Christian Engström, Pirate MEP

21 december 2013

A Kopimist Gospel — Executive Summary

Postat i: English,kopimism — Christian Engström @ 11:34
Read or download A Kopimist Gospel

Read or download A Kopimist Gospel

Today is the midwinter solstice, and I am presenting a Kopimist Gospel.

Kopimism is a new religion for atheists, agnostics, and believers in other religions who want a new perspective on their current faith.

Kopimism takes its starting point in the evolution of life on Earth, and embraces the scientific description of the world. But science alone does not tell the whole truth about this fantastic universe.

Kopimism adds meaning and purpose to the scientific description of evolution, while still respecting science. Instead of trying to fight that description, as some religious fundamentalists (mostly Christian) do, we are inspired by it and want to learn from it.

Looking at the history of evolution, including the evolution that human societies have experienced, we identify four Fundamental Principles that we think are worth highlighting. These are the four Kopimist K’s: Creativity, Copying, Collaboration, and Quality.

There is no Creator God in the description of Kopimism presented in this Gospel. Instead, we think that the scientific description of evolution together with the four Kopimist fundamental principles are sufficient to explain the marvel of our existence.

But even if we reject the idea of God as the Creator, this does not rule out that there could be other Gods. This is an issue that is deliberately left open by this Kopimist Gospel.

In support of such a religious belief system, we note the fact that Science never claims to tell the whole truth, and that there are spots of chaos and unpredictability all over today’s scientific theories.

It may be that the activity in these spots is just random, as some believe. But it may also be that these are the spots where concepts like the the Soul, Free Will, or even God can be inserted into the description of the world without violating any of the laws of science.

This Kopimist Gospel deliberately leaves the issue of a God open. But there could be other Kopimist Gospels, or other religions, that give different answers to that question.

Science and religion can coexist, and we are living in a creative universe filled with magic, miracles, and beauty. There are forces that guide the creation towards the interesting and good, so we dare to feel safe in the trust that creates the world.

This is a Kopimist Gospel.

Good Midwinter Solstice 2013!

Copy and Share!

Read the full introduction to A Kopimist Gospel

Read or download A Kopimist Gospel

Gott Midvintersolstånd! med Ett Kopimistiskt Evangelium

Postat i: kopimism — Christian Engström @ 4:33
Läs Ett Kopimistiskt evangelium

Läs Ett Kopimistiskt evangelium

Idag infaller vintersolståndet, och det är en passande dag för att presentera ett Kopimistiskt evangelium. Kopimismen är en ny religion för ateister, agnostiker och alla troende som vill ha ett nytt perspektiv på sin nuvarande religion.

Kopimismen tar sin utgångspunkt i evolutionens beskrivning av uppkomsten av liv på jorden, och håller med om den beskrivningen. Men enbart vetenskapen räcker inte för att berätta hela sanningen om vårt fantastiska universum. Kopimismen lägger till mål och mening till den vetenskapliga beskrivningen av evolutionen, utan att bryta mot vetenskapens lagar.

Ordet ”evangelium” betyder ”glädjebudskap” — goda nyheter, helt enkelt. Detta är Ett Kopimistiskt Evangelium, och det är ett verkligt glädjebudskap.

Kopimismen kommer med goda nyheter på många områden. Till att börja med överbryggar den klyftan mellan religion och vetenskap. Konflikten mellan vetenskap och religion, som uppträdde med Isaac Newtons mekanistiska modell av universum och som har växt sedan dess, är egentligen helt onödig.

Kopimismen är baserad på den moderna vetenskapliga världsbilden. Vi tycker att Vetenskapen är toppen, och tror att den har mestadels rätt i vad den lär ut. Kopimismen är en laglydig religion, så vi respekterar naturlagarna. Vi påstår inte att vi kan gå på vatten eller att våra profeters mödrar är jungfrur. Varför skulle de vara det?

Men vi noterar nogsamt att även om Vetenskapen säger sanningen och ingenting annat än sanningen (i huvudsak), så har den aldrig ens påstått själv att den säger hela sanningen. Det finns gott om ställen där Vetenskapen bara ger svaret ”odefinierad” eller ”slummässig”. På vart och ett av de ställena kan det finnas magi gömd som varken vi eller Vetenskapen har upptäckt ännu.

Att acceptera Vetenskapen betyder inte att vi måste acceptera ett mekanistiskt, själlöst och dött universum. Universum är tillräckligt stort, komplicerat och besynnerligt för att både vetenskap och magi ska kunna existera samtidigt. Det gör de alldeles säkert också. Kopimismen föreslår ett svar på hur vetenskap och magi kan fås att passa ihop.

Den Kopimistiska skapelseberättelsen tar sin utgångspunkt i uppkomsten av liv på jorden:

I begynnelsen var världen en illaluktande soppa av ammoniak, metangas och otäcka giftiga kemikalier. Atmosfären genomkorsades av blixtar av ren energi. Någonting ville födas.

De första två meningarna presenterar den allmänna vetenskapliga bilden av hur förhållandena var på jorden vid den tiden. Kopimismen motsäger inte vetenskapen. Om Vetenskapen känner sig nöjd med den beskrivningen är vi också det.

Men den tredje meningen, ”Någonting ville födas”, är förstås ett tillägg som går bortom den strikta vetenskapen. Det finns inga starka vetenskapliga bevis för att någonting ”ville” någonting alls på jorden i urtillstånd för fyra miljarder år sedan.

Men å andra sidan finns det precis lika lite strikt vetenskapliga bevis för att det inte skulle ha gjort det. Eftersom Vetenskapen varken påstår det ena eller det andra, är det här ett exempel på en plats där vi kan öppna möjligheten till magi utan att bryta mot någon av vetenskapens lagar.

Vetenskap och Religion kan med lätthet samexistera i frid. Allt som Vetenskapen behöver göra är att visa lite ödmjukhet och inte påstå sig säga mer än den faktiskt gör. Och allt som Religionen behöver göra är att visa lite sunt förnuft, och inte insistera på partytricksmirakel som alldeles uppenbart trotsar naturlagarna.

Den Kopimistiska tron accepterar den vetenskapliga beskrivningen av evolutionen och utvecklingen av livet på jorden. Istället för att försöka slåss mot vetenskapen, som en del religiösa fundamentalister (i synnerhet kristna) gör, låter vi oss inspireras av vetenskapen och vill lära oss av den.

När vi tittar på evolutionshistorien, inklusive den utveckling som mänskliga samhällen har genomgått, kan vi identifiera fyra Grundläggande Principer som vi tycker är värda att lyfta fram. De är de fyra Kopimistiska K-na: Kreativitet, Kopiering, Samarbete och Kvalitet.

De fyra Grundläggande Principerna är inspirerade av observation av evolutionshistorien. Såsom sig bör för en religion presenterar vi inte bara en berättelse om hur vi tror att livet på jorden tog sin början, vi försöker också lära oss någonting av den.

Vi identifierar Kopiering och Samarbete genom att observera hur viktiga dessa två principer har varit för livets uppkomst på jorden. Vi ser samma mönster av Kopiering och Samarbete när proteiner lär sig föröka sig och börjar samarbeta för att bygga celler, som när celler som har förökat sig börjar samarbeta för att bygga mer komplexa organismer, som oss själva.

Vi identifierar Kvalitet som en mer eller mindre nödvändig kraft i evolutionsprocessen, för att förklara varför saker i det stora hela har utvecklats mot det bättre, trots allt.

Och vi identifierar Kreativitet som en lika nödvändig drivkraft bakom universums utveckling, för att förklara varför vi inte fastnade i något ekologiskt stabilt men i slutändan tråkigt tillstånd av blågrön algsoppa.

De fyra Kopimistiska K-na utgör tillsammans ett teologiskt ramverk som är förenligt med Vetenskapen och delvis baserat på observationer, men som ändå har plats för andliga begrepp.

Tack vare Kvalitet har vi en anledning att känna optimism inför framtiden, trots att vi inte kan veta hur den framtiden faktiskt kommer att se ut. Och eftersom vi ser Kreativitet som en naturkraft som genomsyrar universum överallt och på alla nivåer, har vi anledning att se fram emot en framtid som är spännande och kul dessutom.

Allt detta utan att bryta mot en endaste Naturlag.

Det finns ingen Gud som Skapare i den beskrivning av Kopimismen som presenteras i det här Evangeliet. Istället menar vi att den vetenskapliga beskrivningen av evolutionen tillsammans med Kopimismens fyra grundläggande principer är tillräckligt för att förklara miraklet med vår existens.

Men även om vi förkastar tanken på Gud som Skaparen, finns det inget som hindrar att det kan finnas andra gudar. Det är en fråga som det här Kopimistiska evangeliet medvetet lämnar öppen. Det gör att det kan användas på två sätt.

I sig självt utgör det här Kopimistiska evangeliet en fristående ateistisk eller agnostisk världsbild som är baserad på vetenskapen, men som lägger till andlig mening till den vetenskapliga beskrivningen.

Men det här Kopimistiska evangeliet kan också tjäna som en rimlig skapelsemyt och grund för nya kulter och religioner som vill ha med en eller flera gudar, men som inte vill ha eller behöver Gud som Skaparen.

Till stöd för ett sådant religiöst trossystem har vi noterat att Vetenskapen aldrig påstår sig säga hela sanningen, och att det finns ställen med kaos och obestämbarhet överallt i dagens vetenskapliga teorier.

Det kan vara så att aktiviteten på de ställena bara är slumpmässig, som en del tror. Men det kan också vara så att det är på de här ställena som begrepp som Själen, den Fria Viljan eller till och med Gud kan fogas in i beskrivningen av världen utan att bryta mot någon av vetenskapens lagar.

Det här Kopimistiska evangeliet lämnar avsiktligt frågan om Gud öppen. Men det skulle kunna finnas andra Kopimistiska evangelier som ger andra svar på den frågan.

Om vi tar oss ner från de höga metafysiska bergstopparna kan vi använda de fyra Kopimistiska K-na till att få vägledning i vårt vardagsliv.

Från principerna Kreativitet, Kopiering, Samarbete och Kvalitet visar det sig att vi på ett naturligt och direkt sätt kan härleda ett moralsystem som råkar se ut precis som vi skulle vilja som frihetliga humanister.

Vi vill ha så mycket frihet för individen som möjligt, för att ge henne största möjlighet att uttrycka Kreativitet. Vi ser sex i alla dess former som någonting naturligt och positivt, och som en hyllning till principen Kopiering. Vi konstaterar att för att kunna leva tillsammans i ett samhälle måste vi respektera varandras friheter, och sträva efter att skapa ett gott klimat för Samarbete. Och vi litar på att människor kan träffa sina egna val och oftare än inte hamna rätt, eftersom vi alla vägleds av kraften Kvalitet.

Det här moralsystemet innehåller ingenting nytt eller förvånande. Det är bara vanlig modern frihetlig humanism. Men det faktum att det är så lätt att gå direkt från de Fyra Kopimistiska K-na till det moralsystem som vi ändå skulle ha velat ha, det är en angenäm överraskning. Det är naturligtvis inget slutgiltigt bevis i sig självt, men det är en indikation på att vi har gjort ett förnuftigt val av Grundläggande Principer med de Fyra Kopimistiska K-na.

Vi kan också använda ramverket med Kreativitet, Kopiering, Samarbete och Kvalitet till att ge uppslag till lämpliga ritualer i Kopimistkyrkan, från vilda fruktsamhetsriter till stilla meditation.

När vi betraktar frågan om religiösa högtider ser vi att det finns en mycket naturlig koppling mellan de Fyra K-na och de fyra årstiderna. Det är ytterligare ett gott tecken att vi är på rätt spår. Vi kan fira sommar- och vintersolstånd och vår- och höstdagjämning, och låta var och en av dem påminna oss om ett av de Kopimistiska K-na.

Vi har ännu inte någon fullständig uppsättning Kopimistiska ritualer för alla tillfällen och smaker, men vi har en grund att bygga på. Kopimismen värdesätter mångfald. Förhoppningsvis kommer det att dyka upp många olika kyrkor och trossystem som kan utveckla den grund som presenteras i det här Kopimistiska evangeliet i olika riktningar.

Idag, den 21 december 2013, infaller Midvintersolståndet. Det är en passande dag att presentera ett Kopimistiskt evangelium, ett glädjebudskap.

Vetenskap och religion kan samexistera, och vi lever i ett kreativt universum fyllt av magi, mirakel och skönhet. Det finns krafter som vägleder skapelsen mot det som är intressant och gott, så vi vågar känna trygghet i en tillit som skapar världen.

Detta är ett Kopimistiskt Evangelium.

Gott Midvintersolstånd 2013!

Kopiera och Sprid!

Läs Ett Kopimistiskt Evangelium — Bok 1: Skapelsen

…………

This blog post in English

CC-BY-NC Christian Engström

12 augusti 2013

Kopimism, the Pirate Party, and separation between church and state

Postat i: English,kopimism — Christian Engström @ 13:47
Pirate P Yin-Yang symbol

Religion and politics can fit together even if they are separate, or especially then.

(This is a continuation of the Kopimist Creation Myth. This sermon has previously been published in Swedish.)

The Pirate Party is a religiously unattached political party that wants to see a secular state where the state and religion are separated.

Freedom of religion, i.e.: everybody’s right to believe in what he or she wants (or nothing at all) is a fundamental human right (Article 9 in the ECHR), and quite rightly so. Everybody shall have the right to practice and live by their own religion, as long as it does not infringe other people’s human rights.

The state should not be a part of the church, and the church should not be a part of the state.

Kopimism is a politically unattached young religion that has official status as a religion in Sweden, after a decision by Kammarkollegiet — blessed be its name! The Missionary Church of Kopimism is a church that is also politically unattached, and wants to see the Kopimist ideas spread over the world by copying.

So far, there are no problems, of course. But to complicate things, there appears to be a quite obvious overlap between people who are active in the Pirate movement and Kopimism, respectively. Many have pointed this out, and nobody has denied it.

The Missionary Church of Kopimism was started by Isak Gerson and Gustav Nipe, both active Pirates. Nipe’s daytime job is to be the chairman of the Swedish Pirate Party’s youth organization Young Pirate. That is admittedly a link.

Me, I am a member of the European Parliament for the Pirate Party. I mostly blog about pirate politics, but I have also written a number of blog posts on Kopimism, and intend to continue doing so. Both the Swedish Pirate Party’s founder Rick Falkvinge and our current party leader Anna Troberg have been blogging about Kopimism, Swedish Wikipedia notes.

So it would be slightly silly to try to deny that there appears to be quite a strong personal union between the two movements.

I see no conflict between being politically active in the Pirate Party for a secular society, and being a Kopimist. On the contrary, I see it as to parts that fit perfectly together. If I want the right get to heaven my own way and to believe in what I want (like Kopimism), then it is natural that I defend that right for everybody. ”First they came for the Jews, but I wasn’t a Jew…” etc.

If you are a follower of a religion (in particular a small unpopular religion) the smartest thing to do is to be in favor of the secular state, for purely egoistic reasons if nothing else. If you let the religion that happens to be the strongest at a particular time get control of legislation and police force, you never know where things will end up. Or more accurately: You know precisely, because that has already happened far too many times in history, and is still going on today.

”Render therefore unto Caesar the things which are Caesar’s and unto God the things that are God’s,” Jesus said in his days. If he meant that state and church should be separate, I agree with him. That is how it should be.

 • The Pirate Party does not think that file sharing should be legalized because Kopimism sees free copying as something holy. We think that file sharing should be legalized becuse it’s a good idea from a democratic, economic, and cultural perspective, on purely political and humanistic grounds.
 • Kopimism is not trying to get some sort of religious exception for Kopimists only, that would give us a special license to share files without risking punishment. This is most clearly demonstrated by the fact that the Kopimist church has been founded by people who are politically active in the Pirate Party, and are already working to legalize file sharing for everybody.

The Pirate Party and Kopimism are two different movements, a political and a religious one, that have different goals and work in different areas. But that doesn’t prevent any individual from being active in both, if he or she feels like it.

And remember, it’s only religion we’re talking about. Religion is never more serious that you choose to see it. What is one person’s most sacred belief, may be just a more or less silly joke to another. This is how it’s always been for all religions, and Kopimism is no exception.

To all who see Kopimism as a joke, I hope that you at least think it’s reasonably funny. If not, all you have to do is to surf on to something else.

As long as we all remember to treat each other in a nice and respectful manner, even if we happen to have different opinions on religion or anything else, it’s not a problem that we are all different. This is an asset, and just how it should be.

Copy and Share!

…………

Read the entire Kopimist Creation Myth.

CC-BY-NC Christian Engström

Illustration by Idee, CC0

9 augusti 2013

Kopimism, sex och moral

Postat i: kopimism — Christian Engström @ 10:11
"Sex, Death, and the Meaning of Life" with Richard Dawkins

Se ”Sex, döden och meningen med livet” med Richard Dawkins (47 min)

(Det här är en fortsättning på den Kopimistiska skapelseberättelsen. Inlägget är tidigare publicerat på engelska.)

Religionskritikern Richard Dawkins har gjort en teveserie i tre delar som heter Sex, döden och meningen med livet. Första avsnittet fokuserar på sex.

Dawkins konstaterar att de flesta stora religioner har mycket starka synpunkter på hur människor utövar sitt sexliv, men att de synpunkterna härstammar från bronsåldern. Idag bidrar de bara till att helt i onödan skambelägga människor för att de är människor, och värsta fall till att lägga grunden för trakasserier mot grupper av människor som faller utanför den allra snävaste heteronormativa mallen.

Som kopimist kan jag bara hålla med Dawkins om det han säger i det här programmet. Han visar med statistik hur den kristna kyrkans ihärdiga predikande mot exempelvis onani inte haft den minsta inverkan på hur mycket kristna respektive icke-troende faktiskt onanerar. De siffrorna var identiska enligt statistiken, typ 95% av alla män och 70-75% av alla kvinnor.

Den enda skillnaden var att en stor del av de kristna onanisterna kände en stark skam som de mådde dåligt av. Så fullständigt onödigt. Det finns väl ingen aktivitet i världen som samtidigt är så billig, rolig, och fullständigt ofarlig som just onani, och som är så naturlig.

Än värre blir det när bronsåldersmoralismen i traditionella religioner blir till ursäkt för intolerans mot vissa grupper, som till exempel homosexuella. Hur kan världsreligioner som påstår sig stå för ett kärleksbudskap plötsligt vilja fördöma kärleken när den uppstår mellan två människor av samma kön?

På den här punkten måste de stora världsreligionerna skärpa sig. En majoritet av de homosexuella i världen lever under förtryck i samhällen där de inte öppet kan visa sin kärlek. Olika kyrkor står oftare på förtryckets sida än den motsatta. Det är inte acceptabelt. När en grupp människor blir utsatta för trakasserier för att de visar kärlek borde varje kyrka värd namnet stå på deras sida.

Tills vidare finns Kopimismen. Vi fördömer ingen människa för att han eller hon har förmågan att älska medmänniskor av ett visst kön. All kärlek är bra kärlek. Samtyckande vuxna får göra vad de vill, och det angår ingen som inte är personligen inbjuden att delta.

Den här inställningen borde alla religioner ha av rena toleransskäl. Men för Kopimismen finns det dessutom starka teologiska argument för att ha en positiv inställning till sex.

Sex är Kopiering, och därmed en hyllning till den Grundläggande Princip som givit Kopimismen dess namn.

Det yttersta syftet med sex är att föra livet vidare genom framställning av nya individer. Med sexuell reproduktion handlar det dessutom inte om framställning av identiska kopior utan om remixing, det som vi ser som den högsta formen av kopiering. Vår skapelseberättelse handlar om hur livet uppstod och förs vidare genom Kopiering. Det är mer eller mindre självklart att Kopimismen vill och bör se sex som någonting i grunden positivt.

Och med den här positiva grundsynen på sex finns det ingen anledning att inskränka sig till bara rent reproduktivt sex. Homosexualitet, pornografi, onani, oralsex, sex med kondom, eller sex mellan makar som varit gifta i 50 år och fortfarande gillar att göra det fast de inte längre är fertila. Ingen av de här formerna av sex kan visserligen ge upphov till barn, men det är ju uppenbart att de har med sex att göra. Även sex som inte leder till barn är i sig en hyllning till Kopieringen, det första av Kopimismens fyra K.

Om man nödvändigtvis ska lägga en religiös innebörd i att Onan spillde sin säd på marken, då är väl det rimliga att se det som ett fruktbarhetsoffer, och därmed en Gudi behaglig gärning. Annars kan man nöja sig med att det är hans privatsak.

Inom Kopimismen ser vi sex som en gåva från gudarna, och en manifestation av Kopieringens kraft.

Och vi tycker i vart fall inte att någon ska skuldbelägga samtyckande vuxna för att de lever ut det faktum att de är människor. I den här frågan har Dawkins helt rätt.

Kopiera och Sprid!

13. Ett kopimistiskt moralsystem

Religioner brukar innehålla ett moraliskt regelverk som berättar vad som är rätt och fel. I Kopimismens fall går det moraliska regelverket att härleda direkt ur de Fyra Kopimistiska K:na:

 • Kreativitet
  Vi ser kreativiteten som drivkraften som för världen framåt, och som någonting positivt. Därför vill vi se ett samhälle byggt på största möjliga frihet, så att kreativiteten kan blomma ut. Vi ser mångfald som ett positivt uttryck för kreativiteten i världen.
 • Kopiering
  Vi ser det som någonting positivt när kultur och kunskap sprids, och blir till nytta och glädje för människor. Vi ser sex som någonting positivt och en hyllning till kopieringen som grundläggande princip.
 • Samarbete
  Vi hyllar samarbete och vill ha ett lugnt, tryggt och glatt samhälle där människor kan leva i fred. Av det följer de allmänna humanistiska principer som i princip alla är överens om. Du skall icke stjäla och icke dräpa. Våld får inte användas utom i självförsvar som sista utväg. Behandla andra som du själv vill bli behandlad. Försök vara generös och hjälpsam. Le, och hela världen kommer le tillbaka. Sunt förnuft och vanlig hygglighet. Ingenting oväntat med de här reglerna.
 • Kvalitet
  Inom de abrahamitiska religionerna anses de moraliska reglerna vara dikterade direkt av Gud. Måste de inte vara det för att få legitimitet? Inom Kopimismen tycker vi inte det. Vi menar att det finns en grundläggande princip som heter Kvalitet, och som vi människor har förmågan att uppfatta. Vi har alla en inre moraliskt kompass, och vi är fullständigt kapabla att själva veta vad som är rätt och fel. Precis som Richard Dawkins tror vi på människan, men tack vare Kvalitet kan vi också svara på varför.

Ingen Kopimist torde bli särskilt förvånad över innehållet i det här moralsystemet. Det är frihetlig humanism, precis som man skulle förvänta sig. Den här moralen är inte unik för Kopimismen, utan har uttryckts av många stora filosofer från upplysningen och framåt.

I Kamomilla stad har exempelvis Överkonstapel Bastian skrivit ihop en egen lag, och uti hans Komomilla-lag det står:

Man får inte plåga andra, man ska alltid bjuda till,
men i övrigt får man göra vad man vill.

Det är en summering så god som någon.

Överkonstapel Bastian tror på det goda i människan, och på att vi har en inre moralisk kompass som visar rätt i de allra flesta fall. Han tror på ett samhälle som bygger på tolerans, vänlighet och att alla får så mycket frihet som möjligt att leva livet på det sätt de själva vill. Många stora filosofer har sagt detsamma. Det tror vi Kopimister också på.

Den enda överraskningen i det här Kopimistiska regelverket är hur lätt och naturligt man kan härleda det från de Fyra Kopimistiska K-na.

Moralsystemet som sådant är vad jag känner är en gemensam grund den internationella piratrörelsen på nätet. Det är precis det moralsystem som jag skulle vilja se i en religion, och ska jag vara fullständigt ärligt hade jag nog kunnat härleda det här moralsystemet från mer eller mindre vilka grundprinciper som helst.

Men när jag började titta på hur de grundläggande principerna Kreativitet, Kopiering, Samarbete och Kvalitet kunde användas för att få fram ett moralsystem, blev jag glatt överraskad och imponerad av hur lätt och naturligt precis det moralsystem jag ville ha föll ut direkt från de Fyra Kopimistiska K-na.

Det här är ytterligare ett tecken på att vi är på rätt spår, och att Kreativitet, Kopiering, Samarbete och Kvalitet verkligen är grundläggande principer som förtjänar att studeras ytterligare.

Kopiera och Sprid!

…………

CC-BY-NC Christian Engström

29 juli 2013

Kopimistiska högtider för de fyra årstiderna

Postat i: kopimism — Christian Engström @ 19:26

Klicka för att läsa de tidigare delarna av den Kopimistiska skapelseberättelsen


(Det här är en fortsättning på den Kopimistiska skapelseberättelsen)

En av fördelarna med att vara en religion är att man får föreslå helgdagar, som staten sedan kan förvandla till dagar när man slipper gå till jobbet. Även om det kanske kan dröja ett tag innan den första regeringen i världen erkänner en Kopimistisk högtid på på det sättet, bör vi vara redo. Högtider är en viktig del av alla religioners ritualer.

Kopimismen är baserad på vetenskapen, och ur vetenskaplig synvinkel finns det fyra dagar om året som är speciella i objektiv bemärkelse. Det är sommar- och vintersolståndet, och vår- och höstdagjämningen.

De här fyra dagarna är speciella inte bara för den moderna vetenskapen. De har också betraktats som heliga och speciella dagar av de flesta förkristna religioner, från druiderna vid Stonehenge och de fornnordiska vikingarna till babylonier och azteker och kineser och Gud (någon av dem) vet hur många andra religioner.

Eftersom både den moderna vetenskapen och en uppsjö av uråldriga religioner är överens om att de fyra speciella dagarna på solåret är speciella, kan vi följa båda traditionerna och utnämna dem till Kopimistiska helgdagar. Det är extra välkommet med tanke på att ett av målen för Kopimismen är att föra Vetenskapen och Religionen närmare varandra. Kan vi kopiera från bägge på samma gång är det perfekt.

Och eftersom vi har fyra årstider och fyra Kopimistiska K, kan vi  ägna var och en av de fyra helgdagarna åt en egen Grundläggande Princip. Men vilket Kopimistiskt K ska vi fira vilken årstid?

Intressant nog visar det sig att vi kan göra en direkt och mycket naturlig mappning mellan de fyra årstiderna och de Fyra Kopimistiska K-na:

 • Vår — Kreativitet. Våren är när hela naturen sjuder av nytt liv. Som människor känner vi det också, när ljuset kommer tillbaka och till slut vinner över mörkret. Vårdagjämningen är en lämplig högtid för att fira Kreativiteten, och glädjen att få leva i ett kreativt universum som bubblar av liv.
 • Sommar — Kopiering. Sommaren är när de korn som fallit i den goda jorden växer upp och ger hundrafaldig frukt. Det är Kopieringens mirakel, som upprätthåller livet självt. Den Kopimistiska sommarsolståndsritualen ska vara en hyllning till Kopieringen i alla dess former, inklusive sex. Som tur är har vi solid fornnordisk grund att stå på här. Det mesta av det traditionella svenska midsommarfirandet, från den falliska midsommarstången till lekarna man leker runt den, härstammar från fornnordiska fruktbarhetsriter vid sommarsolståndet. Även om vi skulle kunna göra det svenska midsommarfirandet till en Kopimistisk hyllning till Kopieringen utan att egentligen behöva ändra någonting alls, kan vi kanske ändå förbättra den ännu mer genom att gå tillbaka till källorna och se om det finns några fornnordiska ritualer som vi kan återuppliva i en mer ursprunglig form.
 • Höst — Samarbete. I det gamla bondesamhället var hösten när alla samarbetade för att bärga skörden. Vi kan antagligen få inspiration från gamla skördefester för att fira höstdagjämningen till Samarbetets ära.
 • Vinter — Kvalitet. Åtminstone förr i tiden, före centralvärmen och elektrisk belysning dygnet om, var vintern en lugn tid när det inte hände så mycket, och en tid för eftertanke. Det passar bra ihop med Kvalitet, som är något vi behöver reflektera över i stillhet ibland för att inte bli blinda för den. I naturen, på ett grymmare och mer direkt sätt, är vintern den tid när organismerna som försöker överleva får sin Kvalitet testad, och det naturliga urvalet rensar ut dem som inte håller måttet. Den här sista aspekten kanske inte är världens muntraste utgångspunkt för att börja skapa ritualer för vintersolståndsfester, men vårt behov av att reflektera över tillvaron lite då och då är något definitivt förtjänar att lyftas fram av en årlig högtid.

Med det här har vi början till ett Kopimistiskt kyrkoår med högtider.

Även om mappningen mellan de Kopimistiska K-na och de fyra årstiderna inte nödvändigtvis är central för den Kopimistiska tron, är det ändå ett uppmuntrande tecken att vi kan göra den så lätt om vi vill. De kommer till och med i rätt ordning.

Om världen bara vore en samling meningslösa sammanträffanden, då skulle det här vara ett av dem. Men vi tror ju att världen innehåller mer än så, så vi är fria att se det som ytterligare ett tecken på att vi är på rätt spår med vår tro.

Kopiera och Sprid!

…………

This sermon is also available in English as chapter 16. Kopimist Holidays For the Four Seasons in the English version of the Kopimist creation myth

CC-BY-NC Christian Engström

27 juli 2013

Ritualer för de Fyra Kopimistiska K-na

Postat i: kopimism — Christian Engström @ 16:30

Klicka för att läsa de tidigare delarna av den Kopimistiska skapelseberättelsen

(Det här är en fortsättning på den Kopimistiska skapelseberättelsen)

I den förra predikan noterade vi att ritualer är en mycket viktig del av alla religioner. Kopimismen har en ritual beskriven i Ansökan Från 2011 om officiellt erkännande som religiöst samfund (som Kammarkollegiet — helgat varde dess namn! — biföll). Men bara en enda ritual räcker inte för en kyrka. Vi behöver fler, och alla är välkomna att komma med förslag.

Inom Kopimismen lyfter fi fram fyra fundamentala principer, som vi menar är användbara för att förklara hur universum uppstod och vad som driver det vidare. Det är de Fyra Kopimistiska K-na: Kopiering, Samarbete, Kvalitet och Kreativitet (okay, alliterationen funkar bättre på engelska, men det struntar vi i). Vi kan titta på hur olika ritualer skulle kunna framhäva vart och ett av de fyra olika K-na.

Kopiering

Kopimismens mest uråldriga ritual är Kopyacting. Den beskrivs redan i Ansökan Från 2011 (som Kammarkollegiet — helgat varde dess namn! — biföll). Inför omvärlden ser Kopyacting väldigt mycket ut som fildelning (online eller offline), men som vi som vi såg i den förra predikan kan en vardaglig handling förvandlas till en ritual om vi väljer att ge den en andlig innebörd. Det är som det ska vara att Kopimismens första och mest uråldriga ritual är en hyllning till Kopieringen, utförd med de verktyg som har dykt upp i vår tid.

Men vi behöver mer.

Att undervisa och lära är också en form av Kopiering, där kunskap (eller kultur) kopieras från ett sinne till ett annat. Det är rimligt att Kopimismen betraktar undervisning och lärande som heliga. Vi kan designa ritualer som hjälper till att skapa en god miljö för undervisning och lärande, eller kopiera sådana ritualer från andra källor.

Det finns en uppsjö icke-religiös litteratur om hur man skapar en god miljö för inlärning, och det finns miljontals lärare av olika slag som har sina egna erfarenheter av vad som fungerar. Kanske några av österns religioner, som ofta har ett starkt fokus på relationen lärare – elev, har användbara ritualer som vi kan kopiera eller remixa. Om det verkligen stämmer att Karate Kids lärare har upptäckt ett sätt att få tonåringar att frivilligt plocka upp sina kläder från golvet, då finns det magi där som förtjänar att kopieras.

Sex är en annan aspekt av Kopiering, som vi har noterat tidigare. Fruktbarhetsritualer var förr en viktig del av de traditionella polyteistiska religionerna. Romare och greker hade Venus- och Afroditekulter, och vikingarna hade gott om riter tillägnade Freja. Men så kom de pryda abrahamitiska religionerna och lyckades göra sex till någonting skamligt som man inte ens fick prata om, än mindre ha kul med i offentliga ritualer.

Men Kopimismen ser sex som någonting positivt och en manifestation av den grundläggande principen Kopiering, så vi kan ansluta oss till de polyteistiska religionerna på den här punkten. Det kanske finns några fornnordiska asariter till Frejas ära som vi kan kopiera direkt in i Kopimismen. Det här är en av de roliga sakerna med en religion som har en positiv sexualsyn, så vi har ingen anledning att hålla tillbaka.

Samarbete

Alla ritualer bidrar till att skapa sammanhållning, vilket är ett av skälen till att de är så effektiva. Men vi kan ändå titta efter ritualer som är speciellt designade för att främja samarbetet inom en grupp.

I böckerna om ledarskap och gruppsykologi som vi köper på flygplatser finns det många förslag på hur man skapar ett gott samarbetsklimat inom en grupp eller en organisation. Kanske är några av de förslagen användbara, eller kan åtminstone tjäna som bas för att remixas till Kopimistiska ritualer.

Inom New Age-rörelsen finns det en uppsjö av ritualer där deltagarna sitter, står eller ligger i en cirkel och utför olika övningar för att bli mer samspelta som grupp. Några av de här ritualerna kan vi kopiera in i Kopimismen, som en hyllning till den fundamentala principen Samarbete.

Samarbete online är ett område som förtjänar särskild uppmärksamhet. I köttvärlden har vi levt tillsammans i samhällen i flera tusen år, så vi har haft tid på oss att utveckla sociala koder och vardagsritualer för att undvika missförstånd. Vanlig hövlighet ingår som en viktig del.

Det engelska ordet ”Goodbye” kommer från frasen ”God be with you”, så även om vi sällan tänker på det när vi använder ordet idag, har det sitt ursprung i en religiös rituell hälsning som syftar till att främja vänlighet och hövlighet.

På internet har vi samma behov av hövlighet och vänlighet som offline, för att skapa ett gott klimat för samarbete. Vi vet alla hur lätt det kan uppstå flamewars över vad som i slutändan ofta visar sig vara mest ett ömsesidigt missförstånd uttryckt i alltför hårda ord. Tekniker och ritualer för att undvika eller mildra den här sortens hinder för samarbete är värdefulla verktyg. Hövlighet är en Kopimistisk dygd, såsom i köttvärlden så ock på nätet.

Eftersom nätet fortfarande är ungt jämfört med andra hjälpmedel för kommunikation och samarbete, är vi just nu mitt uppe i att pröva oss fram med svärmar på nätet, för att försöka lista ut vilka normer som leder till de bästa resultaten (vad ”bästa” än må betyda i olika sammanhang).

Just nu pågår många experiment för att finna de normer och uppförandekoder som leder till gott samarbete online. Wikipedia har en uppsättning normer eller ”behavioral guidelines” som är utformade för det här syftet, inklusive den berömda regeln ”Antag gott uppsåt”. De har också ett system för att lyfta fram och belöna gott och önskat beteende genom att uppgradera kvalitetsklassningen på artiklar som någon har lyckats förbättra upp till vissa nivåer. Det är antagligen en idé som Kopimismen bör plocka upp.

I sin nypublicerade bok Swarmwise skriver Rick Falkvinge, grundaren av det första Piratpartiet, om hur man aldrig kan påverka en svärm genom att försöka straffa folk till att göra det man vill. Försöker man försvinner de bara någon annanstans. Det som man kan och ska göra är att belöna bra beteenden med uppmärksamhet när de dyker upp, och bara ignorera dåligt och oönskat beteende så långt det går. I boken ger Falkvinge exempel på hur man kan organisera tävlingar och liknande ritualer. Det skulle kunna vara en utgångspunkt för att fundera på möjliga Kopimistiska belöningsritualer.

Jag vet inte exakt hur Wikipedias procedurer/ceremonier för att uppgradera rankingen på en artikel ser ut, men de vore också en bra utgångspunkt för Kopimistiska ritualer för att belöna bra insatser inom svärmen.

Det finns ett starkt samband mellan ritualer och normer. Ritualer för att belöna önskat beteende som stämmer med normerna förstärker den sortens beteende, både för individen och för gruppen som helhet. Den här sortens ritualer kan vara ett viktigt verktyg för att skapa ett gott klimat för samarbete.

Äktenskapsceremonier, slutligen, är en annan grupp av ritualer som passar naturligt under rubriken Samarbete. Man kan argumentera att de borde sorteras under Kopiering eftersom det är sex med i bilden, men uppriktigt sagt innebär äktenskapet mer än bara sex. När två människor ingår äktenskap lovar de varandra att samarbeta och hålla ihop genom livets alla svårigheter och glädjeämnen. Det är ett uttryck för den grundläggande principen Samarbete.

Det har förrättats många vackra bröllopsceremonier här i världen, och som Kopimister är vi fria att kopiera och remixa vad vi vill och hur vi vill. Det finns standardformulär inom kristendomen som lägger tonvikten på samarbete (snarare än att ”se upp till och lyda”). Borgerliga vigselceremonier kan vara mycket vackra, och betonar ofta samarbetet mellan brud och brudgum (eller vad det nu råkar vara för kön på de tu som ska gifta sig). Kanske finns det några gamla fornnordiska riter som gör detsamma, och som förtjänar att lyftas upp och remixas — eventuellt inklusive en aning Kopiering trots allt, för att sätta lite krydda på bröllop där det passar.

Det svenska Missionerande Kopimistsamfundet har ännu inte vigselrätt, trots att vi är en officiellt erkänd religion. Men när den dagen kommer ska vi vara redo.

Kvalitet

I Zen och konsten att sköta en motorcykel skriver Pirsig om vikten av att ha rätt mental inställning när man ska göra tekniskt arbete, för att uppnå Kvalitet. ”Att montera japansk motorcykel kräver stor sinnesfrid” citerar han från en instruktionsmanual, och håller med, trots den lätt komiska formuleringen.

När Pirsig själv ska underhålla sin motorcykel gör han det på ett rituellt sätt. För rutinåtgärder går han igenom samma sekvens av rörelser för att hitta och behålla det lugna sinnestillstånd där han har störst möjlighet att uppfatta Kvalitet instinktivt. För mer komplicerade uppgifter, som att plocka isär hela motorcykeln (med förhoppning om att en dag kunna sätta ihop den igen) är han noga med att rada upp delarna han plockar bort på ett ordnat och rituellt sätt. Det är delvis av praktiska orsaker, men lika mycket för att uppnå rätt sinnestillstånd.

Pirsigs yttersta mål är att uppnå ”värdestillhet, där man inte har några kringflackande önskningar alls, utan bara genomför livets handlingar utan strävan”. Ett steg på vägen är ”mental stillhet, där man inte har några kringflackande tankar alls”.

I kapitel 25 av Zen och konsten… diskuterar Pirsig meditation, och hur han ser det som ett sätt att nå den inre frid som behövs för att montera en japansk motorcykel, eller göra någonting annat med Kvalitet.

Meditation är en central del av många religioner, i synnerhet de från östern. Det passar naturligt in under rubriken Kvalitet, om syftet med meditationen är att stilla sinnet och få det i ett tillstånd där det bättre kan uppfatta Kvalitet. Ett antal utvalda meditationstekniker, kopierade från existerande källor, vore ett välkommet tillskott till de Kopimistiska ritualerna.

I religioner som inte innefattar meditation i formell mening, som till exempel kristendomen, fyller bönen ibland en liknande funktion. Som Kopimister kan vi plocka det vi finner användbart från den här traditionen också. Men kristna böner tenderar att ha en mycket nära koppling till den kristna världsbilden, så de är kanske inte idealiska som en neutral meditationsteknik.

De östliga meditationsteknikerna känns renare i det här avseendet, eftersom många av dem redan lärs ut med framgång i väst i helt icke-religiösa sammanhang. Antagligen är de en bättre startpunkt för att definiera Kopimistiska meditationsritualer.

Kreativitet

Varken kristendomen eller dess systerreligioner är särskilt stora på kreativitet, i vart fall inte i de vanligaste varianterna. Såvitt jag vet förekommer ordet inte en enda gång i bibeln. Bibelns tonvikt, i synnerhet i Gamla Testamentet, är istället på tradition.

Det här verkar gälla mer eller mindre alla de gamla etablerade religionerna, och det finns antagligen ett väldigt enkelt skäl till det. De gamla religionerna pratar inte om Kreativitet för att de är — gamla.

I dagens samhälle pratar vi hela tiden om kreativitet och om hur vi kan främja det på livets alla områden, från barnuppfostran till att få fart på ekonomin till att få ett bättre sexliv. Det är utmärkt, och något som är av godo.

Men det är någonting väldigt nytt. Innan 1960-talets tidiga hippies började sätta fokus på Kreativitet som någonting viktigt och önskvärt, var det inte någon särskilt vanlig tanke. Det är först under de senaste femtio åren som ämnet kreativitet har blivit så framträdande i det offentliga samtalet, och ingen av de gamla etablerade religionerna har plockat upp den här nya trenden.

(Eftersom vi redan har noterat att de gamla etablerade religionerna i väst är mer fästa vid tradition än vid kreativitet och förändring, är det här i och för sig vad vi skulle förvänta oss av dem i en hönan-och-ägget-liknande ond cirkel, men det är ändå värt att påpeka.)

Men Kopimismen är fri att välja en annan väg, och eftersom vi har uppmärksammat Kreativitet som en av de Fyra Kopimistiska K-na, har vi redan gjort det. Erkännandet av Kreativitet som någonting som är både av godo och viktigt är en av de memer som skiljer det moderna informationssamhället från de slutna jordbrukssamhällena från de tidigare årtusendena, när nya idéer oftast betraktades med misstänksamhet eller direkt fientlighet, och där den kristna dogmen härskade.

Och även om kristendomen inte är till särskilt mycket hjälp beträffande ritualer för att främja Kreativitet, finns det gott om andra källor att vända sig till för inspiration. Vi kan återigen konsultera böckerna vi köper på flygplatser, där en stor del av dem riktar in sig precis på att frigöra vår potential för kreativitet. Ett stort antal New Age-ritualer har samma mål. Det finns många källor som vi kan kopiera och remixa från på det här området, från grundläggande brainstorming-tekniker till mer avancerade övningar för att frigöra vår inre Kreativitet, som individer eller i grupp.

Och vi kan uppfinna helt nya saker också. Allt behöver inte vara baserat på gamla traditioner, som i de gamla religionerna. Kopimismen välkomnar uttryckligen Kreativitet som någonting gott och en av drivkrafterna bakom universums utveckling, istället för att förbigå ämnet med tystnad som kristendomen och andra äldre religioner.

Kopimismen ska vara en rolig och spännande religion för att prisa den Nollte Grundläggande Principen, som är Kreativitet. Men den ska också vara en rolig och spännande religion av det enkla skälet att världen antagligen behöver en sådan.
Kopiera och sprid!

…………

This sermon is also available in English as chapter 15. Rituals for the Four Kopimist K’s in the English version of the Kopimist creation myth

CC-BY-NC Christian Engström

26 juli 2013

Kopimismen och religiösa ritualer

Postat i: kopimism — Christian Engström @ 15:30
Copy and Share

Klicka för att läsa de tidigare delarna av den Kopimistiska skapelseberättelsen

(Det här är en fortsättning på den Kopimistiska skapelseberättelsen)


Kammarkollegiet
— helgat varde dess namn! — är den myndighet som godkänner nya religioner i Sverige. Någon gång runt vintersolståndet 2011 gav Kammarkollegiet sitt formella godkännande av Kopimismen som religion, precis som kristendomen, islam, buddismen och andra. För detta skall dess namn prisas och äras i evinnerliga tider.

För att kunna besluta om Kopimismen var en riktig religion eller inte fäste Kammarkollegiet stor vikt vid om vi hade några ritualer i samfundet. Speciellt ville de veta hur vi firade vår gudstjänst.

Efter att vi hade kompletterat ansökan med en beskrivning av den heliga ritualen Kopyacting, att dela med sig av kultur eller kunskap under ledning av en op, bifölls vår Ansökan om officiell status som religion slutligen av Kammarkollegiet — helgat varde dess namn!

Den här tonvikten på ritualerna i nya förhoppningsfulla trosinriktningar är faktiskt ganska vettig. Alla religioner har ritualer, och de brukar normalt ses som viktiga av kyrkorna själva. Den kristna nattvarden, de muslimska dagliga bönerna, det fornnordiska firandet av sommarsolståndet spelar var och en en viktig roll inom respektive religion.

Förutom ritualer är det svårt att ställa upp kriterier som alla tankeströmningar som man normalt skulle kalla för religioner klarar av att uppfylla.

Man kan inte kräva att det ska finnas ett gudomligt väsen, för då blir buddismen diskvalificerad från att anses vara en religion. Det är knappast rimligt. Man kan inte kräva en skriven text eller Helig Bok, för då faller de flesta traditionella polyteistiska religioner utanför kraven. Det vore inte heller rättvist. Och man kan definitivt inte kräva att läran ska vara rimlig eller hänga ihop logiskt, för då skulle alla de abrahamitiska religionerna bli utslängda på öronen och tillsagda att inte komma tillbaka så länge de har kvar sitt teodicéproblem.

Men alla religioner har ritualer, så vi kan prisa Kammarkollegiet för dess vishet!

Den heliga ritualen Kopyacting beskrivs i Ansökan som en aktivitet där man delar med sig av information, eller filer, till medmänniskor. Delandet underlättas och möjliggörs av en op, som fungerar på ett sätt som liknar präster i andra religioner. Det är lika heligt och gott att dela med sig av kultur och kunskap till icke-troende som till kopimistiska trosfränder. Delningen kan ske endera online eller offline, med den teknologi som passar för ändamålet.

Genom att utföra den heliga ritualen Kopyacting påminner vi oss själva att Kopieringen är den Första Grundläggande Principen, som har givit namn åt vår religion. Vi vet att att dela med sig är att bry sig, och vi vill dela med oss av den insikten till andra.

Vi utför den heliga ritualen Kopyacting inte bara för att påminna oss själva att Kopiering är en Grundläggande Princip som vi håller helig, utan också för att visa det för andra, i förhoppning om att de kanske vill ansluta sig till oss i vår tro. Vi kommer aldrig att tvinga någon, men vi bjuder in alla att börja fundera på om de vill betrakta det som heligt att dela med sig, som vi gör.

Som sådant är det ju en högst vardaglig handling att både ta emot och dela med sig av kultur eller kunskap, och något som miljontals människor gör varje dag utan några som helst metafysiska motiv. Men att skölja ner ett kex med en klunk vin är också en högst vardaglig handling, och det är den centrala ritualen i kristendomen. Även om handlingen i sig inte är särskilt märkvärdig förvandlas det till en ritual med en djupare mening genom att man ger handlingen en andlig innebörd.

Då den beskrivs redan i Ansökan Från 2011 är Kopyacting Kopimismens första och mest uråldriga ritual. Det är alltigenom lämpligt att den är tillägnad Kopieringen, som är den Första Grundläggande Principen för universum, och den som har givit Kopimismen dess namn.

Men att bara ha en enda ritual räcker knappast för en ung och uppåtsträvande religion. De flesta äldre religioner har massvis med ritualer för olika ändamål och olika situationer. Det behöver Kopimismen också.

Att definiera en fullständig uppsättning ritualer för alla livets upptänkliga skeden är ett stort projekt, men det behöver inte göras omedelbart eller på en gång. Vartefter Kopimismen växer och lockar fler anhängare kommer ritualer att utvecklas naturligt. Det är så de flesta ritualer i de äldre religionerna och samhället i övrigt har uppstått i alla fall, så det är rimligt för Kopimismen att följa samma väg.

Kopimismen är en öppen religion som gillar och uppmuntrar mångfald. Den som vill är helt fri att lägga till vad han eller hon känner för till det kopimistiska ramverket. Alla förslag på nya Kopimistiska ritualer är välkomna. De som svärmen tycker är bra kommer bli upplockade, och med tiden bli mer och mer fast etablerade som ritualer. Således uppkommer nya ritualer i ett samhälle i en svärmbaserad process som bygger på Kreativitet, Kopiering, Samarbete och Kvalitet.

Vi noterar i förbigående hur mycket det påminner om den Kopimistiska skapelsemyten, som lär att livet självt uppstod på jorden genom en svärmbaserad process byggd på Kreativitet, Kopiering, Samarbete och Kvalitet. När Livet uppstod var det för att proteiner frivilligt hade börjat organisera sig till någonting mer komplicerat. När de flercelliga organismerna först såg dagens ljus var det för att ett antal encelliga plankton i en urocean hade fått för sig att göra detsamma. I mänskligt svärmarbete, där varje nod är ett helt mänskligt sinne istället för ett pyttelitet protein eller en sällskapssjuk enstaka cell, kan vi se samma principer verka i en annan skala, men i övrigt på ett liknande sätt. Det är kanske eller kanske inte ett sammanträffande.

I vilket fall är det här en öppen inbjudan till alla som känner för det att föreslå nya Kopimistiska ritualer. Ritualerna som sådana behöver inte vara nya. Att kopiera och remixa från andra existerande källor, både religiösa och andra, är naturligtvis alltid något som Kopimismen uppmuntrar.

På den punkten kan vi lära mycket av kristendomen. Ett av skälen till dess framgångar i att spridas världen över har varit dess förmåga att inlemma och remixa andra religioners ritualer och högtider, och förvandla dem till kristna. Det är så det uråldriga firandet av vintersolståndet plötsligt blev ett födelsedagskalas för jesusbarnet. Om de kristna kunde remixa andra religioner så framgångsrikt och skamlöst, då kan vi Kopimister absolut göra detsamma.

Kopiera och sprid!

…………

This sermon is also available in English as chapter 14. Kopimism and Religious Rituals in the English version of the Kopimist creation myth

CC-BY-NC Christian Engström

4 maj 2013

Kopimism, Sex, and Morals

Postat i: English,kopimism — Christian Engström @ 10:37
"Sex, Death, and the Meaning of Life" with Richard Dawkins

Watch ”Sex, Death, and the Meaning of Life” with Richard Dawkins (47 min)

(This is a continuation of the Kopimist Creation Myth, which is also available in Swedish)

Religion critic Richard Dawkins has made a three-part television series called Sex, Death, and the Meaning of Life. The first episode focuses on sex.

Dawkins notes that most of the major religions have very strong views on how people manage their sex life, but that these views are from the bronze age. Today, they quite unnecessarily make people feel shame just because they are people, and at worst provide the foundation for harassment against anyone falling outside the most narrow heteronormative lifestyle.

As a Kopimist, I can only agree with what Dawkins says in this program. He shows with statistics how the persistent propaganda against for example masturbation by the Christian churches has had no effect whatsoever on how much Christians and non-Christians actually masturbate. Those numbers were identical according to the statistics, like 95% of all men and 70-75% of all women.

The only difference was that a large portion of the Christian masturbators had a strong feeling of shame that made their lives miserable. How completely unnecessary. There can be no other activity that is so cheap, fun, and totally risk-free as masturbation, and none so natural.

Even worse is when the bronze age morality of traditional religions becomes an excuse of intolerance against certain groups. How can Western religions, that claim to bring a message of Love, suddenly condemn love when it happens between two people of the same sex?

In this regard, the big world religions should simply shape up. A majority of the world’s homosexual people live repressed in societies where they can’t show their love openly. Various churches are more often seen on the side of the oppressors than the other. This is not acceptable. When a group of people become the victim of harassment, any church worth its name should be on their side.

In the meanwhile, there is Kopimism. We don’t judge anyone because he or she has the capacity to love fellow human beings of a particular gender. All love is good love. Consenting adults can do what they want, and it’s nobody else’s business unless they are personally invited to take part.

This is the attitude that all religions should have for strict reasons of tolerance. But for Kopimism, there is an additional strong theological argument to have a positive attitude towards sex.

Sex is Kopying, and a tribute to the Fundamental Principle that has given Kopimism its name.

The ultimate purpose of sex is to pass on the miracle of life by producing new individuals. Sexual reproduction is not about making identical copies, but about remixing, which we see as the highest form of copying. Our creation myth is about how life appeared and is passed on through Kopying. It is more or less obvious that Kopimism would to see sex as something fundamentally positive.

And with this fundamentally positive view of sex, there is no reason to restrict it to only pure reproductive sex. Homosexuality, pornography, masturbation, oral sex, sex with a condom, or sex between couples that have been married for 50 years, but still like doing it even though they are no longer fertile. None of these forms of sex can produce children, but they quite obviously have to do with sex. Non-reproductive sex is also a tribute to Kopying, the first of the Four Kopimist K’s.

If you insist on placing a religious interpretation on the fact that Onan spilled his seed on the ground, then the reasonable thing would be to see it as a fertility sacrifice, and something to please the Lord. Or, you can just say that it’s his private business.

Kopimism sees sex as a gift from the God(s), and a manifestation of the power of Kopying.

And in any case we, think it’s wrong smear guilt on consenting adults who live out the fact that they are human. Dawkins is completely right on this.

A Kopimist Moral System

Religions usually contain a moral framework that separates right from wrong. For Kopimism, we can derive a moral framework directly from the Four Kopimist K’s: Creativity, Copying, Cooperation, and Quality.

 • Creativity
  We see creativity as the driving force behind the evolution of the world, and something positive. This means that we want to see a society built on as much freedom as possible, to let creativity bloom. We see diversity as a positive expression of creativity in the world.
 • Copying
  We see it as something positive when culture and knowledge are shared, and amuse and assist people. We see sex as something positive, and a tribute to the fundamental principle of Copying.
 • Cooperation
  We cherish cooperation and want to have a calm, safe, and happy society where people can live in peace. From this follow the general humanistic principles that more or less everybody agree on. Thoul shalt not kill. Violence may not be used except as a last resort in self defence. Treat others as you would want to be treated yourself. Try to be generous and helpful. Smile, and the world will smile at you. Common sense and common decency. Nothing unexpected in these rules.
 • Quality
  The Abrahamic religions see their moral rules as dictated directly by God. Do they have to be, to get legitimacy? In Kopimism, we don’t think so. We say that there is a fundamental principle called Quality, that we humans have the capacity sense. We all have an inner moral compass, and we are perfectly capable of knowing ourselves what is right or wrong. Just like Richard Dawkins we Kopimists believe in humans as individuals, but thanks to Quality, we can also explain why.

No Kopimist would be very surprised by the contents of this moral system. It is freedom oriented humanism, just as one would expect. These morals are not at all unique to Kopimism, and have been expressed by many great philosophers since the Enlightenment and onwards.

In Cardamom Town, for instance, Constable Bastian has written the law for the town, and in his Law of Cardamom it says:

You may not do harm to others, you should try to act your best
Then you do as you see fit with all the rest

That summary is as good as any.

Constable Bastian believes in the good humanity, that we have an inner moral compass that points us right in most cases. He believes in a society based on tolerance, kindness, and that everyone has as much freedom as possible to lead their lives in their own ways. Many great philosophers have said the same. We Kopimists agree.

The only real surprise in this Kopimist moral framework is how easily and naturally it derives from the Four Fundamental Principles, the Four Kopimist K’s.

The moral system as such is the one that I feel is at the heart of the global Pirate movement on the internet. It is exactly the moral system that I would have wanted in a religion, and to be perfectly honest, I’m sure I would have been able to derive that moral system from more or less any set of fundamental principles.

But when I started looking at how the Fundamental Principles of Creativity, Copying, Cooperation, and Quality could be used to suggest a moral system, I was very surprised and impressed by how effortlessly exactly the moral system I wanted seemed to flow from the Four Kopimist K’s.

This is yet another indication that we are on the right track, and that Creativity, Copying, Cooperation, and Quality really are fundamental principles that deserve further study.

Copy and Share!

…………

CC-BY-NC Christian Engström

3 maj 2013

Kopimism and The God Delusion

Postat i: English,kopimism — Christian Engström @ 12:00

The God Delusion is a sharp and funny book, and an excellent starting point for thinking about religions

(This is a continuation of the Kopimist Creation Myth, which is also available in Swedish)

Kopimism is a new religion that was officially recognized as a church in Sweden in 2011. You can read the work in progress Kopimism Level 1: The Creation here.

Richard Dawkins is an evangelist for an atheist and scientifically based worldview, as opposed to religion. In his book The God Delusion, he totally trashes God, at least the Christian god that we are used to (and the related variants within Judaism and Islam). The God Delusion is a sharp and funny book, and an excellent starting point for thinking about religions.

We can look at how the Kopimist faith would stand up to the criticism that Dawkins levels against all religions (even though most of his examples are from Christianity).

To start with, Dawkins dislikes the idea of God as the creator of the universe. He doesn’t think it makes sense, and he’s right: it doesn’t. The creation myth in the Old Testament, which is shared by Christianity, Judaism, and Islam, is severely illogical.

If God created the world, then he must have been even more complicated than the world he created, and must have existed before the creation. Where did he come from?

Instead of having to explain how the world came into being, we now have to explain how something even more complicated did. Thanks a lot, but that’s not much of a help. Here, Dawkins is absolutely right. This is the wrong direction.

But the Kopimist creation myth, how would it stand up to Dawkin’s criticism of the Old Testament?

The Kopimist creation myth begins:

In the beginning, the world was a stinking mess of ammonia, methane gas, and nasty toxic chemicals. The atmosphere was alight with flashes of pure energy. Something wanted to be born.

In ways and for reasons that remain to be explored, the ribosomes appeared, who could copy. This was the beginning of Life. We therefore see Copying as the first manifestation of the Divine Spirit.

What would Dawkins have to say about this?

Kopimism avoids the problem of having to explain where God came from, since he or she hasn’t entered the story yet. There is a manifestation of a Divine Spirit, so we suspect there may be a God lurking around somewhere, but since s/he hasn’t appeared yet, we don’t need to concern ourselves with where s/he came from, at leas not yet. So far, everything is okay according to strictly scientific atheist principles. God does not yet exist.

The only prerequisite is an Earth in primeval state, but it is assumed to have appeared in the customary way.

Here we have a well defined starting point that Kopimism and Science can agree on. This is not a demand that Dawkins explicitly makes, but I think it will please him anyway. The main theme of The God Delusion is how poorly (the Abrahamic) religions fit with science.

Kopimism does better. Before the story has even started, we have already found a connecting point that fits perfectly with both the proposed religion and with science.

The Kopimist creation myth in itself is perhaps not enough to make Kopimism qualify as a religion. A religion should have a little more than just a creation myth to offer. As mentioned, we haven’t actually seen any Kopimist God yet, and this is a demand that at least Dawkins makes.

But the creation myth at least provides a starting point for a religion that doesn’t immediately run into any of the inconsistencies that Dawkins point out in other religions.

This is a good starting point for Kopimism, I think Dawkins would agree.

We then add the four fundamental principles, the Four Kopimist K’s of Kreativity, Kopying, Kooperation, and Kwality. It is true that these additions constitute metaphysics rather than science (since there isn’t a lot of scientific data to back them up, at least not yet). But the addition is nevertheless done in the same way that new scientific theories are added to the body of existing science, by adding the hypotheses that these Four Fundamental Principles represent important aspects of the universe we live in.

There is no conflict between recognizing that science is valid and believing that Creativity, Copying, Cooperation, and Quality are forces that exist and drive evolution on. Kopimism suggests an addition to science, not a replacement for it.

I hope Richard Dawkins would find this to be and acceptable religion, even from his perspective.

Copy and Share!

…………

CC-BY-NC Christian Engström

2 maj 2013

Kopimism: The Laws of Nature Just Set the Stage

Postat i: English,kopimism — Christian Engström @ 11:37
Click to read the earlier parts of Kopimism: The Creation

Click to read the earlier parts of Kopimism: The Creation

(This is a continuation of the Kopimist Creation Myth, which is also available in Swedish)

Perhaps we shouldn’t be surprised that the laws of nature are just depressing when you read them. We do, after all, call them ”laws”, and laws tend to be rather depressing and miss out on all of the fun.

If you had never been to a pub but had read all the laws that regulate it, you would probably not feel very keen to visit one. You would have read pages and pages of legal laws to deal with drunkenness, disorderly behavior, fistfights, food poisoning, and watered-down beer. If this was the whole truth about an evening over drinks together with friends, you would do well to avoid it.

But of course, the laws that regulate a night at the pub don’t tell the whole truth. They set out the restrictions that the involved parties have to follow, but they make no or little mention of the magic of spending a pleasant evening together with friends.

The laws that regulate a theater are the same. There are lots of rules on how theater building should be constructed and how the emergency exits should be located, but (at least in a free society) there are very few laws that regulate what goes on on stage, and no mention at all of the magic you can experience in the audience when you see a great play.

The laws for the theater set the stage, but leave it open what happens on that stage.

The laws of nature, in the same way, provide a foundation and set the stage for interesting things to happen on the next level. It is true that the laws themselves are just a bunch of restrictions on what can happen in the world, but the fact that they are a depressing read doesn’t mean that we need to feel depressed about the meaning of the universe.

No matter how restricted we might feel by the laws of nature, we can take comfort in the fact that everything that is not expressly forbidden, can and will be seen as a possibility.

According to Newton’s (or Einstein’s) theory of gravity, and apple and a rock will fall to the ground in exactly the same way, at exactly the same speed. Does this mean that science says that apples and rocks are the same? Are you the victim of unscientific superstitions if you enjoy eating an apple, but refuse to eat a rock?

No, of course not. To claim that would be a complete misunderstanding of how scientific laws work, and what they do and don’t say. It is true that the theory of gravity makes no distinction between apples and rocks, as it does not recognize ”taste” as a factor. But this does not mean that the theory of gravity refutes or denies the concept of taste. It is just silent on the subject. This means that it doesn’t rule it out, so it can very well be.

When a snowboarder is doing a jump, the theory of gravity will very accurately predict how her center of gravity will move through the air. But it will say noting at all about the flips and spins that she and the audience are interested in. Those are described by other physical laws of motion, that don’t contradict the law of gravity, but supplement it. No matter what kind of movements a snowboarder does, she will not be able to suddenly remain suspended in mid-air in defiance of the law of gravity. But there are a lot of other pretty amazing things that she can do without breaking any laws of nature.

The law of gravity places no restrictions whatsoever on anything that it does not explicitly claim to predict. As far as it is concerned, anything is possible on any subject that is outside the scope of the law, from the flips and spins the snowboarder is doing, to the mental attitude that she had when she won the gold medal.

The snowboarder’s rotations around her center of gravity can be described by other basic physical laws, and the mental attitude of a winner cannot, but as far as the law of gravity is concerned, both these situations are okay. As long as there are no claims that with the right mental attitude you could defy gravity and start levitating, the basic physical laws have no opinion at all on the importance or existence of mental attitudes. They don’t confirm it, but they certainly don’t deny it.

Another example would be the laws of chemistry that we learned in school. Those laws say that some atoms feel they are missing some electrons, and others feel that they have too many. This attracts them to each other if they get a chance to even things out.

An oxygen atom feels it is two electrons short, and hydrogen atoms feel that they each have one too many. This makes them very keen (as in hydrogen gas explosion) to join forces whenever they get the chance, and the resulting compound (water) is very stable. This is all according to the basic laws of chemistry.

The same basic laws say that carbon atoms equally feel that they have four electrons too many or too few, which makes them happy to build molecules together with other atoms of their kind. The basic laws of chemistry don’t place any restrictions on how complex those carbon based molecules can be, but they also don’t say whether there will actually be a lot of very complex carbon based molecules, or how those molecules would look if they did exist. The basic laws of chemistry don’t predict the existence of self-replicating double helices of breathtaking complexity, they just don’t deny the possibility.

This is how all scientific theories and formulas work.

Scientific theories claims to tell the truth and nothing but the truth. But no scientific theory ever claims to tell the whole truth.

The underlying laws of nature place certain restrictions on what can happen on the next level of complexity. Atoms can’t break the basic laws of chemistry. A snowboarder can’t levitate. You can’t walk on water.

But apart from these and similar restrictions, anything else goes.

The whole idea with the metaphor of the Giant’s shoulders is that you’re allowed to stand on them, and add whatever you want, as long as it doesn’t contradict the foundation you are standing on.

We can add more science, in the way that biochemistry was added to basic chemistry. Since the biochemical laws that describe DNA molecules don’t contradict the basic chemical laws for carbon atoms, they are free to put whatever they want on those shoulders, and everybody is perfectly happy with the relationship between basic chemistry and advanced biochemistry.

The laws of advanced biochemistry adds magic and miracles in a space where the basic laws of chemistry just said ”that’s random”. We know now that the shapes of complex proteins are not at all random, even if this is what science said when basic chemistry was all the chemistry that had been invented.

When a scientific theory says ”random”, this does not mean ”Move on folks, there is nothing to see here!”. In fact, it very often means the opposite: ”This is unregulated space, so here magic may appear!”. To add things to the body of known science is the very essence of the scientific philosophy.

Alternatively, we can add metaphysics or religion to the foundation provided by the giants of science. The result will be metaphysics or religion rather than science, since the additions won’t fulfill the criteria of science (like being supported by a lot of scientific evidence). But as long as the additions don’t contradict the laws of science, we don’t have to make a choice between science and religion.

This is what Kopimism sets out to do. We accept that the laws of nature are by and large a good description of those aspects of the universe that they actually describe. But on those shoulders, we add the Four Kopimist K’s — Creativity, Copying, Cooperation, and Quality — to give meaning and direction to the evolving universe. Even if what we are adding is not science, but metaphysics or religion, we play within the rules for adding things to science.

We take note of the fact that although the laws of nature known are great at explaining a whole lot of things, they make no claim whatsoever to describe everything knowable, not even taken together.

According to science, there can be no God that can make apples fall upwards just because he feels like it. That would violate the laws of nature. But there can very well be a God out there that touches the minds of humans and (at least sometimes) inspires them to do great things. A God of that kind wouldn’t have to violate any laws of nature to be effective.

Richard Dawkins and other critics of religion are right when they point out that there is a conflict between the Abrahamic God described in the Bible and the laws of science as we know them. Virgins giving birth, and prophets walking on water and resurrecting people from the dead, are phenomena that contradict science. A religion that insists on those miracles being real, cannot be reasonably be reconciled with what science teaches. If you want to believe in the God of Abraham in a literal way, you either have to renounce science as false, or live with the fact that you have an inconsistent worldview.

But this does not mean that every potential religion has to be in conflict with science.

Science does not disprove the existence of magic, miracles, or metaphysical structures that add purpose or direction to the creation. After all, any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic, so if science was fundamentally incompatible with every form of magic, it would mean that no major scientific advancements would ever be possible. This is clearly not the case.

The Kopimist religion adds four fundamental principles to the description of the world that science provides us with. These are the Four Kopimist K’s: Creativity, Copying, Cooperation, and Quality.

These principles do not contradict science in any way. The are extra-scientific, meaning that they go beyond what (today’s) science teaches. But they are not anti-scientific, since they do not cause any conflicts with the existing body of science, or the philosophical principles that form the basis for science.

As Kopimists we believe in science, since it quite obviously works and is incredibly useful. But we also believe in a world full of magic things, patiently waiting for our senses to grow sharper.

We Kopimists believe that the Four K’s of Creativity, Copying, Cooperation, and Quality provide a perspective that will let us see magical things and get a deeper understanding of the world we live in. Time will tell if we are right in this. But right or wrong, we have at least shown that there is nothing anti-scientific about our beliefs.

The chasm between science and religion, that opened up with Isaac Newton and has continued to present day, can in fact be bridged quite easily. All it takes is for Science to show a bit of humility, and not claim to be explaining more than it actually does, and for Religion to show bit of common sense, and not insist on miracles that are quite clearly in breach of underlying laws of nature. There is ample room in the universe for all the magic you could ever wish for anyway.

”Watch with glittering eyes the whole world around you because the greatest secrets are always hidden in the most unlikely places. Those who don’t believe in magic will never find it,” author Roald Dahl reminds us in a top rated quote.

The religion of Kopimism aims to do this.

Copy and Share!

…………

CC-BY-NC Christian Engström

Nästa sida »

Rubric-temat Blogga med WordPress.com.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 866 andra följare

%d bloggers like this: