den blir det viktigare att hålla människor kvar i ”utanförskapet” än att hjälpa dem in. För skulle alla människor få komma in skulle karriären inte bara vara meningslös, utan även värdelös.

  Den viljelösa debatt som pågår om våra hemlösa medborgare, handlar om “vård” istället för om det primära problemet för hemlösa (avsaknaden av ett tryggt hem att gå till). Där det som idag kallas ”vård” och ”hjälp” skulle göra någon skillnad. De allra allra flesta hjälpare verkar i sin egen trygga lilla värld glömt bort den bostadsbrist som råder på billiga hyresrätter. Bostäder som skulle göra att människor inte dagligen vräks av de höga och ständigt stigande boendekostnaderna.

  Det våra politiker, tjänstemän och frivilligorganisationer hellre gör, är att sitta tysta i knä med nappen i mun på kapitalet. Och på detta sätt hålla de monetära systemen uppbyggda runt våra hem/bostadslösa igång för sin egen överlevnads och karriärs skull.

  Ett urholkat argument för att hemlösheten är svårlöst, är att den är så komplex. Det komplexa i denna fråga är att regeringen, kommunen, olika myndigheter och frivilligorganisationerna har olika definitioner på vad en hemlös är, utifrån hur bidragen för att ”hjälpa” hemlösa fördelas mellan dem.

  Om vi använder oss av Socialstyrelsens definition, de som får i uppdrag av regeringen att sammanställa hur många hemlösa människor vi har i vårt land. Den definitionen borde då i rimlighetens namn vara gällande över lag. Men Socialstyrelsen räknar bara de bostads/hemlösa som haft kontakt med en myndighet eller någon organisation relaterad till hemlöshetsfrågan under en mätvecka, där den senaste siffran visade på 17 800 hemlösa i vårt land.

  Använder vi oss av forskning som finns på området under samma definition som socialstyrelsen använder sig utav, då visar det sig att bland annat drygt 400 000 unga i Sverige saknar en egen bostad. Bland dem är småbarnsföräldrarna en växande andel, där totalt 46 000 unga föräldrar saknar ett eget boende enligt bostadsforskare Sven Bergenstråle.

  Vidare säger Bergenstråle: Att det är en anmärkningsvärd utveckling och ett allvarligt samhällsproblem. Åtta av tio unga vill ha en egen bostad, men allt färre lyckas få det. Det är brist på hyresrätter i storstäderna och många har inte råd att köpa ett eget boende.

  Hur kan vi som har ett tryggt hem att gå till, tillåta oss att vara medlöpare till att hyrorna ideligen kan höjas och att våra nybyggen inte är att tänka på för allt fler människor i vårt samhälle. Detta på grund av de orimligt höga inkomstkrav vår gemensamma allmännytta kräver för att vara aktuell för ett kontrakt.
  Detta kan bara fortgå på så länge vi har politiker och tjänstemän som inte följer vår grundlag, där det står inskrivet att bostadsbeståndet ska tillgodose varje medborgares “rätt till bostad”.

  För det kan väl ändå inte vara meningen att vår regeringsform inte ska gälla för våra mindre bemedlade människor. Ska denna författning heller inte åtlydas för de människor som har det svårt med tilliten till samhället, är sjuk och inte själva förmår att klara av samhällets allt hårdare krav på oss som individer? Ska denna ständigt ökande i antal individer slängas ännu längre ut ur det?

  Och nu när det dagligen vräks människor till hemlöshet och redan finns hemlösa individer, är det då meningen att självgoda människor ska förtjäna dessa smutsiga pengar i sina för etablerade människors sysselsättningsbaserade verksamheter, för att vi fortsätter att kasta ut ny föda åt dem?

  Rolf Nilsson
  Ordf. Föreningen Stockholms hemlösa

  Kommentar av Rolf Nilsson — 20 mars 2009 @ 22:03

 38. Om de ca 30000 avlönade människor som idag hjälper hemlösa inte kan komma överrens om att vad en hemlös behöver är ett tryggt hem.

  Varför heter det då hjälpa hemlösa?

  För är det verkligen att hjälpa hemlösa, när hjälpen består av vad övrig befolkning behöver ett tryggt hem för att göra/sköta? Om vi bortser från ett fungerande privatliv förstås, men det kanske är oviktigt. (ironi)

  Så länge organisationer tillåts tjäna pengar på hjälpen åt våra hemlösa på detta sätt och så länge en människa dagligen måste återkomma till en organisation för att få den hjälpen. Då kommer varken hemlösheten eller det maktförhållande som skapas genom detta att försvinna.

  Så idén vi har idag med att hjälpa hemlösa med allt utom ett tryggt hem klingar väldigt falskt, vilket också resultaten visar.

  Rolf Nilsson
  Ordf. Föreningen Stockholms hemlösa

  Kommentar av Rolf Nilsson — 28 mars 2009 @ 20:22

 39. @Rolf Nilsson
  ”Så länge organisationer tillåts tjäna pengar på hjälpen åt våra hemlösa på detta sätt och så länge en människa dagligen måste återkomma till en organisation för att få den hjälpen. Då kommer varken hemlösheten eller det maktförhållande som skapas genom detta att försvinna.”

  Hej Rolf, jag har noterat att du vid ett flertal tillfällen uttryckt dig likadant.
  Ja visst kan man klaga, men det är ännu bättre att med att komma på förslag till en lösning.

  Har man sedan ett förslag så gäller det att lobba för att övertyga våra politiker och beslutsfattare om att det är bra. Ex-vis skulle det vara till en stor hjälp i lobbyingen ifall någon av våra politiker och beslutsfattare har en anhörig som är/varit hemlös. Vi människor är funtade så att när det först brinner i den egna husknuten, så blir man berörd.

  DE politiker och beslutsfattare som tidgare fattat de beslut som orsakat det nuvarande situation har inte personligen blivit berörda, och bryr sig därför inte.

  Slutligen, bär var och en av oss ansvar för våra egna liv, och klarar man det, även för våra anhöriga.
  Ja, så långt man orkar det. Jag beundrar till engagemang, och hoppas att du kämpar vidare.
  Politiska processer brukar ta tid och kräva en hel del engagemang och tålamod.

  Kommentar av Dennis Nilsson — 30 mars 2009 @ 22:08

 40. […] att jaga fildelare, är Ipred en mycket dålig lag. Men när politikerna bara litar på andra och inte själva vet vad de lagstiftar, då kan det bli så här. Låter man storföretagens branschorganisationer själva bestämma hur […]

  Pingback av Ipred, april, alla dumma politiker! « Christian Engström (pp) — 31 mars 2009 @ 23:14

 41. Jag har heller aldrig engagerat mig politiskt eller tagit någon större ställning. Jag har alltid röstat utifrån det jag känt som ”rätt för mig”. Aldrig förr har jag däremot känt mig så sviken av den svenska regeringen och varit nära ett vredesutbrott ett flertal gånger i hela ipred-debatten över hur idiotiskt detta är. Jag blir bekymrad, bestört och illamående när skivbolagen får denna makt.

  Jag har aldrig tyckt om skivbolagen, då jag har ett flertal kamrater som är musiker, vissa signade och vissa osignade. De äter upp deras inkomster från skivförsäljning. Visst, dem är ett bra verktyg för marknadsföring och studioinspelningar m.m., men för att generera vinster till artisterna så äter de upp för stor del av kakan. Mycket av fildelningen har gjort så att skivbolagens vinster minskar medans artisterna får mer i och med konserter (spelningar i mitt fall) och fler fans som köper mer attiraljer.

  Mina kamrater, de är För fri fildelning, flertalet av dem har fått mycket mer spelningar och fans utifrån att folk hört dem på t.ex. Myspace, via fildelning av en slump eller mouth to mouth-metoden (pirat till pirat-metoden kanske är ett bättre uttryck? 😉 ”Lyssna gärna på vår musik, ta en öl och kom och lyssna på vår nästa spelning! Sextio spänn giget tar vi, kom och ha trevligt!” En sund syn på saken, i mina ögon! 🙂 Alla kan inte förvänta sig att leva på sitt leverne som konstnär eller musiker. Man får allt knega vid sidan om men ta det som en kul grej. Lyckas du leva på det, good for you! Bara för att skivbolagen inte kan styra försäljningen längre så tar det hus i helvete och nu har man lobbat fram en lag som i min mening inte är att hänga i granen. Mycket vill alltid ha mer… Möjligheterna att marknadsföra sig själv i dagsläget är oerhört mycket bättre nu än vad den varit förr i tiden, så se till att använda den så mycket som möjligt! Jag röstar på Piratpartiet i nästa val, samt i Europavalet. Gör det du med.

  Kommentar av Marcus — 1 april 2009 @ 14:45

 42. […] Karin Pilsäter, kan du svara om Ipred? (9 mars 2009) Rick Falkvinge (pp) postade ett nyhetsbrev till Piratpartiets medlemmar där han gick igenom vår kritik mot Ipred-lagen, och gav referenser till var i lagförslaget de olika bestämmelserna finns. Eftersom Karin Pilsäter hade skrivit att hon gärna fortsatte sakdiskussionen om Ipred, tyckte jag att det var ett bra tillfälle att fråga om hon kunde hitta någonting som var fel i Ricks beskrivning. Ingenting tyder på att hon kunde det, för hon hörde aldrig av sig med något svar. […]

  Pingback av Karin Pilsäter bortkollrad om Acta också « Christian Engström (pp) — 8 april 2009 @ 0:29

 43. Så här blir det när vi har den typen av yrkespolitiker som vi har i dag.
  Samtliga tycker att Sverige är ett så bra land för alla, när dom tittar på Iran.
  Det saknas vanligt sunt bondförnuft hos våra politiker i dag, det verkar som att ju högre utbildning man har ju mindre bondförnuft får man.
  Vi förtjänar dom politiker vi röstar fram, problemet är att det finns inget alternativ.

  Kommentar av Berry — 12 april 2009 @ 13:41

 44. #43:

  Vi röstar inte fram våra politiker. Vi kan i praktiken endast rösta på partier. Det är partierna som ordnar röstlistan med vilka som skall vara med. De som är i rätt Robinsonläger hamnar högst upp på listan. Kunskaper/bondförnuft ger ingen bättre placering.

  Kommentar av Arne — 17 april 2009 @ 11:38


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: