Christian Engström, Pirat

7 juli 2008

Maud Olofsson vet inte att grundlagen finns

Filed under: skyddat privatliv — Christian Engström @ 18:45

Centerns partiledare Maud Olofsson avslutade just sitt tal i Almedalen. Bland annat hade hon ett ganska långt avsnitt som handlade om den personliga integriteten. Det var ju bra i och för sig.

Men ännu bättre hade varit om hon hade lärt sig åtminstone det minsta om ämnet innan hon började säga stora ord. Hon sa:

Det är hög tid att den personliga integriteten ges en självklar plats i grundlagens skydd för mänskliga fri- och rättigheter. Vi har redan ett skydd för den viktiga åsiktsfriheten, men inte för den personliga integriteten. Likt länder i omvärlden måste den personliga integriteten grundlagsfästas.

Kloka ord, kan man tycka. Men bara om de hade varit sanna. Men det är de inte.

Den personliga integriteten är nämligen mycket uttryckligt skyddad i den svenska grundlagen. Fast det vet tydligen inte centern och Maud Olofsson. I paragraf 6 i Regeringsformens kapitel 2 står det nämligen:

6 § Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§. Han är därjämte skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. Lag (1976:871).

Den här paragrafen har tydligen Maud Olofsson aldrig hört talas om. Hon har tydligen inte heller hört talas om paragraf 23 i samma kapitel i Regeringsformen, som hänvisar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

– Det hade jag ingen aaaaaaning om, kommer vi väl få höra Maud Olofsson säga någon av de närmaste dagarna.

Det förklarar en del av centerns beteende den senaste tiden. Maud Olofsson och hennes parti tror att politikerna får göra vad de vill med medborgarnas personliga integritet.

Sådana politiker är farliga. Om hon inte bara ljög, förstås. Fast det är ju knappast mindre farligt.

…………

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , , , ,

29 kommentarer

 1. Men, å herregud. Tänk om åtminstone talskrivaren hade gjort lite research (för jag utgår från att Maudan inte skriver sina egna tal). Om hon nu gör det, så borde hon ha kollat med andra hur det låter och om det funnits utrymme för ifrågasättande – hänvisningar måste bara vara korrekta!!!
  Är alla tjänstemän hos centerpartiet fullständigt inkompetenta?

  Kommentar av JOCA — 7 juli 2008 @ 18:59

 2. Jag tycker att någon som befinner sig på plats skall fråga partiledarna vad som står i paragrafen som du hänvisar till. Om dem inte vet vad det står, så förklarar det allt och om dem vet det så är dem medvetet kriminella.

  Kommentar av Jan Karlsson — 7 juli 2008 @ 19:15

 3. […] huvudet där Maud. Beträffande hennes integritetsargumentation så tar Rick Falkvinge (pp) och Christian Engström (pp) och bemöter det på ett ganska syrligt sätt. För det är lätt att prata om integritet. Det […]

  Pingback av Stora ord « Tomas sida — 7 juli 2008 @ 19:45

 4. […] Christian Engström: Maud Olofsson vet inte att grundlagen finns,  Carl B Hamilton (fp) pratade nonsens […]

  Pingback av Välkommen till Stasi och KGB land - 12! « UD/RK Samhälls Debatt — 7 juli 2008 @ 20:07

 5. […] vill premiera de som cyklar. Själv föregår hon med gott exempel genom att vara fullständigt ute och cykla i […]

  Pingback av syrrans granne » …och så rapporteras det från Almedalen… — 7 juli 2008 @ 21:17

 6. 1988 publicerade Timbro en utredning tillkommen på privat initiativ, En ny grundlag – ett förslag, författad av Ulf Brunfelter, Patrik Engellau, Gunnar Hökmark, Gustaf Petrén, Mats Svegfors och Carl-Johan Westholm. Författarna uttrycker i förordet behovet av en levande debatt om grundlagen och dess roll i skyddet av de medborgerliga fri- och rättigheterna.

  Deras lagförslag är till formen uppbyggt som den då (och nu) gällande regeringsformen från 1974, om än med vissa modifieringar i sak. Även i deras förslag handlar 2 kapitlet om medborgerliga fri- och rättigheter, men innehållet är annorlunda. Jag återger här tre av de föreslagna paragraferna som jag finner relevanta när man skall tolka Maud Olofssons utspel:

  9 § Envar är skyddad mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse, hemlig avlyssning och upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. Vid misstanke om brott, på vilket strängare straff än fängelse ett år kan följa, kan dock domstol enligt föreskrift i lag tillåta sådant ingripande.

  Envar är skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp och kroppsvisitation. Vid misstanke om brott, på vilket strängare straff än fängelse ett år kan följa, eller för bevisupptagning efter beslut av domstol, är sådant ingrepp tillåtet i den mån det stadgas därom i lag.

  10 § Envar har rätt till personlig integritet enligt vad därom är stadgat i lag. Det allmänna får ej insamla personuppgift utan att stöd för detta finns i lag. Insamlad personuppgift får av det allmänna ej användas för andra ändamål än det för vilket den insamlats, såvida ej samtycke lämnas från den som uppgiften berör. Vid misstanke om brott, på vilket strängare straff än fängelse ett år kan följa, eller för bevisupptagning efter beslut av domstol får uppgift lämnas enligt vad som finns stadgat i lag.

  14 § Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet på sätt som är vedertaget i ett demokratiskt samhälle.

  Ingen får utan eget samtycke registreras för sin åsikts skull i allmänt register.

  Förslagsställarna identifierar ovan alltså tre olika skyddsvärda friheter, nämligen (enkelt uttryckt) privatliv, personlig integritet och åsiktsfrihet. De två förstnämnda kan inskränkas vid brottsmisstanke, medan åsiktsfriheten (egentligen friheten från åsiktsregistrering) inte kan det. Post- och telehemlighet samt skydd mot kroppsvisitation anses båda ingå i skyddet för privatlivet, medan uttrycket ”personlig integritet” här handlar om hur redan tillgängliga personuppgifter används av myndigheterna. 9 § handlar om fysiska ingrepp i privatsfären (ja, att avlyssna ett telefonsamtal är ett fysiskt ingrepp även om det sker på distans), medan 10 § reglerar formella ingrepp (såsom att bryta ett löfte om vad redan insamlade uppgifter skall användas till).

  I vår nuvarande regeringsform regleras dessa saker i 2 kap. 3 och 6 §§. Sammanfattningsvis kan sägas att förslagets 9 § motsvarar 2 kap. 6 § RF, medan förslagets 10 och 14 §§ huvudsakligen motsvaras av 2 kap. 3 § RF:

  3 § Anteckning om medborgare i allmänt register får ej utan hans samtycke grundas enbart på hans politiska åskådning.

  Varje medborgare skall i den utsträckning som närmare angives i lag skyddas mot att hans personliga integritet kränkes genom att uppgifter om honom registreras med hjälp av automatisk databehandling.

  Jag gör två reflektioner: Dels är formuleringen i gällande grundlag mer kortfattad (en kort paragraf i stället för två långa), dels definieras ”personlig integritet” annorlunda (1988 års förslag talar om hur uppgifter får användas, medan RF pratar om datorer och hänvisar till vanlig lag för precisering).

  Så, jag anser att Maud Olofsson har grundligt fel, men av helt annat skäl än det Christian anger ovan: Den ”personliga integriteten” skyddas redan i grundlagen, men inte i 2 kap. 6 § RF, utan i 3 § samma kapitel, och det skyddet är för övrigt oerhört svagt.

  Observera att varken gällande regeringsform eller 1988 års grundlagsförslag blandar ihop den personliga integriteten med post- och telehemligheten. Den sammanblandningen görs dock av Maud Olofsson, och även av Christian ovan, liksom av flertalet debattörer på båda sidor i den här frågan ända sedan FRA-lagen gick på en första remiss 2005. Så länge vi pratar om politiken och dess praktiska konsekvenser kan jag ha överseende med det, men när vi ger oss på juridiken, och då i synnerhet grundlagen, anser jag det avgörande att vi håller ordning på begreppen. Avlyssning är inte integritet, så långt är jag med, men frånvaro av avlyssning är inte heller integritet, om vi skall vara noga med orden. De är varken varandras synonymer eller motsatser. Det är två olika variabler, om än inbördes relaterade.

  Brevhemlighet är något som även företag åtnjuter. Att sprätta upp ett brev adresserat till någon annan och läsa innehållet är ett intrång i brevhemligheten vare sig kuvertet innehåller ett kärleksbrev eller en offert på ett parti skruvmejslar. Att i kuvertet endast hitta ett blankt papper är också ett intrång i brevhemligheten; om människor eller företag vill skicka blanka papper till varandra så är det deras ensak.

  Att någon utomstående tar del av det blanka papperet eller av offerten på skruvmejslar är dock inte ett intrång i någons personliga integritet, så länge ingen fysisk person identifieras eller berörs vare sig i meddelandet eller på kuvertet, och även om offerten är undertecknad med säljarens namn skulle jag påstå att intrånget i dennes personliga integritet är försumbart. Vad som har kränkts är i stället brevhemligheten, den som redan skyddas i 2 kap. 6 § RF och som inte blir ett dugg starkare av att förväxlas med personlig integritet.

  Så, i stället för att klandra Maud Olofsson för att hon inte kan alla paragrafer i grundlagen, så finner jag det mer konstruktivt att be henne förklara exakt vad hon menar med slentrianuttrycket ”personlig integritet”. Det vore likaledes bra om vi själva är tydliga på den punkten.

  Kommentar av Anders Andersson — 7 juli 2008 @ 21:28

 7. […] Tanken svindlar att det skulle råda någon slags okunskap om skyddet för integriteten i grundlagen. För jag har då inte uppfattat det så att (c) tvingats dra igenom FRA-förslaget för att regleringen brister, tidigare. Bloggosfären är inte minst medvetna om möjligheten att Sverige kan bli dragna för EU-domstolen. Vi luras inte så lätt, om det var avsikten. […]

  Pingback av opassande » Blog Archive » Almedalsrapport: Maud Olofsson (c) — 7 juli 2008 @ 21:33

 8. […] Mad World, Fragment, Human Punk, Sebastian Bay, Tomas Lidholm, Oscar Swartz, Pär Ström, Dexion, Christian Engström och sist men inte minst Henrik Alexandersson Spara / dela med dig:         […]

  Pingback av Googla på riksdagsledamöter? | joinsimon.se — 7 juli 2008 @ 23:05

 9. Anders, även om jag är säker på att du har rätt i sak så vill jag anföra ett lite annat synsätt på problematiken. När du skriver att den personliga integriteten inte kränks av att en offert rörande skruvmejslar läses av en obehörig person så vill jag påstå att det dels inte behövs och dels inte spelar någon roll. Jag drar mig åter till minnes Bodströms tes att det är själva topsningen som är en kränkning och inte insamlandet av informationen, oavsett metod. Jag vill alltså dra det här ett halvt steg längre och påstå att man inte ens behöver visa på en specifik kränkning av en person, utan felet begås redan när insamlandet sker. Jag tycker inte att vi ska ha någon slags rätt att känna sig kränkt i vår grundlag, utan en rätt att känna sig okränkt.

  Det här har, om jag får dra det ännu ett steg högre, klara paralleller med vår hållning i upphovsrätts- och patentfrågorna. Vi får ibland höra att ”vi vill ju att all information ska vara fri” som argument för att anföra att vi hycklar i privatlivsfrågan. Det de missar är att information har en egenskap utöver de andra vi brukar nämna (t.ex. att den är icke-rivaliserande) och det är att den kan vara privat eller publik. Om jag skriver ner ett musikstycke på ett papper och låser in det i min byrålåda så är det privat information som ingen har nån rätt att ta del av. Om jag spelar upp musiken för någon så är informationen publik och fri att sprida.

  Alla försök att privatisera publik information är i grunden felaktiga och dömda att misslyckas.

  Alla försök att publicera privat information är i grunden felaktiga och bör dömas med stränga straff.

  Härav följer att det som ibland kallas ”den personliga integriteten” egentligen bör benämnas ”den privata sfären”, en slags händelsehorisont varur ingen information får slippa om inte personen själv släpper ut den. När den väl är utsläppt så går det inte att stoppa tillbaka den igen.

  Kommentar av Rickard Olsson — 8 juli 2008 @ 7:07

 10. Jag tycker Maud talade bra. Börjar bli misstänksam mot allt detta flockbeteende.

  Kommentar av Peter Ingestad — 8 juli 2008 @ 8:38

 11. Vi har dom politiker vi förtjänar.

  Reservdels – och maskin/nano/cyborg människan.
  Tänka sig en grundförsäkring= biochips i nervsystemet för elektrokemisk kontroll och detektering (i framtiden med nanorobotar = små som likt dna etc idag reparerar och håller kontroll, updaterar) och på sikt förbättrade organ – och cellsystem (tex blodet och så cancer och sjukdomar, virus inte får fäste eller kan lura systemet – som det gör idag).
  Nödvändigt också ur smittskyddssynpunkt.
  MEN Bush mfl och andra (tex kändisar) kan utnyttja detta till egen fördel (egenintresse). Sen skelett och andra förstärkningar (många material idag – jfr siliconexperimentet som ju inte varit det bästa).
  Sen kommer man ju till öv specificeringar (delvis nationernas, samarbetsalliansernas / om EU splittras etc – bara som framtidsscenarios mm). Kina mfl kommer ju införa det (Han – kineserna). Jfr sv urvalet då (sv soldatgener som dött och är enda rättvisan, förnuft och enda som helt enkelt är empiriskt möjligt).
  nanorör som bär tex naturgas för tex champing och som bränsle. Solceller för energibehov och någon uppkoppling till el – och andra upptagninggsplatser (bli sorts blanding).

  allmänt så= prästgener etc som ställt till det för utvecklingen förr ska givetvis exkluderas (försoningskriterium för framtiden). Liksom katolska (avvecka skitstaten och organisationen).
  Naturen (om det är värdemätare) tex slog ju ut kk präster i slutet av medeltiden (svettsjukan). Reglering av inkompetens etc (kan ju vara rent biologiskt bias och inte klara miljön och få ekologiska problem därav).

  Sen outsourcing etc
  databaser för skitstövlarna (utifrån kumulativa empiriska frekvensen och bedömningen = förskringsvärdet= försäkringen syftar ju rent vet-emp åt nollsummespelets upphävande och nano- och omegapunktsteknologi= dvs att försäkringen inte behövs , värdet blir så högt , förädlingsvärdet , som ovan och att sas ”vi blir som gudar”, superman, som vi är menade till – annars skulle vi ju inte utvecklas utan vara som aporna – som ju också försöker men inte tränger igenom den mentala spärren)

  Men världens kristna ledare – Bush jäveln framförallt – och tex franska skitstöveln Sarkozy (korruptions – och inkompetenskultur i frankrike = tex tagit av eu).
  Vanlig folk, uppdateringar av kunskaper, vetenskapsmän, militärer och journalister och politiker (kan jfr kunskapsmassan = från 20 till 100 tex med modafinil och 100 mb per dag och nå upp till nivå och få en peer review uppfattning och ett system/uppfinning/implementering som fungerar).

  Kommentar av björn — 8 juli 2008 @ 9:39

 12. […] Christian Engström (PP) om precis samma passus säger följande: Det är hög tid att den personliga integriteten ges […]

  Pingback av Perspektiven skiljer sig « Dexion — 8 juli 2008 @ 9:58

 13. […] Bloggat: Falkvinge, Engström, Opassande, Alliansfritt, Borgarmedia: SVD, SDS, E24, Läs även andra bloggares åsikter om FRA, […]

  Pingback av FRA och dess kunder | Svensson — 8 juli 2008 @ 12:43

 14. […] skulle jag tro på vad Maud Olofsson säger om miljön, hon vet ju inte vad som står i Sveriges grundlag eller Sveriges regeringsform. Eller så ljuger hon. Vilket som är värst — okunnighet eller […]

  Pingback av En hastigt minskande kassa « Arga bloggen — 8 juli 2008 @ 13:30

 15. Så länge vi inte har en författningsdomstol i Sverige så kan det få stå vad det vill i grundlagen den kommer ändå aldrig att bli något annat än ett abstrakt begrepp som man hänvisar till i politiska högtidstal.

  Kommentar av populisten — 8 juli 2008 @ 15:31

 16. […] är fan värre än vad det verkar, människorna som styr världen är sjukare än vad du tror, de som sitter och påstår sig representera mig i riksdagen är tiofaldigt loop-de-loop […]

  Pingback av D(A)MP » Teflonminne — 8 juli 2008 @ 17:28

 17. Fredrik Reinfeldt hävder att demonstranter mot FRA-lagen är unga och vet inte lagen.
  Min fråga är hur många av politiker vet vad står i lagboken. Maud olofsson vet inte grund lagen, hon bara använder hennes fornuft.
  Jag tror även många dommare dömmer fel finns inte i lagboken.
  Jag vill gärna någon tidning kan ställa den här viktiga fråger som gäler död och liv, dömda eller fria.

  Kommentar av Emmi — 8 juli 2008 @ 17:55

 18. Rickard, jag vet inte hur du tolkar vad jag skriver, men jag påstår alltså inte att avlyssningen är ok bara för den inte kränker den personliga integriteten. Jag hävdar däremot att Maud påstår just detta, om än inlindat i luddiga ord. Lägg märke till att hon bara pratar om personlig integritet, inte om post- och telehemlighet (skulle hon ha gjort det så har jag missat det; var snäll och upplys mig i så fall).

  Problemet är alltså att politikerna kanske är mer precisa i sitt ordval än vad vi själva är, för det är ytterst få av oss som gör någon åtskillnad mellan å ena sidan personlig integritet och å andra sidan post- och telehemlighet. I praktiken, till vardags, så spelar den skillnaden kanske inte någon större roll, men så snart man går in på juridiken blir det viktigt, och för den som sysslar med korrespondens på ett företag eller en offentlig myndighet är det väldigt stor skillnad mellan de båda begreppen, vilket jag försökte exemplifiera med offerten på skruvmejslar.

  När så Christian bemöter Mauds uttalande om att den personliga integriteten inte skulle vara grundlagsskyddad genom att citera paragrafen om post- och telehemlighet, då blir det tämligen uppenbart för alla juridiskt insatta observatörer att det är han som har fel och inte Maud. Jag anser i och för sig att Maud också har fel, fast inte på det sätt som Christian skriver.

  Att jag har rätt i sak behöver inte betyda att det här är viktigt. Kanske Maud faktiskt menade post- och telehemligheten när hon talade om ”personlig integritet”, och kanske läxar hon just nu upp sin talskrivare som lät henne släppa en sådan groda i Almedalen. Kanske resonerar alla andra FRA-förespråkare likadant. Kanske.

  Den här frågan är dock för viktig för att jag skall luta mig tillbaka och tänka ”vi får väl se 2010 vem som hade rätt i Almedalen 2008”; jag vill inte riskera att förlora i sakfrågan om FRA bara för att mina meningsfränder springer runt och i all välmening sprider myter om vad lagen säger. Det kostar oss inte ett öre att använda rätt terminologi när vi väl vet vilken den är, och det eliminerar en tänkbar fallgrop i arbetet med att försöka övertyga dem som inte talar precis samma språk som vi.

  Kommentar av Anders Andersson — 8 juli 2008 @ 18:37

 19. Det är verkligen skrämmande att en liten elit envisas med att tycka det är bra att övervaka ett helt folk för att kunna jaga bombmissilier i Afganistan.

  Kommentar av RS — 8 juli 2008 @ 21:07

 20. […] tiger. Eller talar sig varma för att öka vår otrygghet. Trots att denna granskande artikel i skrivande stund ännu inte publicerats har partiet inget sagt […]

  Pingback av Piratpartiet - för gratis tortyrmusik? « Badlands Hyena — 9 juli 2008 @ 2:51

 21. […] Engström (pp), Maud Olofsson vet inte att grundlagen finns  » Nyckelord: FRA, POLITIK, ALMEDALEN, MAUD OLOFSSON  » Bloggar som […]

  Pingback av delade | 8 jul, 2008 — 9 juli 2008 @ 5:13

 22. Ursäkta en dum fråga. Men om det står så grundlagen hur kunde dom då få igenom fra-lagen. Borde det inte ha krävts en grundlagsändring och skulle dom ha behövt ändra grundlagen så hade det ju tagit minst två mandatperioder.

  Kommentar av rolle — 9 juli 2008 @ 9:48

 23. Ingen idé å kritisera partier som står för demokrati (sagt ovan). S och egenintresse mm (bla därför monarkin är kvar). Det är ju inte demokratiskt – jfr Gustav V och kungens kurva (sex missbrukade chaufför). Lika med den jäveln Bush – men han får nog sitt straff (ner i en vulkan – tex Hawaii). Likaså med kungahuset – det blir ändå så multipla resurser (outsourcas = den nation etc som dödar diktaturer).
  USA rättsrektivist (konstitutionen= rätt med våld avlägsna diktaturer) ska tillämpas i sv (kan israeler lämna in stämning i New York).
  Och rent statsmässigt -demokratiskt= denna jävla charlatanfamilj (bögjäven Philip tex). hororna som florerar (om dom klara sig så tvångsarbete på macdonalds i kungens kurva och pikadoll som skjuter fram beställning på en stor klocka – med bögen i bakgrunden och hororna i sexiga kläder och kalle jäveln som chaufför)
  av burgare då
  12 h skift förstås
  släng ner dom i kärnreaktor tex
  jävla bluff vi gått på
  och då fra = jfr officerare slutat och polis etc i sv är ju inte känd vara dom smartaste (outsorucing med företag och inte offentlig samverkan med demokratisk med insyn tex i nämnder etc)
  jfr båda kristna skithögern i usa och förr i tiden= inkompetenta för att kontrollera
  arbetarrörelsen inte åtagit sin historiska uppgift (objektivt -strukturellt = klar det är så). Svikit.
  Brojlerpartier (fostras in och indoktrineras och kommer aldrig ur dataspelet jfr nya mind gamet på physorg = inte personer och i kontroll av sig)
  och falska = vi är inne i ”Jesus” (skitstöveln, bögjäveln, historiska/kontextuella bluffen och skämtet för att roa sina kosmiska dagar etc).
  Dom ska inte demokratiskt representera oss
  fastighetsskatt (om vi inte blir av)= han betala själv och miljarden ska förverkligas (obsolet lag tex kung i norge, tyskland etc= jfr grupptalan som civil process men detta är inte civilt = konstitutionellt och därmed ett inre och nu även yttre hot mot demokratin sverige och dess demokratiska vänner och allierade och samarbetspartners i olika frågor och områden)
  ett tema som förhoppningsvis ökar (missilhelvetet etc med bush mutan och inkompetensen – det blir ju bättre med obama och inte ”jag hatar bloggar Mcgain”

  det är ingen demokrati hur man än mäter (huvudprincipen = all makt från folket = spelar ingen roll vad dom folkvalda beslutar = HD domen om outsourcing = är jag nöjd med bernadottes insatser på olika områden = kan jag tänka mig bättre och mer effektiva arrangemang för skattepengarna )

  ett rum i skansen tex och ett antal tigermyggor med ett virus för biologiska experiment (som dom gjort mot oss, jordens befolkning)

  Kommentar av björn — 9 juli 2008 @ 12:19

 24. […] så har hon antingen ingen aning om vad som står i svensk grundlag, eller så ljuger hon rakt ut. Jag vet inte vad som är […]

  Pingback av Jons reflektioner » Almedalen dag 2 (Måndag) — 9 juli 2008 @ 14:03

 25. Rolle, även om post- och telehemligheten är inskriven i grundlagen, så tillåter grundlagen att denna rättighet (och några till) begränsas i vanlig lag genom att man följer proceduren i 2 kap. 12 § regeringsformen. Formellt är det också vad man har gjort i detta fall, och det var detta som ledde till den ettåriga minoritetsbordläggningen (annars hade signalspaningslagen klubbats redan i juni 2007). 12 § innehåller även en del ändamålsbestämmelser, men då dessa inte är exakt formulerade är det svårt att hävda att riksdagen har ”brutit” mot dem; de tjänar mest som vägledning till den som skriver ett lagförslag, men det är ändå riksdagen själv som avgör huruvida ändamålet faller inom de givna ramarna.

  Intressant nog kan inte skyddet i 2 kap. 3 § RF för den personliga integriteten begränsas enligt samma procedur, men det beror på att den paragrafen inte säger något konkret om den sakliga innebörden av detta skydd, utan bara hänvisar till vanlig lag (personuppgiftslagen), vilken kan ändras genom ett enkelt riksdagsbeslut.

  Maud Olofsson har alltså i praktiken rätt när hon säger att den personliga integriteten inte är inskriven i grundlagen i dag. Den nämns visserligen där, men den definieras någon helt annanstans, och grundlagsskyddet för densamma är därmed obefintligt.

  Den viktiga komponenten i FRA-frågan är dock inte den personliga integriteten, utan post- och telehemligheten. Personlig integritet handlar i politiken om en massa juridiska rosetter, precis sådana som lagens förespråkare nu förbrukar kilometervis med rosa och ljusblå tyllband för att knyta. Det politikerna glömmer är post- och telehemligheten, för den förblir kränkt oavsett antalet integritetsrosetter, så länge man tvingar teleoperatörerna att medverka till avlyssningen. Det hindrar inte att kränkningen äger rum i formellt grundlagsenlig ordning.

  Kommentar av Anders Andersson — 9 juli 2008 @ 14:36

 26. FRA är början. Fortsättning följer med Lissabonfördaget. Maud behöver inte känna till grundlagen om Lissabonfördraget antas för då försvinner den i princip.

  Kommentar av astrid boman — 9 juli 2008 @ 20:37

 27. Aldrig trodde jag att jag skulle komma till en tid då jag övervägde att lägga min röst på ett parti som piratpartiet, men nästa val blir det där min röst hamnar.

  Kommentar av Fotograf — 12 juli 2008 @ 21:38

 28. […] kapten Rick gjort en liten begriplig översättning av Mauds tal. Dessutom skriver partiets styrman Christian om att Maud inte bara svamlar i största allmänhet, utan faktiskt har missat den svenska […]

  Pingback av Anna Troberg » Bloggstrategi? Regeringen? Muahahahaha! — 11 februari 2009 @ 12:57

 29. […] juli 2008 Maud Olofsson vet inte att grundlagen finns Maud Olofsson håller tal i Almedalen, och excellerar i vackra ord om hur viktigt det är med […]

  Pingback av Christian Engström: bloggat om FRA « Christian Engström (pp) — 4 mars 2009 @ 21:31


RSS feed for comments on this post.

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: