Christian Engström, Pirat

1 september 2008

FRA spanar redan i kabel – vad sas exakt?

Filed under: skyddat privatliv — Christian Engström @ 14:32

I mitt förra inlägg skrev jag att uppgifter om att FRA redan idag spanar i kabel hade framkommit på centerns hearing om FRA i fredags. Idag sändes hela hearingen på TV2, så jag fick möjlighet att kontrollera en gång till exakt vad som sas.

Framför allt var det Magnus Norell, terrorforskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI som sa i sitt inledningsanföranden [0:26 in i programmet]:

– Min slutpoäng, för att göra det här kort, är att den här lagen behövs överhuvudtaget inte. Det enda argument som jag tycker att man kan hitta någonstans här, ur effektivitetssynpunkt när det gäller att hitta terrorister, det är att FRA vill kunna spana i kabel, vilket de redan gör till viss del, om det nu var någon som trodde något annat. Men det kan hanteras genom att man lägger till en paragraf i de lagar som redan styr den här verksamheten. Den är inte alls oreglerad, den är väldigt reglerad. Så lagen behövs inte för att uppnå de syften som den sägs skulla uppnå.

Magnus Norell upprepade påståendet att FRA redan spanar i kabel [tidskod 0:36], som svar på en fråga från Johan Linander, som undrade om Norell menade att nuvarande lagstiftning skulle kunna användas även för signalspaning i kabel:

Signalspaning i kabel förekommer redan till viss del, men om man menar att just den explicita aspekten, att det ska finnas en utsagd möjlighet att spana i kabel om behov föreligger, då kan man lägga till det. Det måste gå att ordna utan att man skriver om en helt ny lag, som har väldigt många hål i sig. Den aspekten att man ska kunna komma åt kabeltrafik kan man lösa i alla fall. Det var min poäng, inte att inte signalspaning behövs, eller att FRA inte behövs, tvärtom.

Som jag skrev i mitt förra inlägg var ju det här en anmärkningsvärd uppgift som man gärna skulle vilja höra andra personer kommentera också.

Därför blev jag mycket intresserad när Staffan Danielsson (c) ställde en fråga [1:36]:

– Som lagrådet konstaterade uppstår ju intrånget när staten bereder sig tillträde till fiberkablarna över landsgränsen. Så är det, som Carl Bildt skulle ha sagt. Därför regleras ju själva signalspaningen mycket restriktivt, med kontroller och integritetsskydd inbyggda på olika sätt. I gällande regelverk, som har sagts här, och både Anders Eriksson och Clarence Crafoord har varit inne på detta: I gällande regelverk är det FRA självt som får selektera de signalströmmar som är relevanta för spaningen sedan tillståndsmyndigheten har givit tillstånd till en spaningsinriktning. Ett alternativ vore att istället tillståndsmyndigheten vid sitt tillståndsbeslut begränsar FRA:s spaningsrätt till endast en liten del av spaningsflödet, den del som är relevant för spaningsuppdraget. Det påminner då lite om den tyska 10%-tanken. Om detta är genomförbart, hur ser ni på en sådan begränsning och dess betydelse ur integritetssynpunkt?

Clarence Crafoord svarade ungefär att ur ett konventionsperspektiv så är varje förstärkning av integriteten av godo, men att han inte var riktigt säker på om han förstod frågan. Staffan Danielsson fortsatte [1:38]:

– Min tanke var att idag har FRA tillgång till hela kabelnätet, men i praktiken spanar man selektivt. Men tillståndsmyndigheten, som ger tillstånd till FRA, kunde ta beslut om att när man ger tillståndet så begränsar man FRA:s rätt till bara den lilla del som är relevant för det här uppdraget.

Staffan Danielsson säger nu i efterhand att han med ”idag” inte alls menade ”idag”, utan någon gång i efter oktober 2009, för den händelse att lagen skulle träda i kraft i januari 2009.

En annan intressant sound-bite kom lite senare, när Mats Nordqvist, som är chef för inhämtning inom signalunderrättelsetjänstavdelningen på FRA, pratade i den följande panelen efter lunch. Mats Nordqvist inledde med att berätta vem han var, och att han hade jobbat länge på FRA. Sedan fortsatte han [runt 2:00]:

– Mycket av den oro som framförts i debatten berör det lika tokiga som felaktiga begreppet ”massavlyssning”. Svenskars privata e-post och fildelning. Men sådant håller FRA inte på med.

FRA arbetar på uppdrag av andra svenska myndigheter, och deras verksamhet stödjer i sin tur Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik, försvarpolitik samt yttre hot mot landet. Det är den här verksamheten som vi bedriver på FRA. Det är det som är den omfattande delen av vår verksamhet.

Detta har dock inte diskuterats så mycket i debatten, utan istället har det blivit ett specialfall av vår verksamhet som har präglat denna. Därför kommer en viss del av mitt föredrag handla om just det här som har varit en stor diskussion i media. Jag kommer också belysa de här frågorna genom att belysa hur vi ser på att lagen, tillståndsgivning och FRA:s metoder hänger samman.

Den största oron har varit den felaktiga uppfattningen att FRA ska avlyssna alla svenskar. Det är någonting som vi varken vill eller kan göra.

Under vårt arbete med uppdraget kan det i sällsynta fall visa sig att ett yttre hot har förgreningar i Sverige. Under mycket speciella förhållanden är det alltså korrekt att FRA kan komma att spana på personer som vistas i Sverige. Vi bedriver en underrättelsetjänst och den här sortens arbete ingår. Sverige bedriver underrättelsetjänst för att skydda landet och svenskarna mot hot, och för att inte behöva förlita sig på skydd och information från andra länder.

Den överväldigande majoriteten av våra uppdrag handlar enbart om att studera och rapportera till våra uppdragsgivare om företeelser i utlandet. Alltså: vi har uppdragsgivare som vill ha underrättelser inom ett avgränsat och väl specificerat område. De går med detta behov till en tillståndsmyndighet som granskar och godkänner att de får kontakta FRA. Det är först då som FRA kan påbörja sitt arbete. Vi gör aldrig någonting om inte de här förutsättningarna är uppfyllda.

Okay, hur och var hittar vi då de signaler som har med uppdraget att göra? Innebär det här att FRA ska sätta örat till alla kablar som passerar rikets gräns och börja leta? Nej, det gör det inte. Det kan vara så att i uppdraget från uppdragsgivaren finns det information om att det är en viss organisation i landet  X som är deras huvudintresse. Vi ser att vi har en dialog med de trådägare som har kablar med kommunikation till landet X, och efter den dialogen kan vi få tillgång till trafiken i just den kabeln. Men förstås är det inte alla kommunikationer i den kabeln som är av intresse.

I mina öron tycker jag att det låter som om Mats Nordqvist pratar om hur FRA arbetar idag, snarare än hur de avser att arbeta i framtiden om viss lagstiftning träder i kraft. Han pratar ju i presens när han betonar hur specifikt de spanar på uppdrag av sina uppdragsgivare.

Om man kan tolka Staffan Danielssons och Mats Nordqvists uttalanden som att de försäger sig och därmed lämnar stöd åt Magnus Norells påstående att FRA redan idag spanar i kabel, det får var och en själv bedöma.

Men det viktiga är ju själva uppgiften som Magnus Norell kommer med. Den skulle under alla omständigheter behöva utredas närmare. Det här aktualiserar behovet av en sanningskommission som utreder vad FRA har haft för sig de senaste decennierna, precis som bland annat Advokatsamfundet har krävt.

Även om det skulle visa sig att FRA enbart har avlyssnat civil telekommunikation i etern strider ju även det mot lagen om telehemlighet, så att FRA har ägnat sig åt olagligheter är ju redan styrkt. Det finns bara en väg framåt:

Riv upp, gör om, gör rätt.

Och vi medborgare måste få veta sanningen om vad FRA har sysslat med de senaste tjugo åren.

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , , ,

12 kommentarer

 1. Ja, Mats Nordqvist säger ju tydligt ”att vi har en dialog…” och det går inte att förvränga till att så kommer det att bli under januari 2009. De spanar alltså i kabel idag och att spana i kabel är olagligt. Och nu händer vad ?

  Kommentar av Svenne — 1 september 2008 @ 17:37

 2. Tack för länken, och tack för senast! 🙂

  Men var tittar du, live, eller har du spelat in programmet? Du kanske har råkat springa på en inspelning som ligger på nätet? (Nudge, nudge. Then skick me the länk, plix.)

  8-D

  Kommentar av Markus "LAKE" Berglund — 1 september 2008 @ 18:30

 3. Från proppen (prop. 2006/07:63) angående den nya 19 a § om “samverkanspunkter” i 6 kap. lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation:

  “De trådägande operatörerna föreslås därför bli ålagda att föra all trafik
  som förs över Sveriges gräns till särskilda samverkanspunkter.” (s.84)

  “Från samverkanspunkterna har myndigheten ansvar för att överföra sig-
  nalerna till sina system. Detta innebär att myndigheten inte kan hållas
  ansvarig för eventuella störningar i trådägande operatörers system och att
  operatörerna inte får kännedom om vilka signaler som myndigheten är
  intresserad av.” (s.85)

  Nordqvists uttalanden förefaller meningslösa om de avser den kommande verksamheten eftersom all gränsöverskridande trafik ju ska gå till samverkanspunkterna och operatörerna inte ska få kännedom om vilka signaler som FRA är intresserad av. Men han kanske bara har uttryckt sig slarvigt.

  Den som är kund hos en ISP eller ett telebolag kan ju skriva dit och som bekymrad kund fråga om trafik lämnas över till FRA och i så fall på vilken civilrättslig grund (abonnemangsavtalet) och på vilken offentligrättslig grund (Är det på uppmaning av åklagare efter beslut i domstol om hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning enligt reglerna i rättegångsbalken? Eller vad?).

  Kommentar av af — 1 september 2008 @ 18:33

 4. Af, det slutar nog med att han ”bara uttryckt sig slarvigt”, att han drog iväg och inför hela församligen började prata i nattmössan och ingen i panelen stoppade honom. Jo, det var nog så det gick till.

  Kommentar av Svenne — 1 september 2008 @ 19:12

 5. Jag håller med dig Svenne, men det är lite för mycket slarviga uttryck för att jag skall känna mig lugnad, vi vet ju redan att FRA inte är så noga med att följa lagar.

  Kommentar av Kålan — 1 september 2008 @ 21:00

 6. Man bör nog vara försiktig med att dra några slutsatser av dessa uttalanden. Om det vore så att FRA redan spanar i kabel, så skulle detta vara en mycket känslig uppgift som bara skulle vara känd av en mycket liten krets hos FRA.

  Jag håller det för helt uteslutet att Magnus Norell skulle ha någon som helst kunskap om detta. Han sitter bara och spekulerar. Staffan Danielsson skulle garanterat inte heller veta något, och Mats Nordqvist skulle givetvis inte avslöja något så topphemligt (och olagligt) vid en offentlig hearing, i synnerhet inte i dessa dagar.

  Nej, det här håller inte. Både Staffan Danielsson och Mats Nordqvist talar givetvis om kabellagstiftningen som klubbades i juni. Magnus Norell fladdrar iväg, precis som vanligt. Det finns inga FOI-anställda som har någon större insyn i FRA:s verksamhet, såvida de inte tidigare har jobbat hos FRA. Såvitt jag vet gäller det inte Magnus Norell.

  Kommentar av Jonas — 2 september 2008 @ 8:54

 7. […] Se inlägget FRA spanar redan i kabel – vad sas exakt? för utskrifter av de intressanta uttalandena från […]

  Pingback av FRA spanar redan i kabel « Christian Engström (pp) — 2 september 2008 @ 13:18

 8. Det som Staffan Danielsson säger är annars riktigt förnuftigt. Den tyska lagen skulle nog en stor majoritet av svenska befolkningen kunna leva med OCH klara en prövning mot Europakonventionen.

  Det är så sannt Jonas, om vi ska kunna föra en dialog om hur signalspaningslagen ska se ut i framtiden bör vi nog rikta in oss på just det. Det andra träsket, vem som gjort vad, bör nog inte vi syssla med.

  Kommentar av Svenne — 2 september 2008 @ 17:25

 9. […] Kanalen | Intensifier | Olofs blogg igen | Stockholm enligt Ankersjö | Mina Moderata Karameller | Christian Engström (pp) | Ledarredaktionens blogg | Uppsala-Hansen | Videosurfen | Jens O. igen | åkestam.holst | Rick […]

  Pingback av Skyddad identitet och FRA « VendettanBettan — 4 september 2008 @ 17:16

 10. Hej.

  Jag läste just detta dokument från 2007

  Klicka för att komma åt 320-infosaktjanst-SvD1.pdf

  FRA berömmer sig för att vara duktiga på IT-frågor.

  Börjar bra, läs bara

  ”Förvarets radioanstalt är inte förvarets, jobbar inte bara med radio …”

  Vidare

  ”Den andra kärnverksamheten, signalunderrättelsetjänsten, ger en svårslagen kompetens. Genom signalspaningen, som riktas mot utlandet, upptäcks sårbarheter och brister i olika informationssystem.”

  Kan bara vara kabeltrafik som avses, eller hur?

  Och sen, helt oslagbart, rubriken på nästa stycke

  ”Steget före”

  Kan man lugnt säga, långt före lagstiftningen iallafall.

  Inte nog med att FRA bryter mot lagen, de försöker dessutom att ragga kunder med sina lagöverträdelser.

  Inte konstigt att FRA har tystnat i debatten, de söker nog nya jobb allihop.

  Ha de bra
  Fredrik

  Kommentar av Fredrik — 7 september 2008 @ 18:26

 11. […] så jag inte glömmer bort var jag hittade infot. Samt så att ingen av mina läsare missar det. Bekännanden att vår supermegahemliga signalspaningsorganisation FRA redan brutit mot lagen ett par gånger […]

  Pingback av MMN-o » Blog Archive » FRA spanar redan i kabel — 19 september 2008 @ 14:39

 12. […] så jag inte glömmer bort var jag hittade infot. Samt så att ingen av mina läsare missar det. Bekännanden att vår supermegahemliga signalspaningsorganisation FRA redan brutit mot lagen ett par gånger […]

  Pingback av FRA spanar redan i kabel « MMN-o — 29 november 2009 @ 6:18


RSS feed for comments on this post.

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: